Модернизация на българското начално образование


Категория на документа: ПедагогикаХарактеристика на втора педагогическа ситуация
А) Положителни страни
1. Личностно ориентиран образователен процес
2. Детето има свобода на избор. Развиват се творческите му способности.
3. Стимулира се развитието на индивидуалните способности
4. Стимулира се развитието на интерес и мотивация
Б) Слабости
1. Няма учебно съдържание
2. Не се формира учебна дейност
3. Учебното образование е в зоната на актуалното развитие, а не в зоната на близкото развитие

Възраст на постъпване на децата в първи клас

Съгласно закона за народната просвета от 1991г. Учениците трябваше да постъпят в първи клас от 6-годишна възраст, като по желание на родителите могат да тръгнат и на 7 години. През първите години у нас започва обучение от 6 години като целодневна форма, но след няколко години се отказахме, поради това, че обучението беше неуспешно. Затова беше внесено допълнение към Закона, според което децата тръгват на 7-годишна възраст.

Състояние на Западна Европа- по това отношение в 11 от 18 страни, децата тръгват в първи клас на 6 години. Това са Германия, Франция, Белгия и др. В три страни децата тръгват на училище на 5 години- Великобритания, Малта и Кипър. В една страна започват на 4 години- Холандия. Само в три страни децата тръгват на 7 години- Дания, Финландия и Швеция. От 2002г. С допълнение към Закона беше въведена задължителна подготвителна група. Но през 2010г. беше направено ново попълнение към Закона за подготвителна група от 5 годишна възраст.

Нова нормативна уредба за модернизиране на началното образование

За да се модернизира образованието трябва да се издадат нови документи. След 2000г. у нас са изградени много нормативни документи:
1. ДОИ (Държавни образователни изисквания) - това е първият нов документ

Стандарт за външен съответен етап. ДОИ има четвърти клас като първи етап от общообразователната степен. В ДОИ се описват знания, умения и отношения- т.е. учебно съдържание, което децата трябва да владеят на края на четвърти клас. ДОИ включва минимумът учебно съдържание , без което децата не могат да продължат в следващия клас.
ДОИ има две основни характеристики:

А) постижимост за всички деца

Б) измеримост

Създаден е национален институт за оценяване на постиженията на децата, това е т.нар. външно оценяване.
2. Нов учебен план за Средното училище, като началното е част от него.
Основни и нови моменти в учебния план предвиждат три вида подготовка:
А) Задължителна подготовка (ЗП) - включва основните учебни предмети (т.е. образователен минимум)
Задължитлно избираема подготовка (ЗИП) - дава възможност за надграждане на общообразователен минимум. ЗИП се провежда и по: чужд език, религия, хореография и майчин език.
Свободно избираема подготовка (СИП) - дава възможност за дейности извън задължителната подготовка
Б) разширено е изучаването на чужди езици- въведено е ранно чуждоезиково обучение, което започва от втори клас
В) нов учебен план

Културно-образователните области са осем. Във всяка област се разпределят ритмично съответни учебни предмети. Идеята е да се постигнат междупредметни връзки във всяка културно-образователна област. Културно-образователните области са:
1. Български език и литература.
2. Чужди езици
3. Математика. Информационни технологии. Информатика
4. Обществени науки. Гражданско образование. Религия
5. Природни науки и Екология
6. Изкуства
7. Бит и технологии
8. Физическа култура и спорт
Учебни предмети в началното училище: Български език и литература, Математика, Чужд език, Роден край- първи клас, Околен свят- втори клас, Човек и общество- трети и четвърти клас, Човек и природа- трети и четвърти клас, Музика, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника и Физическо възпитание и спорт
Нови учебни програми по отделните предмети- учебната програма определя учебното съдържание по всеки отделен предмет. Всички програми са съставени по един и същи модул, който съдържа следните елементи:
1. Обща характеристика на учебния предметСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизация на българското начално образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.