Образователна система


Категория на документа: Педагогика
ШУ"Епископ Константин Преславски"

Педагогически факултет

Курсова работа

Тема:Българската образователна система

Разработили: Проверил:

Десислава Иванова проф.д-р Г. Цоков

Сп.Педагогика

Ф.№1340010010

Айгюл Исмаилова

Сп. Педагогика

Ф.№1340010003

Шумен 2013

Образователна система
Образованието в България е задължително до 16 годишна възраст.Учебната година се състой от 2 срока, започва на 15.09 и завършва през май или юни.Образователната система се състой от следните нива:предучилищно образование(нулево ниво) включва деца между 3 до 6 годишна възраст.Посещение на детска градина не е задължително.Основното образование(класове от 1 до 8) включва началните училища (класове от 1 до 4) и прогимназиални училища втората стъпка в началното училище (класове от 5 до 8).Основно образование може да се получи в държавни,общински или частни училища.В допълнение, на това образователно ниво, е достъпно професионално обучение съответствие с професионално-техническа програма, след завършването 6,7 или 8 клас.Учениците, който успешно завършват 4 клас, получават Удостоверение за начално образование.Удостоверение за завършено основно образование се издава при успешно завършване на 8 клас.
Предучилищно образование- предучилищното образование обхваща между 3 до 6 годишна възраст.Посещението на детски градини, които преобладават(съставляват над 95 % всички детски градини), съществуват също и частни детски градини и техния брой все повече нараства
Основно и средно образование-Основно образование( класове от 1до 8) обхваща и началните училища ( класове от 1 до 4, ниво 1 ) и гимназиалните училища (класове 5 - 8). -основното образование може да се получи в държавни, общински или частни училища. Допълнение, на това образователно ниво ,е достъпно професионално обучение в съответствие професионално-технически програми, след завършването на 6,7 или 8 клас.Удостоверение за начално образование се издава на ученици, успешно завършили 4 клас, но учениците успешно завършили 8 клас се издава Удостоверение за завършено основно образование.
Средно образование(ниво 3) може да бъде разделено на общообразователно обучение( общообразователни и специализирани училища) и професионални обучения.Приемат в специализирани училища се извършва след завършване на 7 или 8 клас и след полагането на изпит в зависимост от профила на училището ( изпит по български и литература, математика, хуманитарни науки и др.)
-Средното образование също така може да бъде получено в технически училища, след завършването на 7 клас и съответно след 5 годишно обучение.Средно образование се предлага и в професионални училища 3 годишна програма на обучение.
-Образователни програми за обучение в технически професионални училища след завършване на основно образование, продължителността на курса на обучение 2 години.Придобитата професионална квалификация улеснява завършилите ученици в достъпа им до професионални пазари.
-Общо средно (общообразователно) образование може да бъде разделено на средно образование може да бъде придобито в средните общообразователни училища (за 3-4 год.), а средно специализирано образование съответно може да бъде придобито в специализираните в специализираните средни училища се извършва след завършване на 7 или 8 клас и след успешното полагане на изпити в зависимост от профила на училището(изпит по български език и литература, математика,хуманитарни науки и други).Общо средно образование(гимназиално ниво) се прилага от:
Средни общообразователни училища.Те включват:
-начално училищно ниво - от 1 до 4 клас
-прогимназиално ниво - от 5 до 8 клас
-гимназиално ниво - от 9 до 12 клас
Специализирани училища със засилено изучаване на чужди езици(езикови гимназии)-приемът се извършва след 7 клас и след полагане на приемни изпити.Специализираните училища покриват обучението от 8 до 12 клас
Специализираните средни училища приемът се извършва след 8 клас (тези училища включват засилено обучение по природни науки и или математика,хуманитарни науки,спорт,изкуства и др.)Специализираните училища покриват обучението от 9 до 12 клас
Образование за деца със специални нужди-Съществува мрежа от държавни училища - пенсионни, който подкрепят и предлага обучение за деца с физически или умствени увреждания.Приоритетите в тази област като законова рамка за финансиране ,развитие на алтернативни форми на обучение, система за училищна подготовка за интеграция и социализация на деца със специални нужди, програми за индивидуална подготовка и други, все още липсват.
Матура
Учениците в средните общообразователни училища полагат матура по следните предмети:
Български език и литература
Основният предмет в специализираното училище , ако в случая това е български език и литература, матура се полага по втория по значимост предмет в училището.
Средното образование в България(гимназиално ниво ) може да бъде разделено на общо средно образование и професионално обучение.Общо средно образование от своя страна може да бъде разделено на общообразователно и специализирано образование.Съществуват средни общообразователни училища с период на обучение 4-5 години.Приемът в специализираните училища се извършва след завършване на 7 8 клас и след успешно полагане на приемни изпити в зависимост от профила на училището (изпит по български език и литература,математика, хуманитарни науки и др.).Общо средно образование (гимназиално ниво) се предлага от:
-Средни общообразователни училища.Те включват: начално училищно ниво - от 1 до 4 клас;прогимназиално ниво от 5 до 8 клас и гимназиално ниво-от 9 до 12 клас.
-Специализирани училища със засилено изучаване на чужди езици(езикови гимназии)- приемът се извършва след 7 клас и след полагането на приемни изпити.Специализираните училища покриват обучението от 8 до 12 13 клас.
-Специализирани средни училища-приемът се извършва след 8 клас тези училища включват засилено обучение на природни науки и или математика, хуманитарни науки, спорт, изкуства и други.Специализираните училища покриват обучението от 9 до 12 13 клас.
-Средно професионално обучение се получава в професионално - техническите и техническите училища предлагат тригодишно обучение, след завършването на 8 клас и петгодишно обучение, след завършване на 7 клас.И двете форми завършват с получаването на диплома за специално средно обучение.
Тези училища също така предлагат и други форми на обучение като например вечерни курсове, външно или практическо обучение, за да могат учениците на 16-годишна възраст и след това, да придобият професионална квалификация.Посещението на вечерни курсове е задължително, докато организацията на останалите форми на обучение е задължение на ученика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.