Методиката като наука


Категория на документа: Педагогика


Методиката като наука
Методиката е свързана с всяка една дейност на човека.
Обект на методиката по български език е обучението на българския език в средното училище, като процес на определение и усвояване на лингвистични и комуникативни модели.
Предмета е подобряване на езиковата подготовка, като фактор на развитие на обществото и на отделната личност, подбор, оптимизирането на този процес.

Бълг. език +(МОБЕ)+ Управление на обучението

1. цели

2. средства

3. принципите по които действа

4. резултати
Единство от различни неща които трябва да действат като едно цяло.

МОБЕ обяснява как функционира системата, прогнозира тенденциите в развитието на езиковата личност в условие на многоезичие.
Обосновава и описва факторите, условията и средствата за оптимизиране на ОБЕ.
Българският език изучава от една страна като система от езикови единици и правилата за тяхното формиране в различните сфери и комуникативни ситуации.

Връзката на методиката с другите науки:
- образователна система има за цел да развие човека
* Лингвистика - всички езикови дялове
- граматични правила
* Текстолингвистика (теория за речевата дейност, и речевите актове) връзката на текстовете с други текстове. Създава представа как ученика да структурира текста.
× ориентиране - ориентация към тема, критика;
× планиране - обмисляне, какво точно, връзката с другото, съдържание;
× реализация - написването на текст;
× контрол - дали наистина си постигнал целта си
Всяка една дейност е целенасочена и мотивирана.
* Дидактика - изяснява инвариантите в организацията, осъществяването и оценяването на резултатите от образователния процес.
* Психология и психолингвистика - механизмите по които става усвояването на езика на комуникативно речева и обща култура. Етапите на езика през които минава човека от раждането.
* Педагогическа психология - изясняват се закономерностите при изясняването на лингвистичните понятия и на комуникативно речевите умения с оглед и на възрастовите особености на ученика.
Езика е най - абстрактното нещо което съществува.
* Социология и социолингвистика - се характеризира взаимодействащите социални структури.
* Теория на управлението - установяват се инвариантите зависимости между управляваща и управляваната система е образователния процес на българския език.
* Културология и лингвокултурология - каква култура изучава в занятията по български език.
* Аксиология - за ценностите, които са обект на овладяване на ОБЕ.

Съвременното обучение по български език

Нараства ролята на образованието като фактор на цялото развитие на обществото и отделната личност и за изграждането на връзки между индивидите, групите и нациите. При това езиковото образование е нещо повече от изучаването на езика, то е свързана тясно с предаването на културните и др. ценности.
Засилва се глобализацията, което довежда до премахването на всички граници.

Изтъква се значението на езика в общуването без което комуникативните процеси немогат да станат реалност. Като най - силно обединяваща връзка между отделните индивиди, езика се превръща в мощен инструмент за изграждане на идентичност.
Много езици и разнородни езици са фактори за успешното развитие на индивида.
В центъра на българския език не са знанията, а компетентностите.
За пълноценно развитие, за участие в обществото, професионална реализация.
Изучаването на езика се включва в по - широки социокултурни аспекти.
Първият език е база, основа за овладяване на други езици.
Засилени са интегралните връзки между обучението по първи(бълг.ез) и втори(чужд ез.).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.