Образователната система в Румъния


Категория на документа: Педагогика


Румънската образователна система се стреми да осигури на своите граждани, познания и умения, необходими за тяхната успешна реализация,както в Румъния, така и в чужбина. Тя се състои от четири нива на обучение. Тези нива са детска градина, начално, средно и висше образование.
Управление на образователната система

Националната образователна система в Румъния е изцяло под общата отговорност на Министерството на образованието, научните изследваниея, младежта и спорта. Доуниверситетското образование е подчинено на Министерството на образованието чрез училищните инспекторати, докато висшето образование се координира от Министерството, но с дължимото уважение към университетската автономия. Образователните институции са юридически субекти, с изключение на училищата от 1-ва до 4-та степен.

Министерството на образованието изпълнява множество функции: формулира и прилага основната образователна стратегия в консултация с останалите заинтересовани институции и министерства; определя главните цели на образованието; одобрява създаването на средни и висши училища, колежи и факултети; координира изследователските дейности в образованието. Министерството на образованието, научните изследвания, младежта и спорта също поема отговорност и за професионалното образование и обучение в рамките на формалната образователна система, разработва стратегии, политики и закони, утвърждава учебните планове, националните стандарти за оценка, както и училищната мрежа.

Министерството на образованието, научните изследвания, младежта и спорта също изпълнява функцията да създава специализирани органи и да разчита на националните консултативни органи като Национален център за оценка и проверка, Национална агенция по осигуряване на качеството във висшето образование, Национален съвет за финансиране на висшето образование и Националният съвет по научни изследвания във висшето образование. Главните задачи на Националната агенция по научни изследвания във висшето образование и по партньорство с икономическата и социална среда са: да разработва, управлява и обновява националните рамки за квалификация на висшето образование; да установява, поддържа и актуализира методологията за разработване и сертифициране за квалификацията във висшето образование; да конструира и преглежда, базирайки се на най- добрите практики, референтните стандарти и описателните елементи на квалификация във висшето образование.

Подготовката и прилагането на политиките за учебния план за доуниверситетско образование се осъществява от Националния център за оценка и проверка. Националния център за обучение на работното място на доуниверситетския преподавателски състав организира обучение на работното място и дейности за професионално израстване на учители и възпитатели. Националната стратегия за осигуряване на качествено доуниверситетско образование се прилага от Румънската агенция по осигуряване на качество в доуниверситетското образование.

Професионално обучение и образование и особено това за възрастни се определя от Министерството на образованието, Европейската квалификационна рамка за учене и квалифициране през целия живот, Националния регистър на квалификациите и Националния регистър на доставчиците на обучение за възрастни. Националната агенция по заетостта, подчинена на Министерството на труда, е един от най- важните доставчици за обучение на възрастни, особено за тези, които са безработни.

Министерството на труда, семейството и социалната закрила има следните задачи в ученето през целия живот: да развива, заедно с Министерството на образованието, науката, младежта и спорта, националните политики и националните стратегии в областта на професионалното обучение за възрастни; да усъвършенства и контролира доставчиците на обучение и образование за възрастни, различни от тези на Националната образователна система.

Окръжните училищни инспекторати са специализирани органи, подчинени на Министерството на образованието, науката, младежта и спорта, и имат следните главни функции: да наблюдават организацията и дейността на доуниверситетската училищна мрежа; да инспектират училищата и да наблюдават, в зоната на юрисдикцията си, всички доуниверситетски образователни дейности и услуги, предоставяни от обществени или частни лица. Обществените доуниверситетски образователни звена се управляват от директори, а при необходимост и от заместник директори.

По правило, висшите учебни заведения включват няколко факултета, колежа, отдела, научно- изследователски центрове и малки производствени единици. Висшите учебни заведения се управляват от сенати, а факултетите и отеделите от професионални бордове. Сенатите се ръководят от ректори, факултетите от декани, а отделите от директори. Ректорът се избира от сената, а неговото назначение се потвърждава от Министъра на образованието.

Хубавото в образователната система на Румъния е, че управлението е централизирано, което означава, че властта е изцяло в ръцете на Министерството на образованието и респективно министъра на образованието. Упражняването на контрол над всичките видове училищни звена, одобряването на учебниците, организирането и провеждането на изпити, одобряването на учебни правила, учебни програми и планове е една малка част от правомощията на министъра на образованието. В България управлението също е централизирано, с малката разлика, че отговорността над властта се поема от Министерството на образованието, младежта и науката, докато в Румъния тя се поема от Министерството на образованието, научните изследвания, младежта и спорта.
Структура на образователната система
Предучилищно образование

Образованието в ранна детска възраст покрива възрастовата група от 0 до 6 години. Дневните грижи за деца от 4 месеца до 3-годишна възраст се провеждат в ясли. Предучилищното образование обхваща децата от 3 до 6-годишна възраст и се осъществява в детски градини, присъствието не е задължително и е безплатно в държавните институции. Обучението в детската градина включва преподаване на чужд език (обикновено немски или английски език) и уроци по танци , плуване и други физически упражнения. Таксите са силно зависими от услугите, които се предлагат, програмата и града, в който се намира учебното заведение.

