Модернизация на детска градина и начално училище


Категория на документа: Педагогика


* Развиват се индивидуалните способности; личностно ориентиран образователен процес.
* Развиват се творчески способности.
* Стимулира се интереса и мотивацията за учене.
* Детето има свобода на избор.
Обобщение на слабостите в досегашното българско образование.
- Прекалено академично образование, над възможностите на децата.
- Не се развива интерес и мотивация на учене.
- Унифицирано обучение/предимно/, но има учители, които индивидуализират обучението.
- Прекалено академично образование, над възможностите на децата.
- Не се развива интерес и мотивация на учене.
- Унифицирано обучение/предимно/, но има учители, които индивидуализират обучението.
- Няма условие за развитие на индивидуалните способности.
- Няма достатъчно добра материална база.
- Да се въведе нов начин за оценяване и отношението към оценката. Трябва да има формиращо оценяване.
- Няма дисциплина.

Възраст на постъпване на децата в 1ВИ клас.

Според закона за народната просвета от 1991г. децата трябваше да тръгнат на училище на 6 години. През 90те години на миналия век у нас беше проведено масово обучение на 6 годишни първокласници, но само след 2години проекта беше спрян.

Според изменение на закона децата у нас тръгват на 7 години на училище.

В момента се разработва нов вариант на закона, който оставя 7 годишната възраст за записване на първи клас. В по-голяма част от страните по света децата тръгват на училище на 6 годишна възраст.

Според науката децата на 6 години са напълно обучаеми.

А защо у нас се получава разминаване?
Готовността за училище има относителен характер,а у нас децата нямат тази нагласа.
Нормативна база на реформата в училище.

След 2000г у нас излязоха много нормативни докоменти въз основа на които се извършва реформата:
- Национална програма за развитие на образованието от 2006 до 2015г.
- Закон за Народната просвета от 1991г. С изменения и допълнения след 2000г. От 2002г. се въвежда задължителна подготвителна група. Децата от 6 -7г. се включват в подготвителна група в училище.
- Правилник за приложения на закона за Народната просвета.
- Конвенция за правата на детето и интегриран план за прилагането и.
- Нова наредба от 2003г. За системата на оценяване.
- Наредбатаот 2003г. За ново учебно съдържание в училище (ДОИ).
- Наредба за външно оценяване.
- Национална стратегия за въвеждане на информационни технологий в училище.
- Наредба за интеграция на деца със специални образователни потребности.
- Наредба за интеграция на децата от етническите малцинства.
- Наредба за частни училища
Наредба за нов учебен план
- Наредба за нови учебни програми по учебните предмети.
- Наредба за нови учебници за началното образование.
Според закона за Народната просвета се предлагат по три учебници по всеки учебен предмет , като се избира един от тях.

Философия на промяната.

- Реализиране на субект- субектно педагогическо взаимудействие. Променя се ролята на учебника и на учителя - ученикът да бъде център на образователния процес, а учителя не само да преподава , а да организира, стимулира и корегира ученика, да го научи на самостоятелно-познователна дейност.
- Лично ориентиран познавателен процес, които изисква познаване на психологическите особености на детето; зачитане на детската индивидуалност; осигуряване на право на избор; стимулиране на нестандартни .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизация на детска градина и начално училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.