Национална идентичност и интеракции


Категория на документа: Педагогика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПО ДИСЦИПЛИНА: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕМА: "НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И ИНТЕРАКЦИИ"

Р Е Ф Е Р А Т

ИЗГОТВИЛА: ПРОВЕРЯВАЩ:
СИЛВИЯ НАЧКОВА ПРОФ. Д-Р ПЕНКА КОСТОВА
СПЕЦИАЛНОСТ: "ТМГО"
КУРС ПЪРВИ
ФАКУЛТЕТЕН №D207006
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДИСТАНЦИОННА

Националната идентичност е релевантна на националната общ-ност като автономен субект, носител на политически и държавенсуверенитет, икономически и културни специфики. Тя се възпроизвежда от институциите на модерната държавност чрез формиранена принадлежност към нация, национален идеал, национална сигур-ност, национално възпитание и т.н. Националната
идентичност е надградена над етническата и снема в себе си елемен-
тите ѝ, което означава че съществуват етнически диференциации
при националната идентичност, т.е. различия в релефа на национал-
ната идентичност при отделните етнически общности.
Основната разлика, която личи в отговорите на представители-
те на трите етноса (българи, турци, роми) е по линията "отношение
към държавата". То задава съществени параметри на националната
идентичност: за мнозинството националната държава е предимно
на етническите българи; етническите малцинства не пречат, стига да
нямат претенции за участие в управлението и някакви преференции
относно поддържането на собствената им култура; за малцинства-
та - признават и уважават единството на етническите общности в
националната държава като изразяват ясни претенции за зачитане
на правата им по отношение на участието в граденето на национал.
Основните тези се формулират на основата на резултатите от наци-
онално представителното емпирично социологическо изследване
Около две трети от мнозинството и етническите малцинства
са припознали като най-значим един и същи отговор "Българската
нация е обединение на различни етнически общности". Това озна-
чава ясна съвременна гражданска позиция и социално израстване
на всяка от етническите общности и безусловно признаване на рав-
нопоставеността им. В подкрепа на казаното са и ниските относи-
телни дялове при отговора "Традициите на етническите общности в
България нямат нищо общо с националните български традиции" -
11,2% от българите, 8% от турците и 5,3% от ромите. И като че ли
оттук започват различията. Мнозинството все още се страхува да
изрази съгласие с основни права на малцинствата - "Всички етни-
чески общности в България трябва да бъдат подпомагани да запазят
собствените традиции и обичаи" и "Всички етнически общности в
България трябва да участват пряко в нейното управление". Съответ-
но само 24,8% от българите са съгласни с първото твърдение иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална идентичност и интеракции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.