Основни въпроси на методическата подготовка


Категория на документа: Педагогика


ПЪРВИ МОДУЛ:ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА

Тема № 2. Характеристика на учебното съдържание на технологичното обучение в основното образование. - 2 ч.

1. Обосновка на образователното съдържание

В края на ХХ и началото на ХХІ век настъпват принципни промени в характера на човешката дейност. Съвременният човек се опитва не толкова да конструира материално-пространствените обекти от макро средата, колкото да създава около себе си собствен "втори свят", в който да съществува.

Информацията се установява като много по-важен елемент на обществената система от производството, ресурсите и капитала.

Техногенната цивилизация отстъпва своето място на информационната цивилизация.

В света се заражда и развива нов тип универсална култура, получила от много автори названието "креативно - личностна".

В тези условия се засилва значението на технологически ориентираното природонаучно и математическо знание, на интеграцията на базовите познания и подходи..., като същност на високата професионална квалификация с достатъчна мобилност.

2. Технологично обучение - цели, насоки за развитие, тенденции:

За да се разграничава обучението по труд, техника и технологии в общообразователното училище от обучението по техника и технологии в полето на професионалното образование, в края на XX век в световната научна мисъл се налага единно наименование "технологично обучение".

На своята Втора международна научна конференция в Банска Бистрица "Иновации и мениджмънт в технологичното обучение" [1994 г.], организирана от Световната организация на асоциациите в областта на технологичното обучение (WOCATE) е ратифицирана декларация, в която участниците подемат международна инициатива, в която се поставя целта за "създаване на система, която да развива хора, достатъчно подготвени, за да разбират, развиват и контролират технологията в нейния сложен контекст, а не да бъдат контролирани от нея". [224]

Според Н. Постман [1992], в целите на съвременното светско образование, съществено място трябва да се отреди на целите на технологичното обучение, тъй като това ще помогне на училището да оцелее в ерата на глобалните информационни мрежи.

В Бонската декларация от Международното събрание на експерти в областта на техническото и професионално образование и обучение (2004 г.) се посочва, че "трудовата подготовка би трябвало да сдобие личностите с познания, вещина, умения, ценности и поведения, позволяващи им да се превърнат в продуктивни и отговорни граждани, съзнателни за достойнството на труда и допринасящи за изграждането на устойчиви общества" [224]

Като определя съществено място за технологичното обучение в съвременната образователна култура, Жан-Луи Мартинан [1995] маркира целите, които очертават неговата рамка:

Първата цел е насочени към "умението на човек да вникне и практически овладее съвременния свят, дълбоко белязан от техниката"[94; с.54],
Втората цел на технологичното обучение е формулирана по посока на
подпомагането на "учебно-професионалната ориентация, чрез по-добро познаване на икономическата реалност"[пак там].

Формулираните от Н. Цанев [2003] три основни насоки за развитие на технологичното обучение :

- универсална технологична грамотност;

- ориентиране на обучението към изграждане на символно-аналитични умения;

- учене със съвременни технологии

- запазване на най-доброто от съществуващия опит в технологичното обучение;[160; с.20],

Тенденции:

- "стремеж към фундаменталност на проблематиката - чрез конкретни примери да се представят значими идеи и обобщения за света на технологиите (индустриални и социални);

- стремеж към повишаване на хуманитарността на предмета - създаване на междупредметни връзки не само с учебните предмети от природоматематическия цикъл, но и с тези, които са в областта на психологията, езика, икономиката и т. н.;

- стремеж към ранно овладяване на компютърната техника и интегриране на информационните технологии в цялостния механизъм на технологично обучение;

- стремеж към все по-реално пресъздаване на типовете взаимоотношения и правоотношения в деловата практика на възрастните за изграждане на функционална грамотност на завършващите училище;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни въпроси на методическата подготовка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.