Методиката като наука


Категория на документа: Педагогика


Принципи при обучението

Основно положение с което трябва да се съобразяваме когато трябва да извършваме някаква дейност.
Дидактичните принципи и прилагането им са насочени към повишаване ефективността на обучението.
Съобразяването с тях може да направи обучението по - качественото и ефективно за да се постигнат поставените цели. Те образуват система от водещи идеи които подпомагат учителя в организацията на учебния процес.
-1- Общи дидактически принципи - за всички учебни процеси.
-2- Собствено методически принципи за ОБЕ. Проектират се особеностите на уроците по БЕ функции, цели и съдържание. В съответствие с това се разграничават основни правила.
× Системно - структурен (когнитивни функции по БЕ)
× Комуникативно речеви (прагматични функции по БЕ) - той е основен по отношение на факторите, условията и средствата необходими за усъвършенстването на комуникативно практическите цели.
Свързано е с езиковото развитие на учениците и предполага:
а) Комплексно изучаване на езиковите факти в практиката на тяхното функциониране в речта. Запознаване със ситуациите в които употребата на езиковите единици е уместна.
б) Системно - структурен - Линейност при изучаването на езиковите единици по равнища.
Запознаването с езиковите правила и с книжовно езикови норми.
Преднамерено изучаване на законите на които се подчинява функционирането на езиковата система.

Ролята и значимостта на всеки от 2-а принципа зависят от целите, учебното съдържание е неговата специфика, от равнището на езиковата подготовка.
Трябва да се съчетават 2-а принципа, защото от една страна е задължително да се спазват езикови норми, а от друга общуващият човек разполага с относителна свобода при подбора и съчетаването на езиковите средства.

Похвати в обучението
Основни похвати които се използват са упражненията, във всеки урок. Системата която ще се използва зависи от целите на урока от възрастта на учениците от предишният им опит.

Упражнението е единство от 3 основни неща:
1. Близка цел.
2. Повтарящи се действия на учителя и учениците.
3. Повтарянето се прави по определен образец.

В системата от упражнения 3 основни типа:
1. Комуникативни - ориентирани към развитие на комуникативните умения и навици.
Насочени са към определени комуникативни действия с цел постигане на комуникативен ефект.
Три основни вида:
• Рецептивни - за възприемане и разбиране на текста.
Упражнения при които учителя следи до колко ученикът е разбрал входящата информация и го ориентира как да разбере това което чува или чете. Те предполагат повтарящи се действия на учениците и учителя за формиране на мнения, за слушане и четене на текст, и за разбиране на смисъла в тях за да се участва пълноценно в комуникацията. Водеща е ролята на учителя за да осигури доброволното участие на ученика. Той, трябва да предложи задачи които да пораждат желание да се общува на определена тема, да провокира към интерпретация на прочетеното.
Задачите изискват аргументи.
• Продуктивни - създаване на текст. Развиващите умения на учениците да формулират собствени комуникативни интенции и да създават текстове съобразени с предварително създадена речева ситуация.
- комуникативно мотивирани - съобразени с житейските и учебните потребности на учениците
- отчитат съответствие на мотивите и потребностите, предмет на комуникация
- отчитат социологически черти на комуникативната ситуация
- целта на общуване
• Рецептивно - продуктивни - упражнение за създаване на текст на основата на друг текст. Допълват се задачите изискващи, създаване от продуктивно творчески тип, но непременно свързани с рецепцията на крайния текст. Продължаване на повествованието.

2. Пред комуникативни - езикови знания и умения на учениците.
Главната цел на пред комуникативните задачи е обработването на езиковия материал и довеждането му до автоматизирано владеене. Формата на изказване:
- разпознаване на езиковите явления
- лингвистичен анализ - свързва се с два етапа от работата върху езиковите явления

(1) анализ на езиковите факти

(2) последователност по която се определят основните характеристики
Фонетичен разбор - анализ на звуковият състав на думите; характеристика на думите; съотношение между буква и звук; ударение на думата; разделяне на думата на срички;
Морфемен разбор - корен, представка, определителен член, окончание, наставка
Морфологичен разбор - думата като част на речта и определяне на нейните характеристикиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.