Методиката като наука


Категория на документа: ПедагогикаУчебното съдържание има за цел:
Знания, умения и отношения:
- те проличават в знанията на ученика
* Знанието:
- в системата от знания основно място заемат сведенията за системата, строежа и функциите на българския език представени в адаптиран вариант и обем
- включва: общуваща информация която се преподава на учениците, възприема се и се преработва от тях за да може да се съхрани най - важната част от нея и за да се осигури прилагането и в речевата практика
- тази информация е необходима и достатъчна за постигане на цели за обучение

Лингвистичната информация е в областта на:
1. Фонетика - звукове и букви, звуков строеж на езика, широки и тесни гласни,твърдост; мекост и звучност, беззвучност - съгласните; звукови промени; правописни и правоговорни норми.
2. Морфология - частите на речта и техните граматически категории, глаголните времена, морфемен състав на морфемата; словообразуване; правописни норми.
3. Синтаксис - видове изречения по състав и по цел на общуване; строеж (главни и второстепенни), пунктуационни норми.
4. Лексикология - речниково значение на думите; многозначност; пряко и преносно значение; видове думи според отношението между тях.
5. Стилистика - основни функциониращи стилове и техните езикови белези; стилистично маркирана употреба на думите; редактиране и видове редакции.
6. Текстолингвистика - текст, тема и подтема на текста; план, абзац, ключови думи; функционално смислови типове текст; жанрове.
7. Социолингвистика - речев етикет; речева ситуация.
8. Диалектология - основни белези на диалектите и социолектите.

Знанието непрекъснато се обогатяват и актуализират от клас в клас за да бъдат прилагани когато е необходимо.

Знанията образуват системи, те са в адаптиран обем и форма; актуализират се във всеки следващ клас.

Умения:
- една система, един комплекс; две групи.
1. Лингвистични умения 2. Комуникативно речеви
* За разпознаване на основните езикови единици и граматически понятия; умения за езиков анализ.
* За приемане и създаване на текст съответстващ на поставената тема и на условията за общуване; редактиране.
* Общо учебни умения - стратегиите за учене, осведомяване и самоосведомяване; използване на различни източници; работа в екип; отношения разбирани като комплекс от ценностни резултати, оценъчни съждения и емоции насочени към околната действителност настроени към богатствата и ролята му, формиране на българска националност.

Структурата и обема на учебното съдържание по класове се определя в учебната програма по български език.
Тя е съобразена със стандартите за учебно съдържание.
Включва 4 основни ядра
1) Социо - културни компетентности
2) Езикови компетентности
3) Социо - културни компетентности езикови
4) Социо - културни компетентности писмени
Всяко ядро обхваща базови проблеми които имат отношениеа към три от съставките на комуникативната ситуация.
Към всяко ядро са представени очакваните резултати на ниво учебна програма и по отделните теми.
Контекст и дейности за реализация.
Установяване на връзките с други учебни предмети.
• Учебната програма по български език включва няколко раздела:

- В по - общата част включва целите на обучението по български език. Обяснява се структурата и организацията на програмата. Резултати които се очакват от обучението, степен и клас.
Основни принципи при структурирането на учебното съдържание:
1. За комплекстност - до най - голяма степен е мотивиран от ОБЕ.
В основата му стой разбирането му, че учениците трябва да възприемат всяка година по - малко информация от всички раздели на лингвистичната наука тъй като тя е необходима за общуването.
2. Спираловидност - пряка връзка с 1-вата. Актуализирането на изучената до момента информация се разширява с разширяването и допълват с оглед нарасналите възрастови принципи на учениците в по - горен клас.
3. Линейност - езикови категории в определени раздели се въвеждат в такава последователност, каквато е приета в съответната наука.
4. Принцип на доминантната - във всеки клас се поставя акцент върху някой теми или раздели в зависимост от техния обем и трудност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.