Основни въпроси на методическата подготовка


Категория на документа: Педагогика- стремеж към непрекъснатост на подготовката." [38; с. 185]

Формирането на способности и умения, които да позволят на всеки ученик, който завършва базисното си образование да си изгради ориентири за действие в:

- бързо развиващите се познание и научните подходи;

- бързо променящата се техносфера и въздействието й върху човешкото развитие;

- успешното изпълнение на различни социални роли в един бързо развиващ се в технологично отношение свят.

4.Специфични цели на учебните предмети от КОО "Бит и технологии":

==> Чрез учебния предмет ДБТ в І - ІV клас се акцентува на началното навлизане в многообразния свят на техниката и технологиите, през призмата на опознаване на ежедневни дейности и средства, които присъстват в реалния живот на детето.
==> Чрез учебния предмет ДТИ в V - VІ клас се развива технологичната грамотност на учениците по посока на начално разбиране на връзките:
+ култура на бита - техника и технологии;
+ научни открития - техника и технологии;
+ икономика - техника и технологии.
==> Чрез учебния предмет "Технологии" в VІІ-VІІІ клас си постига изграждането на общия базис на технологичната компетентност на учениците, завършващи основно образование, като се поставя основата на криерния избор в областта на социалните или индустриалните технологии.

5. Стандарти:

В този контекст са разработени и съдържателните параметри на технологичното обучение в българското училище. В Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание на Културно-образователна област (КОО) "Бит и технологии" по учебните предмети "Домашен бит и техника"(І - ІV клас), "Домашна техника и икономика"(V - VІ клас) и "Технологии"(VІІ - VІІІ клас) имплицитно "се включват базисни елементи от техническо, природонаучно, социално, икономическо и пр. знание от съдържателните блокове на съвременната за даден етап технологична култура" [16; с.66] в обособените за целта образователни ядра:
o "Проектиране, планиране и оценяване";
o "Оборудване и поддържане на оборудването";
o "Обработване, сглобяване и комбиниране на материали и модули";
o "Комуникация и контрол в трудовите процеси";
o "Организиране на работата и икономика";
o "Отглеждане на растения и животни. Здраве и безопасност".[104]

В тази съдържателна рамка, учениците се поставят в условия да: "решават проблеми, проектират, моделират и конструират, опитват, експериментират, проверяват, оценяват, изработват, планират и осъществяват малки проекти"[104]. Формират се и се преобразуват социалните умения (адаптивност, комуникативност, сътрудничество, екипност и др.), както и нагласите на учениците по отношение на интересите и мотивацията за труд, професионалното и кариерно развитие.

6. Учебни програми

Учебните програми конкретизират учебното съдържание за всеки клас по определен учебен предмет.

Програмите за задължителна подготовка (урочната работа) имат постоянен характер и са главен ориентир при провеждане на обучението.

Учебниците, по които работят учителите и учениците имат вариативен характер и предоставят разнообразни пътища за реализиране на учебното съдържание.

В Учебните програми за началния етап от ОО са операционализирани целите на учебния предмет "ДБТ" по класове - съответно за І, ІІ, ІІІ и ІV клас.

Учебното съдържание е структурирано в четири обобщени теми:

+ Конструиране и моделиране;

+ Работа с материали и модули;

+ Техника;

+ Грижи за цветя и билки (І клас ) и Грижи за растения и животни (ІІ - ІV клас).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни въпроси на методическата подготовка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.