Oбучение на банковия персонал – видове и методи за обучение на банкови сътрудници


Категория на документа: Педагогика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ФИНАНСИ "

КУРСОВА РАБОТА

по

УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ПЕРСОНАЛ

На тема:

Обучение на банковия персонал - видове и методи за обучение на банкови сътрудници

Изготвил : Проверил:
Пенка Вангелова Георгиева Гл. Ас. Д-р Мая Димитрова
група: 1 фак.N: 116770
Спец. "Банков мениджмънт", ЗО

Варна
2013

Съдържание:

1. Обучение на персонала ........................................................................2
1.1 Характерни черти при обучение на персонала............................................2
2. Програми и подходи на обучението на банковите сътрудници........................3
3. Методи и процедури за обучението на банковите сътрудници........................5

4. Заключение................................................................................... ...11

Обучението на персонала е една много важна задача за нас мениджърите. То може да се дефинира като системен процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се усъвършенства тяхното трудово представяне в рамките на длъжностите, структурните звена и на банката като цяло. Обучението е насочено към промени в знанията, уменията и нагласите на заетите, в резултат на което се усъвършенства тяхното трудово поведение и трудови резултати. Системното обучение се базира на четири стъпковия модел, който включва:
* определяне на нуждите от обучение;
* проектиране и организиране на обучаващи програми, за да се постигнат определените предварително цели;
* използване на опитни обучаващи, които да планират и провеждат обучението;
* наблюдаване и оценяване на ефективността на обучението.
Този модел е в основата на управлението на обучението на персонала в банките, което се схваща като един от факторите за усъвършенстване на трудовото представяне на кадрите и е насочено към такова обогатяване на знанията, уменията и нагласите, водещо до желани промени в тяхното трудово поведение и трудови резултати. Крайната цел на обучението на персонала е свързана с интереса на банката за увеличаване на ефективността от използването на основните производствени фактори и усъвършенстване на параметрите на банковото представяне. Решението за всяка дейност по обучението трябва да преминава през внимателен анализ на цялата гама от фактори, които въздействат върху трудовото представяне наред с обучението. Правилното осъществяване на дейностите, които са включени във всеки от етапите, изисква да се отчитат очертаните връзки и зависимости
Характерни черти на обучението на персонала.
* Обучението на персонала е средство за реализиране на банковата стратегия;
* Обучението на персонала е част от политиката по отношение на човешките ресурси в банката;
* Обучението на персонала е елемент от управлението на банката и в частност - от управлението на нейните човешки ресурси;
* Обучението на персонала е процес, който обхваща взаимносвързани и взаимнозависими етапи/дейности;
* Обучението на персонала е дейност и отговорност на целия управленски персонал, а не само на специалистите по управление на персонала. Мениджърите от всички управленски равнища носят отговорност за обучението на персонала;
* Обучението на персонала се развива под влиянието на редица обективни социално-икономически процеси;
* Обучението на персонала е непрекъснато протичаща дейност, която включва активното участие на заетите в банката;
* Обучението на персонала трябва да бъде ефективна за банковата дейност;
* Обучението на персонала се осъществява в тясна връзка с изискванията на трудовото законодателство в това отношение;
* Обучението на персонала се осъществява чрез разнообразни методи и процедури, чието приложение зависи от конкретната ситуация.
Програми и подходи на обучение.
Обучението на персонала естествено запълва празнотата между това, което хората могат да правят, и онова, което би трябвало да правят за постигане целите на организацията. Обучението трябва да бъде последователно. Системният подход към тази важна функция предполага следната последователност:
* Откриване и анализиране на нуждите от обучение;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oбучение на банковия персонал – видове и методи за обучение на банкови сътрудници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.