Модели на интегрирано обучение. Релацията интегрирано (включващо) обучение.


Категория на документа: Педагогика


Модели на интегрирано обучение. Релацията интегрирано/включващо обучение.

В различните страни се предлагат различни модели на интеграция, които най-общо можем да обединим в няколко групи и условно да ги наречем така:

- временна или епизодична интеграция;

- частична или фрагментарна интеграция;

- комбинирана интеграция;

- пълна интеграция.

Временната интеграция се изразява в съвместни дейности на децата в норма по един-два пъти в месеца.

Частичната интеграция децата със СОП участват в работата на масовия клас или масовата група в детската градина само в част от деня - в определени уроци или на отделни занятия.

Комбинирана интеграция предполага съвместно обучение на деца със и без увреждания в обикновената класна стая, активно включване на детето със СОП в работата на класа, във всичките негови режимни моменти, но получавайки постоянно корекционна помощ от специален педагог (ресурсен учител), който провежда както групова, така и индивидуална работа с тях и им помага за овладяване на учебния материал.

Пълната интеграция е такъв модел на интегрираното обучение, при което детето със СОП се включва в обикновения клас, но не получава повседневна помощ от специален педагог, непосредствено в масовото училище или масовата детска градина.

Различни са моделите, които се използват в отделните страни, но най-разпространените от тях са: цялостно интегриране в обикновения клас, селективно интегриране, специални класове в масовото училище, интегриране в различни извънучилищни дейности.

Ефективното реализиране на интегрираните уроци предпоставят необходимостта от усвояване на важни социални, комуникативни и познавателни умения и от децата със специални потребности, и от техните връстници в норма.

Има нещо, което трябва да се знае от всички, поели за изпълнение нелеката и изключително отговорна задача да създават условия ии осъществяват интегрирано обучение на деца със СОП:

- не може да се прилага определен модел на интегрирано образование и да се твърди, че той е най-подходящият;

- няма най-добър модел на интегрирано обучение, но има един който е най-подходящ за конкретното дете.

Хората, конкретно ангажирани с детето и неговото интегриране в общата образователна система са длъжни да намерят този модел и успешно да го реализират.

Когато се говори за обучение на деца със СОП в общотообразователна среда се използват два термина "интеграция" и "включване". И двата термина се употребяват за определяне процеса на обучение на тези деца в общообразователните (масови) училища и детски градини и участието им в различни деиности заедно с децата в норма. Двете понятия са близки по съдържателно-смислово значение, но се различават по дълбочината на интеграционните процеси, с които се характеризират.

Включващото образование предполага адаптация на общото образование към особените нужди на децата със СОП и целта му е не само максимално да се интегрират в обществото, но и от ранна възраст да се приучат другите деца да приемат съществуването на хора с различни физически, интелектуални и други особености, които са членове на обществото, както и другите деца, макар и в нещо да се отличават от тях.

С термина "включващо образование" се обозначава по-широк процес на интеграция, предполагащ достъпност на образованието за всички и развитие на общото образование по посока на приспособяването му към различните потребности на всичките деца.

В резултат от приложение на модела включване се постига:
(r) Развитие на способностите на децата.
(r) Признаване на това, че нормалното развитие не е "норма".
(r) Компенсация на особените потребности.
(r) Създаване на система за поддръжка.
(r) Функционален подход към терапията и обучението.
(r) Участие на родителите в терапията и обучението на децата им.

Реформирането на училището, промяна на класните стай , на училищния двор, на цялото училищно пронстранство, за да отговорят на потребностите на всички деца без изключение - това изисква включващото образование, за да се нарече такова.

Анализът на включващото обучение дава възможност да се открои изискването за задължително удволетворяване на различните потребности на детето.

Включващото образование, предполага разработването на подход на преподаване и обучение, който да бъде по-гъвкав по отношение удволетворяване на различните потребности в обучението.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модели на интегрирано обучение. Релацията интегрирано (включващо) обучение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.