Методиката като наука


Категория на документа: Педагогика


- самостоятелен прочит на речниковата статия;
- решение за използване на думата с оглед на критериите правилност, неправилност и уместност, неуместност.

Работа в екип

Работата в екип предполага учебен процес, при който учениците работят заедно, на малки групи. Учебните дейности са организирани така, че изискват сътрудничество между партньорите във всяка група, а усилията на всеки участник допринасят за общия краен резултат на групата.
Типове/видове уроци
Дидактическата цел и задачите, които се решават в урока; учебно съдържание; методите за реализиране на учебното съдържание; дейността на учениците по време на урока.

В зависимост от образователните и възпитателните задачи те биват: урок за усвояване на нови знания; урок за задълбочаване и затвърдяване на знанията; урок за систематизиране и обобщаване на знанията; урок за формиране на умения и навици; урок за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците.

Училищната практика в България е наложила класификация, на дидактическите цели на обучение и на основните закономерности на познавателният процес. Тази класификация включва: урок за нови знания; урок за упражнение; урок за обобщение; урок за преговор; урок за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците и комбиниран урок.

Обособяваме следните типове уроци по български език, класифицирани с оглед на целите на обучение:
- за нови знания;
- за упражнение;
- за обобщение;
- за преговор;
- за проверка и оценка;
- синтетичен (комбиниран) урок.
Всеки урок има различна структура, която зависи от уменията или навиците.

Урок за нови знания

Характеризира се с това, че в него се представя нова лингвистична информация, но тя не е абсолютно нова за учениците, а вече е изучавана в някаква степен и се допълва във всеки следващ клас.
Съдържанието на този тип урок е лингвистичната информация да бъде точна и вярна, а терминологичния апарат - прецизен и съобразен с възрастта на учениците и със съвременното състояние на лингвистиката.
Работа с нов материал - приложение, представяне на нови лингвистични знания. Работата с нов материал доминира.

Урок за упражнение

Той се мотивира основно от коминикативнопрактическите цели на ОБЕ.
Учебното съдържание се определя от учителя, който преценява по кои теми има нужда от тренировка и упражнение на учениците.

Макроструктурният модел на урока за упражнение включва актуализация и приложение. Актуализацията се свързва с усвоените до момента знания. За актуализация се използва рецептивно упражнение.

Урок за обобщение

Чрез уроците за обобщение се развива умението на учениците да систематизират и обобщават научни факти, тези уроци са мотивирани от информативно - познавателните цели.

Учебно съдържание, което ще се обобщава, се определя от учителя. Една от специфичните особености на урока за обобщение е свързана с предварителната подготовка на учениците за часа.

Макроструктурния модел на урока за обобщение се доминира от актуализацията, но не се изключва и приложението.
Усвояване на лингвистични знания и умения, ориентиране към комплексното прилагане на лингвистичните и комуникативни знания и умения.

Урок за преговор

Уроците за преговор са мотивирани от комуникативнопрактическите цели. В тях се преговарят изучени лингвистични умения.

Учебното съдържание, което ще се преговаря, се определя от учителя. Урокът за преговор включва информация от онези лингвистични раздели, които са изучени до момента. Специфично за преговорния урок е предварителната подготовка на учениците за часа. Вниманието се насочва към факти и закономерности, които вече са изучени.
Урокът за преговор има макроструктурен модел. Актуализиране на знанията. Приложението в него е ориентирано към комплексно прилагане на всички научени до момента лингвистични и комуникативни умения, свързани с темата на преговора.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.