Oбучение на ученици със СОП


Категория на документа: Педагогика
КУРСОВА РАБОТА

Учебна дисциплина: "Обучение на ученици със СОП"

Тема: Обучение на ученик със СОП
/ Синдром на Down /

Дете със Синдром на Даун
При дете с вродени аномалии и хромозомни аберации се наблюдава интелектуално функциониране под нормата в умерена степен, значими когнитивни и езикови нарушения, проблеми в социалното поведение и комуникация, дефицити в общата и фина моторика, които влияят върху възможностите за обучение.
През 1866 год. английският доктор Down описва клинични белези на синдром, който днес носи неговото име. През 1959 год. Lejeune и Jakobs установяват, че Синдромът на Down е резултат от Тризомия 21. Това е най- често срещаната генетична аномалия - една допълнителна хромозома в 21-та хромозомна двойка. Хората с този синдром имат 47 хромозоми, вместо 46. Установявя се при раждането или след това. Първоначално диагнозата е базирана на външни физически характеристики. Изследване на хромозомите (кариотип). Причината е грешка при делението на клетките. Установено е, че тази генетична аномалия се появява при зачеването и не е свързана с конкретни действия на майката. Преди време се смяташе, че честотата на раждане на дете със Синдром на Даун нараства с увеличаване възрастта на майката, един или двамата родители са със Синдром на Даун. Днес този феномен има друго обяснение - настъпва при йонизиращо лъчение или генетична обремененост.
Клинична картина: нисък ръст, характерно лице - малка глава, монголоидни черти, малък сплескан нос, плоско лице, къса шия; аномалии в пръстите - къси, липса на флексионна бразда по дланите; понижена имунна защита; често срещани сърдечни проблеми.

Специални образователни потребности ( СОП )
Децата със СОП са деца със:
> Сензорни увреждания: зрителни, слухови, моторни
> Умствена изостаналост: лека, умерена, тежка
> Физически увреждания: опорно двигателен апарат,

вродени аномалии, ДЦП
> Комуникативни: езиково говорни нарушения
> Обучителни трудности: четене, писане, смятане
> Множество увреждания
> Соматични: неврологични, психични разтройства
Изолацията на тези деца би била една много грешна стъпка, защото те съществуват и са част от нашето общество. Именно затова от особена важност е процеса на тяхната социализация и интеграция в обществото.

Интегрираното обучение на деца със СОП
Обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в образователната среда. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва екип от специалисти, специални учебно - технически средства, дидактически материали и помагала.
Създаване партньорство със семействата на тези деца. Общуването с възрастни и общуването с връстници се развива едновременно. Превръщането на детето в личност се състои в това, то да има възможност и да изпитва необходимост да се реализира в обществото. То опознава себе си, чрез значимите за него хора. Изграждането на личността зависи от условията на живот и възпитание, под влиянието на които се усвоява обществения опит.
Дете със Синдром на Даун може да бъде успешно интегрирано в обикновените училища. То общува с интерес, но се случва да е малко агресивно към другите деца. Проявява самоинициатива и желание за работа, но бързо се уморява.

Милена Росенова Пенева е на 10 години. Живее в град Съединение и учи в СОУ "Христо Ботев". Тя е с диагноза: Синдром на Даун. Не е на медикаментозна терапия и рехабилитация. Има вродени аномалии на сърдечната преграда, извършени са две оперативни интервенции. Правено и е изследване на щитовидната жлеза.
Милена е спокойно дете, любвеовилно и контактно. В междучасията общува със съучениците си. Много е трудолюбива. Когато ресурсната учителка е в час работи по - добре. Старае се, но самостоятелно не може да се справя.
При слизане по стълбите в училище изпитва страх. Детето доброволно подава своята ръка и се доверява на учителя, психолога, а понякога и на свой съученик. Това действие може да извършва сама, ако околните откажат помощта си.
По Български език и литература са формирани умения за правилен говор, четене и писане на срички и думи. Овладени са начални умения за строежа на езика. Отговаря на въпроси по съдържанието на литературната творба, изказва мнение за качествата на героите. Рисува словесно героите с опора върху действията, които извършват. Изказва емоционално - оценъчно отношение. Прави препис самостоятелно, но не може да пише под диктовка.
По Математика брои до 20, познава цифрите на числата до 20. Разпознава по форма основните геометрични фигури. С помощ събира и изважда, може да работи с калкулатор. Познава мерните единици за време, пари. Трудно се справя с действията умножение и деление.
Предпочита учебните предмети: Музика, Околен свят и Изобразително изкуство.
По Околен свят познава различни модели на общуване. Разграничава сезоните и свързаните с тях годишни времена. Разпознава членовете на семейството и родствените връзки. Прави разлика между домашни и диви животни, селскостопански растения и диворастящи.
Усъвършенстват се уменията за ориентиране в комуникативно - речевата ситуация. Обогатяват се активният и пасивният речник. Подобряват се функциите на вниманието, мисленето и паметта. Също се подобряват уменията за сглобяване, конструиране и моделиране. Усъвършенстват се уменията за работа в екип.
Основни приоритети на работа са:
* Усъвършенстване на мотивацията за учебен труд
* Повишаване на самооценката
* Развиване и усъвършенстване на комуникативно - речевите умения
* Подобряване на общото ниво на когнитивните процеси.

В края на учебната година детето е постигнало следната реализация:

1. Самообслужване - пълна

2. Езиково - говорно развитие - частичнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oбучение на ученици със СОП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.