Музеят на Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий"


Категория на документа: Педагогика


Р Е Ф Е Р А Т
На тема: "Музеят на Великотърновския Университет "Св. св. Кирил и Методий"

История:

Музеят на Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и Методий" е създаден 2010 година.

Музейната експозиция включва няколко раздела, обхващащи историята на Великотърновския университет от 1963 година до наши дни.

Той е научна и културно-просветна институция, която издирва, събира, изучава, съхранява, документира и популяризира паметници на културата, свързани с историята на университета. В своята дейност музеят се ръководи от действащото законодателство в областта на музейното дело и от вътрешно-нормативната база на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Финансиране :
- Дейността на музея се финансира от:

1. Бюджета на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";

2. Средства от защитени и реализирани културни проекти;

3. Спонсорство, дарения, завещания от физически и юридически лица;

Основната цел на музея е : "Да се съхрани историческата памет на първия извънстоличен университет в България - наследник на традициите на Търновската книжовна и художествена школа".

Основни дейности на музея:

Музеят съдържа веществени, документални (вкл. видео, фото и аудиодокументи), художествени материали, ръкописи и други предмети с историческа ценност, свързани с дейността на университета от основаването му до наши дни, с живота и дейността на негови ръководители, преподаватели, сътрудници, които имат значителен принос за развитието на науката, образованието и подготовката на кадри, както и на известни випускници на университета.

Популяризира музейните колекции, чрез постоянна екскурзионна работа, издаване на каталози, дипляни и др.

Оказва информационна помощ на факултети, катедри, преподаватели и студенти.

Осигурява достъп до предмети от музейния фонд за научни и образователни цели.

Интересна информация : Музеят поддържа рубрика с актуална информация за сайта на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", както и контакти с други университетски, държавни и обществени музеи в страната и чужбина.

Основни впечатления:

1.Запознава посетителите с историята и най-добрите традиции на университета;

2.Придава в студентите чувство за гордост от своя университет;

3.Популяризира постиженията на университета в научната, учебна и обществена дейности под формата на постоянни и временни експозиции;

4.Привлича студентите, преподавателите, служителите в дейността по издирването и съхраняването на културно-историческото наследство на университета;

5. Служи като учебна база за нуждите на обучението по различни учебни дисциплини;

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Музеят на Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.