Модернизация на детска градина и начално училище


Категория на документа: Педагогика


- творчески изяви, познаване и афиширане на силните страни в личността на ученика, непрекъснатин полущрения, навременна индивидуална помощ за отстраняване на слабости и грешки.
- Активно учене от страна на ученика, което изисква:
* Учене в опит и чрез опит.
* Нагледно - действено.
* Учене чрез решаване на проблем.
* Учене чрез сътрудничество и взаимодействие в екипи.

Характеристика на учебно помагало.
Образователно направление ,, Социален свят ''
Чудна пътечка към хората - учебно помагало (комплек работни листове) за индивидуална работа на деца от 1. група
Автори:
Мария Галчева - Стоицова
Камелия Галчева
Илюстрации:
Лариса Нинова

Комплектът от помагала, които авторите предлагат да се реализира образователното съдържание включва :
- 22 работни листа.
- 3 работни листа с диагностични задачи за проверка и оценка на постиженията на децата в края на първа група.
- Комплект дидактични табла, също осигурени с демонстрационен материал.

Същностна характеристика на обучението

Социалната среда и социализацията на детската личност са две много важни явления и познанията за тях никога не са достатъчни.Проблемът е това , че социалната среда е много динамична и това усложнява социализацията на личността поради непрекъснато променящите се условия и критерии за личностно развитие.

Приобщаването на детето като активен участник в социалния свят е задължително по няколко причини:
* На детето му е необходимо да получи достъпни за неговата възраст представи за обекти и явления от заобикалящата го среда, които са му потребни в настоящото и в бъдещото му съществуване.
* Детето е непосредствен свидетел и участник в ежедневието и културните събития и трдиции на народа. Запознаването му с националния ни фолклор изгражда националното му самочуствие и едентичност.
* На детето му е необходимо да овладява различни способности за взаимодействие с другите (връстници и възрастни). На него му се налага да взема решения в сложните условия на заобикалящата го среда съобразно с потребностите му.

За запознаването на детето със социалната среда от особено зачение е да се диференцира, съобразно с възрастовите особености на децата.

На три години малкото дете е достатъчно голямо, за да продължи физически и интелектуално да опознава света. В тази възраст детето постъпва в детска градина, ако родителите желаят това.

След три и половина години при децата се повишава интересът към околната среда. Някои деца оформят лидерските си позиции, а други заемат позиция на ,,страдалци''. Нарастват страховете от определени животни; появява се страх да не остане само. Детето вече има мнение и претенции да бъде уважавано.

Това са основните насоки, които са поставени като отправни точки при изграждането на авторска концепция за подбиране и разработване на образователно съдържание по направление Социален свят за първа група на детската градина.

Основна цел на образователното направление е създаването на детска общност, социализацията и интегрирането на всяко дете в нея, формирането и развиването на умения за общуване и спазване на определени норми на поведение и действие при определени комуникативни ситуации както в света на възрастните, така и в света на връстниците.

Педагогическа ситуация
Стр.5
Тема: ,, Моето семейство ''
Ядро: Възприемане на семейните отношения и осмисляне на връзката между родители и деца.
Цели: Възпитаване на привързаност към семейството.
Очаквани резултати: Пресъздава норми на отношение към близките си в игра и етюд.

Педагогическа ситуация
Стр.16
Тема: ,,На улицата с мама ''
Ядро: Възприемане на норми и знаци на безопасно поведение при участие в уличното движение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизация на детска градина и начално училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.