Методиката като наука


Категория на документа: Педагогика


2. Зн. за разновидностите на общонародния език.
3. Зн. за езикови норми.
4. Зн. за операциите с езикови единици за анализ.
5. Зн за система от лингвистични понятия.
6. Овладяване на метаезика на линвистичната наука.

- Формиране на езикова компетентност.
- Изграждане на модел на езикова система в съзнанието на ученика.

- Повишаване на съзнателността при подбора на нормативно подходящи за общуването езикови средства.
*Комуникативно практически цели - умения и навици за пълноценно участие в речевото общуване.
- БЕ се изучава като тип речево общуване, а не като абстрактен семьотичен код, основната цел е да се подобряват рецептивната и продуктивната дейност.
- резултатност на речевото общуване

Групи умения: без които не е възможно общуването.

1. Перифразиране- да се изразяват определен замисъл по различени начини които предлага езика.
2. Подбор- от възможните средства за изразяване на определен замисъл да се подберат онези които в най - голяма степен съответстват на комуникативната ситуация и на личностните характеристики на общуващите; да се провери социолингвистичния подбор и да се използват подбраните езикови средства за решаване комуникативните задачи.
3. Разбиране на текст - да се извлича вложения в изрази синоними.
4. Разграничаване на правилни от неправилни и от уместни и неуместни изрази.
5. Ориентиране в условията на общуване.
6. Рецептивни - възприемането и разбирането на текстове различни по стил, сфера на употреба, функции, тип и други.
7. Продуктивни - умението да се създават различни текстове.

Очаквани резултати:
- повишаване съзнателността при приемането на устни и писмени речеви текстове.
- усъвършенстване и развиване на уменията за стилово диференцирано използване на езикови средства, на уменията за преобразуване на изрази и за редактиране на неуместни изрази
- учениците да овладяват различни модели на различни видове текст, нужни им за тяхната училищна и житейска практика
- овладяване на умения за използване на различни функционални "езици" и преминаване от един език на друг
- подобрение на уменията на ученика да преразказва, резюмира и подобрява текста в устна и писмена форма.

Учителя е длъжен да:
1. Комуникационните нужди на учениците трябва да са съобразени от учителя.
2. Трябва да се съобрази и със социалния статус на ученика.
3. Равнище на комуникативна компетентност на ученика.
4. Интересите на конкретните ученици.

*Развиващи и възпитателни:
1. В единство с другите две групи - овладяването на лингвистични и комуникативно речеви умения и навици се свързва с общата култура на учениците, като равнище на обученост и възпитаност.
2. Лингвистична информация - влияе върху мирогледа на подрастващите.

Определяне на възпитателните цели:
1. Социо - лингвистичен подход - разчита на собствените ресурси на езика.
2. Екстра - лингвистичен подход - извън системата на езика.

Цели:
- те се условие за усвояване на учебното съдържание и формиране на знания, умения и компетентности.

Учебно съдържание в българския език

Е дидактическа категория която включва постижимите знания, умения и отношения, които се измерват чрез постигнатите от учениците резултати във връзка с поставените цели.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.