Обект и образ


Категория на документа: Педагогика


Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
РЕФЕРАТ
По
Методика на обучението по изобразително изкуство
Тема(ядро): Обект и образ

Изготвил: Стела Атанасова Ганчева
Специалност: ПНУП
Курс: 2
Проверил: П.Панайотов

Обект и образ

"Изобразителното изкуство" е неделима част от съществуващата у нас разделно-предметна учебна система и заедно с учебния предмет "Музика" съставят културно-образователна област "Изкуства".Нейното образователно и възпитателно въздействие започва от най-ранна училищна възраст,като се акцентира на емоционално-естетическо отношение на детската личност към обектите и явленията от заобикалящата действителност и произведенията на изкуствата.Спецификата на обучението по изобразително изкуство се изразява в използване на творческия потенциал на индивида чрез изобразителна дейност и общуване с произведения на изобразително изкуство.

Учебното съдържание по изобразително изкуство включва система от знания,умения и отношения.

Основните цели и задачи на учебната програма по изобразително изкуство се отнасят до:
- Съдействие за творческото активизиране на учениците чрез изобразителна дейност;
- Повишаване на зрително-възприемателната способност и на зрителните представи,свързани с разнообразни начини за изграждане на реални,фантазии и други видове образи със съответни материали и техники;
- Натрупване на знания и опит в областта на изобразителното изкуство и средствата за масова комуникация;

В първи клас се поставя началото на обучението по изобразително изкуство. Ядрата и стандартите на учебното съдържание по изобразително изкуство за първи клас засягат проблеми на възприемане на действителността,възприемане на изкуството и изобразителната дейност.Очакваните резултати от обучението по изобразително изкуство в първи клас се определя от начина на създаване на интерес у учениците и емоционално възприемане на произведенията на изобразителното изкуство.

Обект и образ са едно от петте ядра на учебното съдържание.
Стандартите за учебно съдържание са:

-Ученикът създава реални и фантазни образи по наблюдение,памет,впречатление и въображение.

-Формира обобщена представа за най-важните визуални особености на обекти: форма,цвят,общи пропорции.

-Изгражда зрителни образи по асоциация от литертурни произведения.

-Проявява избирателно отношение към изобразяване на различни обекти и ситуации.
При очакваните резултати по основните учебни проблеми и задачи ученикът трябва да:

-използва за източници на реални и фантазни образи: Околната среда,разнообразни нагледни материали,слово-устно и писмено,музикални произведения,асоциации;

-създава различни по съдържание и вид фигуративни и нефигуративни изображения,орнаменти,излюстрации,знаци и символи.

-осъществява изобразителна дейност чрез рисуване,апликиране,моделиране и художествено коструиране.

При ключовите понятия и знания на практическа основа,началните знания трябва да са за реални и фантазни образи,форма,цвят,пространство,украса,ритъм,композиция,илюстрация и видовете изобразителна дейност.
В контекстът и дейнността на ученикът трябва да се даде възможност да работи индивидуално и в група;да избира самостоятелно изразни средства;изразява импулсивно общото си впечатление и настроение от форми и цветове;изобразява случки от своята среда и тази на възрастните,свързани с проблеми на гражданското образование;исказва свободно лично мнение за резултатите от своята и на другите изобразителна дейност.
Възможности за междупредметни връзки по Бългаския език и литература е илюстрирането на текстове; по Математиката са геометрични линии и фигури; по Роден край са жива и нежива природа,социалната среда; по Музика е ритъмът и рисуване по асоциации; по Домашен бит и техника е работа с различни материали,конструиране и приложна дейност; и по Физическа култура и спорт са движенията и ритъмът.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обект и образ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.