Особености на децата от предучилищната възраст


Категория на документа: Педагогика


Особености на децата от предучилищната възраст. Физическо и психическо развитие. Хармоничност в развитието.

В процеса на онтогенезата предучилищната възраст се характеризира с бурно физическо развитие на детето. "В първите седем години детето извървява огромен път на физическо и духовно развитие, което се изразява в значителни психофизически промени". /Психология детей дошкольного возраста, Москва, 1964 г. под ред. на А. С. Запорожец и Д. Б. Эльконин, 175/.

Нормалното, хармонично физическо развитие във всяка възраст (в това число и предучилищната) се обуславя от редица ендогенни и екзогенни фактори - наследствени и индивидуални особености, условия на живот: хранене, дневен режим, двигателна активност, закаляване на организма, физическо възпитание /28/. Роля играят и заболяванията, прекарани от децата, особено хроничните.

Оценката за цялостното физическо развитие се формира от изследването на редица показатели: антропометрични, физиометрични, оглед на телесната конституция, усвоеност на основните движения и двигателни навици, закаленост на детския организъм и заболеваемост.

Съществуват норми за различните показатели, с които се сравняват получените данни от изследванията на децата /125, 166/. Нормите са различни за децата от всяка възрастова подгрупа на периода (в интервал от 6 месеца); за момчетата и момичетата и в зависимост от местоживеенето на децата /село, големи градове, столица/ /219/.

В тази връзка трябва да се отбележи, че в последните десетилетия съществува процес на увеличаване на стойностите на редица показатели в сравнение с тези от миналото. Това е именно т.нар. акцелерация - избързване в развитието.

Данни от проучвания на български учени показват, че общо взето, около 80 на сто от децата от предучилищната възраст в нашата страна имат нормално средно физическо развитие, а около 12 на сто - ускорено /27, 32, 35/.

Характерно за предучилищния период е израстването на децата на височина и увеличаването на телесната маса (килограмите), които са важни показатели за цялостното им развитие.

Израстването на височина е свързано с правилния растеж на костите (особено дългите). В тази възраст се появяват и ядрата на вкостяването в различните кости на трупа и крайниците /74/.

Развива се усилено и мускулната система. Характерно е, че по-добре са развити големите мускули на трупа и крайниците, а по-слабо - малките мускули на китката и стъпалото. Тези особености трябва да се имат предвид при физическото натоварване на децата, също така и при заниманията им с балет.

Ръстът е основен показател на физическото развитие и с него се сравняват другите показатели и се определя хармоничността на физическото развитие. Момичетата са малко по-ниски от момчетата в тази възраст. Общо взето обаче, периодът на израстване и при двата пола е ускорен, макар и твърде индивидуален.

Теглото е вторият показател на физическото развитие. В предучилищната възраст при децата от двата пола то е почти еднакво.

Гръдната обиколка е третият показател на физическото развитие. Извършват се измервания обаче и на обиколката на главата, на таза и др.

Физическото развитие на децата се установява освен чрез антропометричните измервания и с оглед на тялото. Отчитат се три показателя: развитие на скелета, на мускулната маса и на подкожната мастна тъкан.

Поради израстването на децата в тази възраст понякога се забелязва влошаване на телодържанието (телесната стойка). Наблюдава се също така появата на гръбначни изкривявания. Тяхната корекция е възможна и затова помагат освен специални занимания и общофизически упражнения /10, 29/. От мои собствени изследвания - анкетни проучвания на родителите, се установи, че 77,80 на сто от тях са насочили децата си към занимания с балет за общофизическо развитие, а 22,20 на сто - за корекция на осанката и за придобиване на правилна стойка.

В предучилищната възраст се изменят и някои физиометрични показатели, като дихателната вместимост на белите дробове и мускулната сила на ръцете. Стойностите на тези показатели при момчетата са малко по-високи, отколкото при момичетата.

