Обществена грижа, изследване и възпитание на деца и младежи с интелектуална недостатъчност


Категория на документа: Педагогика


Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по начална и предучилищна педагогика

Обществена грижа, изследване и възпитание на деца и младежи с интелектуална недостатъчност.

София 2011

При един по-задълбочен поглед на официалните доклади на Министерството на просвещението за състоянието на учебните заведения и образованието като цяло ( 1907г.),ставаме свидетели на един не малък брой слаби ученици или напуснали училището такива, а също така и на деца и студенти в интелектуално здраве, които се намират в заведения за душевно болни.

За причини за това недоразумение могат да бъдат посочени както икономически и обществени фактори, така семейни, здравословни и др. И все пак изследваия в това направление не са правени нито от лекари, нито от педагози по това време. Само Д-р Данаджиев е правил опит да получи сведения за броя на недоразвитите неспособни да посещават училищните занимания деца.

В обществото не рядко е повдиган въпросът за състоянието и бъдещето на ненормалните деца у нас, взимайки за пример по-развитите страни, където съществуват не само наредби за обучение на нормалните деца, но също така и на децато, които не влизат в тази графа. И у нас още от 1892г. Закона за Народното просвещение има предвиждане на устройство на училища за ментално нездрави деца, но по незнайни причини тази клауза си остава само на хартия, без реализация.

За да може да се говори по този въпрос, обаче, не е достатъчно само да се каже, че в страната има множество ненормални деца, но и да се посочи поне приблизителният им брой и видът на заболяването или проблемите, които имат.

Преди да пристъпи към данните, които е събрал за 2 години, чрез проведените от него анкети, Д-р Бонов накратко ни запознава с разликата между нормално дете и такова извън нормата.

Един индивид е нормален тогава, когато представлява установена норма във физически, физиологически и психически аспект. За физически развито може да се посочи дете, което няма никакви видими повреди на органите и те са в нормални пропорции спрямо организма като цяло. Физиологически нормален е онзи, чийто органи функционират правилно и нормално, а психологически здрав е онзи, у когото интелектуалните способности са уравновесени. Според П.Б. не е възможно да се сложи ясна граница между нормалния и ненормалния.

Д-р Демур смята, че всяко същество, което може да се приспособи към условията на живот, е нормално. Това твърдение, обаче, е доста общо. Когато един индивид е физически развит, когато има нормални сетивни възприятия, когато може да съсредоточи волята, разсъдъка и вниманието си без особени трудности, то той е нормален.Всяко излизане от тази норма се смята за аномалия и сочи за ненермалност на индивида. Също така е много трудно да се сложи ясно разделение между ненормалните във физическо и психическо отношение. Но за по - ясно и прегледно схващане на въпроса ненормалните деца се делят на три основни групи:физически, физиологически и прихически (Сикорски). За физически ненормални се смятат онези деца, които имат различни физически недостатъци, като липсващи органи или нефункциониращи такива. Като пример за такива деца се посочват слепите, глухите, немите и т.н.
* За определяне на анатомическите признаци на израждането служат следните данни: По антропологични данни всеки индивид в известна възраст, при известна височина трябва да има съразмерно развити органи, като отклоненията от тази норма сочат ненормалност (изродено дете)

Трябва височината на тялото да е не повече от двойната обиколка на гръдният кош, а тежеста на тялото не по-малко от толкова килограми, колкото е височината на индивида минус 100.
* Наследени недостатъци.

При налични признаци от своите прадеди в по-голям изроден вид също се смята за ненормален физически.
* Трябва да съществува паралел между анатомическото и физиологическото развитие на органите с психическото развитие на индивида.

За определяна на физиологическите признаци на израждането следим следните признаци:
* Неравномерно функциониране на двете половини на човешкото тяло .

Например:атрофия на някои органи,неравномерно развитие на крайниците спрямо трупа, неравномерно развитие на главата спрямо тялото и др.
* Неспособност за управление на воля и деяния.

Например:напикаване, треперене, почервеняване, пребледняване и др.
* Неспособност за говор

Например: заекване, пелтечене.

За психически признаци на израждане могат да се смятат следните:
* Хермофродизъм (един индивид съчетава качествата на мъжът и жената)
* Феминизъм (когато мъжът въплъщава качествата на жената)
* Маскулизъм (когато у жената съществуват признаци за мъж)
* Инфантилизъм (спирае на психическото развитие на възрастните индивиди)
* Сенилизъм (преждевременно умствено и физическо остаряване)
* Израждане на лицето
* Разпито състояние ( когато един индивид се намира под влиянието на идеи, от които не може да се оттърве)

Психическото израждане може да се констатира и чрез по-особени умствени наклонности:
* Индивидът прибягва към многоглаголстване, към софизми, формализми и др. при решаването на въпроси на съвестта, дълга и чувствата
* По отношение на характера на първо място стои гневът, озлоблението, отмъщението, гордостта, самомнението.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обществена грижа, изследване и възпитание на деца и младежи с интелектуална недостатъчност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.