Методиката като наука


Категория на документа: ПедагогикаОсобености на езиковата ситуация:
Българския език един от официалните езици в Европейския съюз, но е важно да се запази неговата първобитност.
Българския език не е първи за много ученици (не е роден за роми).
Разколебаването на книжовните норми в някои обществени страни в следствие на демократизацията на обществения живот и разширяването обсега на масовата комуникация.
Интерференция между стиловете и необусловено смесване на езиковите средства. Широко навлизане на чуждици в книжовната реч. Наличие на други видове общуване (смс,чат). Тенденция към икономия на езиковите средства.
Засиленото влияние на масмедиите в съзнанието на подрастващите. В съвременното обучение по български език има нови функции;
* прагматична функция - развитието и усъвършенстването на комуникативните способности на ученика.
* когнитивна функция(познавателна) - овладяването на лингвистичната информация, като елемент от езиковедската наука и като инструмент за усъвършенстване на речевото общуване.
Промени в учебно съдържание. Нови технологични решения.
Комуникативното ориентиране предполага:
* езика да се изучава като средство за общуване, а след това да е обект на анализ
* резултатите на учениците се измерват не само количествено, но и качествено и то най - вече, чрез уменията на учениците съзнателно; целесъобразно и езиково правилно да се справя с комуникативните изисквания на своята жизнена практика.

Цели на обучението по български език

Целта е мислен образ на различните по отношение на пораждащите го действия. Тя е модел на бъдещото състояние на света. Важна е нейната роля в ОБЕ, защото те са определени по формата и средствата на обучение, т.т според целите се подбира, какво и как да усвояват учениците, какъв да бъде урока по български език, какво и как да оценяваме. От целите зависи всичко останало. Но те зависят от обективни фактори.
* Потребностите на обществото
* Потребностите на отделната личност
* Възрастовите особености на учениците
* От развитието на лингвистичната наука
Целите се делят на две групи:
1. Общи цели - за всички учебни предмети и са насочени, към развитие на личностния потенциал на ученика. И с формирането на тяхната култура.
2. Специфични цели - свързани само с ОБЕ и с изучаването на езика като универсално средство за общуване.
Основната цел по БЕ в училище е учениците да овладеят лингвистичната комуникативна речева и обща култура, която да отговори на нуждите на обществото и на отделната личност в определен етап от нейното развитие.

Комуникативната компетентност - възможността да се общува. Тя включва езикова компетентност.
• Езиковата компетентност е запаса от езикови средства за решаване на комуникативни задачи.
• Социолингвистична компетенция - уменията за ориентиране в комуникативната ситуация и осъзнаване ролята на социалните фактори в нея.

- Темата и целта с която се общува.
- Условия в които се общува. Устно или писмено.
• Стратегийна компетентност - умения и знания за прилагане на различни стратегии за установяване, подържане и прекратяване на комуникацията.
• Дискурсна компетенция - умения за създаване и възприемане на комуникативно ценни текстове.

Специфичното в центъра на ОБЕ се определя от възможностите за ОБЕ да влияе върху развитието на личността в сферата на различните характеристики.

Личността има три групи:
Характеристики на личността
Цели
познавателно - логически х - ки
информативно - познавателни цели
практико - приложни х - ки
комуникативно - практически цели
мотивационно - ценностни х - ки
развиващи и възпитателни цели

*Информативно познавателни - свързани са с овладяване на знания за основни лингвистични понятия и закономерности, нужни за езиковата подготовка на учениците.

Групи знания които изучават учениците:
1. Знания за езика като система която има своя структура.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.