Образователна система


Категория на документа: Педагогика


Висши образователни заведения в България
Системата за висше образование в България се състой от различни форми учебни програми, след завършването на средно образование.През последните 4 години системата за висше образование беше обект на значителни промени и трансформации.
Към момента системата за висше образование включва университети, специализирани висше образователни заведения(академии,институти) и колежи.Университети разполагат с достатъчно собствени научноизследователски ресурси и оборудване, за да могат да допринесат за развитието на основните области в науката и културата.Тези висши образователни заведения могат да предлагат обучение на студентите във всички степени.3-степенна система за висше образование
-Бакалавър-състой се от две нива професионален бакалавър и бакалавър;
-Магистър
-Доктор
-Система за натрупване и трансфер на кредити
-Европейско дипломно приложение
-Бакалавърски програми
Нормалната продължителност на бакалаварска програма е 4 години в съответствие с учебната програма и изисква придобиването на най-малко 240 СНТК.Бакалавърските програми се предлагат от университети и специализирани висши училища във всички области на науката.Обучението за бакалавърската степен в съответствие с учебната програма предоставя изчерпателна подготовка или специализирано професионално обучение по професионални направления и специалности.
-Магистърски програми.
Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен ''магистър'' осигурява задълбочена научно-теоретично и специализирано подготовка, съчетана със специализация по съответната специалност.За придобиването на ОКС ''магистър'' се изисква:-не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 години;не по малко от 120 кредита след придобита образователно-квалификационна степен''професионален бакалавър'';- не по малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна степен ''бакалавър''.
За обучение за придобиване на образователна квалификационна степен ''магистър'' се приемат лица, който са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища, т.е които успешно са издържали държавни зрелостни изпити или лица, който са придобили ОКС ''професионален бакалавър по ...." или ''бакалавър''.
Специализираните висши образователни заведения предлагат обучение и научноизследователска дейност в една или повече области на науката, изкуството, спорта и отбраната.Названието на специализираното висше учебно заведение оказва основните специалности, залегнали в неговата учебна програма.Този вид висши учебни заведения също така предлагат обучение на студентите във всички степени.
-Колежите предлагат сравнително по кратко и професионално - ориентирано обучение.Това са бившите полувисши институти, които претърпяха различни трансформации.
Фактически повечето от колежите са част от университети и използват тяхната материална база и оборудване.Съществуват също и някои независими колежи, които са състояние самостоятелно да покрият необходимите академични и материални условия и изисквания.
-Квалификацията, придобита във висшите военни училища, отговарят на всички изисквания на образованието в гражданските висши учебни заведения.И заедно с военна титла и специалност квалификацията също така включва и титла, отговаряща на гражданската специалност.
Образователната структура отразява образователни принципи и те са :
-пълна отвореност на системата на образование за всички деца, за цялото население на България
-пълна подходимост и равнопоставеност на отделните подструктури,звена и училища в страната
- единство и взаимодействие между подструктурите за общо,професионално и извън -училищното образование и възпитание на децата и учениците, на всички граждани.
-демократичност на организацията и управлението на отделните образователни и възпитателни подструктури, недопускане на противоречия и противопоставяне между отделните видове училища;
-създаване и оползотворяване на нови, динамични и ефективни възможности за по голяма и реално участие на родителите в "Училищните дела", недопускане и но вмешателство от тяхна страна;
-осигуряване на широки възможности за непрекъснато образование и квалификация;за съчетаване на обучението с трудовата дейност и квалификацията във всички етапи от професионалната дейност.
-създаване на законови и организационни възможности за съчетаване на срока на задължителното образование със завършване на определено средно училище.
- издигане на равнището на езиковата компетентност както в рамките на обучението страната и чужбина.
Основните цели и задачи на българското средно образование могат да се формират по следния начин, разбира се, без претенции за строга йерархичност и последователност:
1.Средното образование трябва да осигури на всеки български гражданин конституционното право на образование и следваща професионална квалификация.
2.Правото на образование е основно човешко права
3.Равнището на световните и европейски стандарти
4.Да задоволява, както индивидуалните интереси и склонности на всеки български гражданин, така и обществените потребности
5.Усвояване на методи и подходи
6.Нова стратегия на езиковото обучение
7.Нови изисквания пред подготовката и особено пред квалификацията на учителите
8.Ясна изследователска стратегия и конкретни иновации в него
9.Изграждане на нова система за проверка и оценка на неговите резултати
10.Система и добра организация на управление основана на принципите на мениджърството и училищната автономност.
11.Основните цели и задачи на българското средно образование не могат да се осъществяват, ако образованието не бъде департизирано, ако не се децентрализира управлението, ако педагогическият процес не бъде диференциран, ако не се приложат и последователно не се реализират изискванията на перманентно образование.
Финансиране на образователната система
Осъществява се като със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на образование и др.министерства и ведомства, към който има учебни заведения, така и със средства от местния бюджет чрез общинските съвети.Държавни учебни заведения се финансират пряко от Министерство на образованието, а общинските-от общинските съвети.Размерът на средствата за финансиране се определя с годишните нормативите за издръжка на един учащ се диференцира според степента на образование, вида учебно заведение и условията на населеното място.
Учебните заведения имат право освен от бюджета да си осигурят приходи чрез наеми ,такси, дарения, целеви средства от потребителите на кадри,доходи от педагогическата и учебнопроизводтсвена дейност и др.
Частните училища получават от държавния бюджет средства за веществената издръжка на всеки ученик задължителна училищна възраст.Финансирането на висши частни учебни заведения се уреждат чрез специфични, икономически правила, утвърдени от Министъра на образованието , съгласно с Министъра на финансите.

Управление на образователната система
В последните години значително бе опростена цялостната структура на управление на образователната система, като се създадоха условия за нейното децентрализиране.Управлението на училищната образователна система се осъществява на 4 нива:национално,регионално,общинско,местно.
-национално- на национално ниво управлението се осъществява от Министерството на образованието, науката и културата.През 1991 бяха покрити дотогава съществуващите Министерството на народната просвета и Министерство на науката и висшето образование и е създадено Министерство на образованието и науката.
-регионално-на регионално ниво управлението се осъществява от 28 регионални инспектората по образованието, който са напряко подчинени на Министерство на образованието и осъществяват държавната политика на територията на региона
-общинско-на общинско ниво няма управление в истинския смисъл на думата тъй като общинските съвети като органи за самоуправление на териториалната система.В сферата на техните правомощия е осигуряването на:задължително образование;здравното обслужване в детските градини и училищата;средствата за издръжка;изграждане;обзавеждане и основен ремонт на детските градини и училищата;условията за столово хранене;общежитие;отдих;спортна база и транспорт за децата;учениците и учителите;стипендиите и специалните помощи за децата.
-местно-местното ниво на управление се осъществява в отделните училища от директора на училището, педагогическия съвет и училищния съвет
Тези 4 нива на управление не важат за системата на висшето образование.Висшите учебни заведения контактуват директно с Министерството на образованието.Дейността на висшите учебни заведения се базира на принципа на академичната автономия.Този принцип е основен за всяка съвременна система.
Основен проблем в управлението на образованието е неговата децентрализация като управленска структура нов подход нови възможности е необходими да се възприемат и реализират по отношение на организацията на педагогическия процес на регионално и местно равнище.За целта трябва да се осигурят широки права и пълномощия и директорите на учебните заведения, разглеждани като автономни организации.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.