Модернизация на детска градина и начално училище


Категория на документа: Педагогика


Цели: Възприемане на правила за пресичане на улично платно.
Очаквани резултати: Възприема правилата за поведение на улицата, когато се разхождаме с мама. Да разбере понятията пешеходец, пешеходна пътека. Да разпознава цветовете и сигналите на светофара.

Образователно направление ,, Природен свят ''
Чудна пътечка към хората - учебно помагало (комплек работни листове) за индивидуална работа на деца от 1. група

Автори:
Мария Галчева - Стоицова
Камелия Галчева
Илюстрации:
Лариса Нинова

Комплектът от помагала, които авторите предлагат да се реализира образователното съдържание включва :
- 24 работни листа.
- диагностични задачи за проверка и оценка на постиженията на децата в края на първа група.
- Комплект дидактични табла, също осигурени с демонстрационен материал.

Същностна характеристика на обучението
Овладяването от детето на опит за взаимодействие с околната среда е един непрекъснато усъвршенстващ се процес, който се обуславя от редица фактори:

На първо място, за детето е важна организацията на живот в семейството.

На второ място, постъпило в детска градина детето педагогически трябва да се обгрижва, съобразно с неговите индивидуални потребности от комуникация с околния свят.

Тези два фактора извеждат необходимостта от цялостна възпитателна система, в която детето и неговите потребности от опит и комуникация със средата да са изведени на преден план.

На три години малкото дете е достатъчно гомлямо, за да се продължи формирането на положителното му отношение към околната природа и безопасното поведение при съприкосновението с природни обекти, което е започнало още в яслената му възраст. Физически и интелектуално то продължава да опознава света.

С помощта на възприемането на околната среда детето формира умения за поведение, действия и дейности в близкото си обкръжение, отнасящи се както към ориентирането в природния свят, така и до опознаването на социалния свят.

Тези осовености и характеристики в светоусещането и опита на детето са използвани при разработването на системата Чудна пътечка в часта и за направление Природен свят.Залагайки на формирането на емоционално отношение у детето към растенията и животните и тяхното поведение при различните условия в природата , е разгърнат процесът на обучение и възпитание, като е отделено голямо внимание на овладяването на система от общи представи за природни обекти, техните признаци и свойства, природни явления и закономерности и начини на поведение в природната среда. Едновременно с това се поставя основата за формиране на представите, уменията и отношенията към екологосъобразното и природозащитното поведение в природния свят.

Основни цели:
- Да се разшири познавателната сфера на детето и да се поддържа любопитството и активността за развитието на познавателния му интерес към природата;
- Да се осигури непрекъснато , постепенно развитие на уменията на детето да се ориентира в природата;
- Ориентирането на детето в природата като резултат от педагогическия процес да служи за основа при формиране на екологичното и природозащитното му отношение към природата.
Тези цели се постигат чрез конкретизиране на задачите в няколко направления:
* Познавателно направление.
* Нравствено направление.
* Действено-практическо направление.
При работата с децата образователния модел е ориентиран към използване на групови и индивидуални форми на взаймудействие в задължително-регламентирани ситуации, които по съдържание , наситеност и степен на сложност отговарят на потребностите на децата от овладяване на опит за действие в средата.

Образователното съдържаниепо направлението е разработено чрез съвкупност от теми, следващи календарен принцип на подреждане. То е поместено в комплект от материали за групова и за индивидуална работа. Дидактичните табла са предназначени за фронтална работа с групата и онагледяват ключови теми от съдържанието.

В педагогическия процес по направление Природен свят са предвидени непосредствени наблюдение на детето над живи природни обекти, извършването на елементарни опити, подвижни и дидактически игри и други задачи.

Възпитателните акценти, заложени в работата по направлението, са по посока на :
- Развитие на детския познавателен опит ;
- Формиране на практически умения за взаимодействие в околната природна среда`` ;
- Поставяне на основите за положителното отношение на детето към природата;
- Формиране на способности за собствена безопасност при взаимодействие с природата;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизация на детска градина и начално училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.