Методиката като наука


Категория на документа: Педагогика


Текстолингвистичен анализ
1- Темата на текста
2- Подтемата на текста
3- Озаглавяване на подтемите (план на текста)
4- Ключови думи
5- Определяне на функционално типовия (описание, повествование, разсъждение и др.)
6- Свързаност на текста

3. Синтетични - имат общо с предходните, имат комплексен характер. Те са ориентирани към комплексно развитие на комуникативните и лингвистични умения на учениците.
Съдържат няколко задачи от различен тип и вид, но отнесени към един и същ текст.

Урок по български език
Урокът е динамична и вариативна форма на педагогическо общуване между ученик и учител, която се планира и регулира от учителя в определен отрязък от време (40 -45мин.), педагогическото общуване в уроците по БЕ е целенасочено и се определя от:
1) Учебното съдържание и неговата специфика.
2) Принципите на обучение.
3) Методите и похватите на обучение.
4) Особености на ученическата аудитория.

Основно изискване към урока по български език е неговата функционалност. Способността на системата да реализира целите. Урокът по български език може да бъде характеризиран от различни страни, от които основни са: (1) на равнище на функции, (2) на равнище на съдържание, (3) на равнище на технология.
За функционалността на урока по български език има голямо значение способността на учителя да се съобразява със специфичните за учебния предмет дейности, изпълняването на които довежда до осъществяване целите на урока.

Похвати за формиране и усъвършенстване на общоучебни умения и навици

Умението да се учи се формира чрез обучение по всички учебни предмети, затова те се наричат общоучебни. Информационни, интелектуални и организационни общоучебни умения и навици, ориентират учителите към техники на преподаване, чиято главна цел е свързана с усвояването на подходящи техники на учене.

Комуникативните и предкомуникиативните упражнения. В часовете по български език обаче се развиват и част от организационните умения и навици, за използване на различни информационни източници: учебници, книги, речници, справочници, енциклопедии.

Работа с информационни източници

Учебникът като основно средство за обучение има за цел да ги облекчи в процеса на разбиране и усвояване на учебната информация.

Учебният похват като дидактическа процедура се характеризира с относителна завършеност на дейността на учениците и учителя, за да се реши някаква познавателна задача и предполага прилагане на някакъв алгоритъм на работа.
Стремежът е алгоритъмът да се отличава с логика и последователност на операциите, с яснота и достъпност за ученика.

Представената от учителя (или ученика) информация:
- коментар на актуална информация по темата на урока или по конкретен проблем от нея;
- самостоятелно откриване на информацията в учебника;
- подбиране на илюстративен материал от учебника и допълването му със свои примери;
- самостоятелно изпълнение на упражненията и задачите;
Целта е да провокира самостоятелността на учениците в процеса на осведомяване.

Развиване на уменията за самоосведомяване:
- самостоятелно запознаване с текста в учебника;
- откриване на основаната информация в текста;
- съставяне плана на текста;
- илюстриране на основната информация с примери.

Работа с речници

Отнася се към специалните умения, свързани със стратегиите за учене. Добрият ученик не би трябвало да влиза в час по български език, без да има на разположение тълковен и правописен речник, за да може да стимулира учениците да ги използват в хода на самия урок.
- самостоятелно откриване на думите в речника;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.