В България предучилищното образование обхваща децата между 3 до 6/7- годишна възраст. Посещението на детската градина също не е задължително. Освен държавни детски градини, съществуват и частни такива, където заплащането е задължително. Родителите на децата не винаги имат възможност да осигурят необходимите финанси, за да запишат децата си на частна детска градина, където безспорно грижите са на едно доста високо ниво, затова съществуването на държавни институции е един добър вариант, необходим за по- голяма част от населението.
Начално образование

Началното образование покрива първите 4 години от задължителното образование. Според изменението от 2003 година в Закона за образованието децата постъпват в началното училище на възраст от 6 години вместо от 7. Въпреки това детето може да постъпи на 7-годишна възраст, ако родителите поискат така или пък да започне на 6 години, ако има добра подготовка.

В началното образование има 3 типа училища: училища от 1 до 4 клас; училища от 1 до 8 или 9 клас (гимназия, покриваща началното и прогимназиалното образование); училища за деца от 1 до 12 или 13 клас (обикновено училища по изкуствата, спорта или педагогиката, които покриват началното образование и изцяло средното образование).

Първите четири години в началното училищеучениците се оценяват по четирибална система - отличен , добър ,среден и слаб. От 5 до 12 клас, се използва 10- бална система за оценяване, като 10 е най-добрата, 1 е най-лошота оценка; 5 е минимална, за да се премине в следващ клас. Системата за текущи оценки се използва за всеки тест, устен изпит, проект, домашни или класни работи.Оценките се вписват в дневник.Всеки ученик трябва да има толкова оценки по даден преднмет, колкото е броят на седмичните часове за него плюс един. По някои предмети се изисква частичната проверка в края на семестъра .

В края на 4 клас няма изпити или сертификати. Учениците завършили 4 клас могат да пристъпят към прогимназиално образование в гимназия. В края на 8 клас (на възраст 14 или 15) във всички училища на национално равнище се полага тест от всички ученици.

След 8-ми клас учениците полагат национален тест . Темите, включени в теста са от румънски език и литература, география или история и математика. Ако оценката е 5 за за трите изпити, то тя ще даде възможност на учениците да се запишат в гимназията. Ако ученикът не успее, той има възможност да постъпи в Училище за занаяти и търговия, да се обучава в продължение на две години, преди да влезе в гимназията. За разлика от началните училища , където има автоматично записване, за да се запишат в гимназията, учениците избират училището, като изборът се основава и на техния резултат от националния тест.

Повечето предмети за първите четири години се преподават само от един учител , с допълнителни учители за някои специализирани предмети( чужди езици, спорт, компютри). Основните предмети са математика, румънски език, история, география, наука, изкуство, компютри, религия, музика, физическо възпитание и гражданско образование .

Учениците от горното ниво (след 5 клас) имат допълнителни предмети - биология , физика , химия, латински и технологии . Някои предмети, като религия и технологии могат да бъдат незадължителни

Държавното училище предлага безплатно образование , но може да се наложи да бъдат закупени отделно учебници и някои учебни материали, като моливи , тетрадки и униформи .

Разликата в това образование спрямо България е, че след завършването на 4 клас, децата получават Удостоверение за завършено начално образование, а след завършване на 8 клас се издава Удостоверение за завършено основно образование. В Румъния завършилите 4 клас не получават никакъв документ, според мен издаването на удостоверение е един вид признание към децата за успешно свършена работа, което ги стимулира да продължават развитието си в същия дух и да напредват със същото темпо.
Средно образование

От 2003- 2004 година, първата фаза на прогимназиално образование покрива 4 години (гимназия, 5-8 клас ). От 2007- 2008 година, в края на 7 клас и преди завършване на гимназия, учениците полагат национални изпити. Втората фаза на задължителното средно образование трае 2 години: или в по- долния цикъл на Лицея (9-10 клас, организиран в три потока: общо/академично; технологично; професионално образование), или в училище по изкуствата и търговски училища, предлагащи професионално образование за различни професии и подготовка за постъпване на работа. В края на задължителното образование учениците вече не трябва да се явяват на изпит и получават сертификат за дипломиране. Дипломиралите се от търговските училища и училищата по изкуства трябва да посещават последната година, за да могат да влязат в следващия цикъл на Лицея. Горният курс на средното образование покрива 11 и 12, а понякога и 13 клас, посещението не е задължително и е безплатно в държавните институции. След този горен курс се полагат финални изпити. Програмите за след средно образование осигуряват от 1 до 3 години професионално обучение за тези, които желаят да завършат средното си образование и са взели успешно всичките си положени приемни изпити. Учениците, които вземат финалните си изпити получават сертификат, като награда, в областта, в която специализират. На базата на член 23 от новия закон за образованието от 2011 година средното образование се състои от прогимназиално образование (гимназия, 5-9 клас) и горен курс на средно образование (Лицей, 10- 12/13 клас), предлагащи се в 3 потока: общо/ академично (хуманитарни науки или общи науки); технологично и професионално, всеки с няколко профила за специализация. Професионалното обучение трае от 6 месеца до 3 години. Техническото и професионалното образование включват както техническо и професионално обучение, така и след средно- образователно обучение. Техническото образование включва 12 и 13 клас в по- горния курс на средното образование.

Националните колежи са най-добрите средни училища в Румъния. За да бъдат допуснати до повечето от тези средни училища учениците трябва да имат най-малко оценка 8.70 или повече, някои от най-добрите национални колежи приемат ученици с оценка по-голяма от 9.50.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователната система в Румъния 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.