В характеристиката на физическото развитие на децата влиза и физическата дееспособност, която изразява общото състояние на организма, неговата работоспособност и равнището на развитие на двигателни умения и качества при изпълнението на различни двигателни задачи. Изследва се чрез тестове за физическа дееспособност (бягане на определено разстояние, скачане, хвърляне (сила на ръцете).

И при тези показатели момчетата имат по-добри данни. Това се дължи освен на особености, свързани с половия диморфизъм (различията по пол), и с характера на физическата дейност и по-голямата физическа активност на момчетата. Установено е, че при тях двигателните реакции са по-бързи, отколкото при момичетата, но пък по-неточни /27, 37, 112/.

За оценката на цялостното развитие на детето са много важни показателите на биологичното развитие - пробивът на постоянните зъби и вкостяването на ядрата на костите (т.нар. "зъбна" и "костна" възраст). Тук спада и показателят "пропорции на тялото", който също е твърде информативен за развитието на децата от предучилищната възраст. Типично е, че към 6-7 години настъпва изменение в телесните пропорции поради усиления растеж на дългите кости на крайниците. Също така започва и смяната на млечните зъби и усиленото вкостяване на ядрата на костите на китката. Последното определя в голяма степен училищната зрелост на децата /13, 35/.

Промените в морфологичното развитие на детето от предучилищната възраст се наблюдават във всички органи и системи, в целия организъм. За неговото укрепване и функционално усъвършенстване, работоспособност и закаленост са от значение, както е известно, не само индивидуалните особености на всяко дете, но и грижите за неговото физическо възпитание и развитие.

Типично за предучилищното детство е утвърждаването на двигателните функции, осигуряващи двигателната дейност. А тя е основна потребност за съществуването на човека.

Развитието на двигателните функции се проявява в това, че детето започва да управлява своята моторика, която като част от цялостното бурно морфологично нервно-психическо и функционално развитие на детето е също с подем. Това обаче е сложен процес, свързан преди всичко с особеностите на развитие на висшата нервна дейност, със структурното и усъвършенстване и функционалното укрепване на мозъчната дейност и особено - с дейността на големите полукълба на главния мозък. Естествено развитието на двигателните функции е свързано и с усъвършенстването на на опорно-двигателния апарат (двигателната система, включваща костите, образуванията, които ги свързват и мускулите). Този апарат също има свои възрастови особености. Наблюдава се все още неговата незавършеност в структурно и функционално отношение. С това се обясняват и някои трудности при извършване от децата на сложни и точни движения. Първопричината обаче е морфо-функционалното състояние на мозъка, развитието на нервните процеси, съзряването на анализаторите и особено на двигателния анализатор. Сензомоторното и нервнопсихическото развитие се осъществяват в единство. Така установеният към петата година подем в развитието на висшата нервна дейност на децата /27, 35/ се отразява върху всички сфери на детското развитие.

Особеностите на двигателната дейност на децата от предучилищната възраст се обясняват с все още преобладаването на възбудните процеси над задръжните, със слабото развитие на диференцировъчното вътрешно задържане, с по-широката ирадиация на нервните процеси и с тяхната по-слаба концентрация. Работоспособността на мозъчните клетки е също по-ограничена и затова предучилищното дете е по-лесно уморяемо и чувствително към претоварване.

От друга страна обаче, трябва да се знае, че за развитието на двигателната дейност особена роля играе двигателната активност, която всяко дете проявява в различните дейности /285/. И тя трябва да се целенасочи и канализира по посока на редица задачи, свързани с физическото развитие на децата.

В този период детето активно овладява естествено-приложните движения (основните движения), каквито са: ходене, бягане, скачане, хвърляне, хващане, катерене.

Развитието на движенията се извършва по определен закономерен път, по посока на тяхното обогатяване и разнообразие, а също така и по отношение на тяхното качествено усъвършенстване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на децата от предучилищната възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.