Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: ПедагогикаСравняване възможностите на MS DOS и MS W indows (в случай че има възможност за разглеждане на двете операционни системи и т.н.) При изучаване на операционните системи MS DOS и MS Windows може да се състави обобщаваща таблица от учениците за приликите и разликите между командите на двете операционни системи както и между възможностите им и принципите на които те са изградени.

При запознаването на учениците с таблиците в модула "Бази от данни" може да се направи паралел между табличен процесор и бази от данни и да се разгледат приликите и разликите между тях, за да се достигне до основните изводи за предназначението на таблиците в системите за управление на бази от данни.
3. Да се актуализират и систематизират изучаваните явления и процеси.
Примери:

Търсене на общи функционални възможности на операционните системи, текстообработващите системи, електронните таблици, анализ на алгоритми, анализ на алгоритми при решаване на задачи с електронни таблици и др..
4. Да се използва дедуктивния подход (от общото към частното).
Примери:

Разглеждане на командите в MS DOS първоначално в общата им форма и постепенно изясняване на частните случаи.

При разглеждането на език за програмиране може да се представи най- напред общия вид на даден оператор и след това да се дадат примери с конкретни частни случаи.
5. Да създава положителни мотиви за учене.

За издигане съзнателността в процеса на обучението учителя може да разяснява целите и задачите на предметите информатика и ИТ, да разглежда важни проблеми от практиката, разрешими с научните знания на дисциплината, да разкрива перспективите пред познавателната дейност на учениците, да се дават най-новите постижения в областта. Развитието на науката информатика и нейното пряко приложение в практиката е идеална предпоставка за реализиране на съзнателността в обучението. Изучаването на теми като "Историческо развитие", "Приложение на компютърна техника в обществото", запознаване с възможностите за описание на различни алгоритми, решаване на редица практически задачи с помощта на алгоритми и електронни таблици, приложение на текстообработващи системи, изтъкването на предимството от познания по информатика и ИТ в бъдещата реализация на учениците, реализиране на възможности за компютърна текстообработка, акцентиране върху областта на информатиката и информационните технологии, т.е. самите учебни дисциплини предполагат наличност на положителни мотиви за учене.
6. Приучаване към рационални прийоми за работа над учебния материал.

Изразява се в съобщаване на алгоритмизирани начини за работа с учебния материал; използване на материали за самостоятелно разучаване на приложен софтуер, включване на учениците в самостоятелно разработване на начини за решаване на познавателни задачи.
Принцип за активност
I. Същност

Същността на активността на познавателната дейност се състои в отразително- преобразуващото отношение на ученика към обекта на познанието, към учебния материал.

Отличават се следните важни особености на активността:
* съдържанието на познавателната дейност, предвидена за реализиране в учебните програми, се свързва с личния опит на учениците и постиженията на науката и техниката;
* повишаване относителния дял на самостоятелно овладяване на знания от различни източници;
* засилване ролята на учителя като ръководител и организатор на учебния процес.
II. Условия за активизиране на учениците в обучението по информатика
1. Положителни подбуди за учене, интерес към учебния материал. Учебният материал по информатика има пряко практическо приложение, резултатите от усвоените знания и умения са видими в самия процес на обучение.
2. Положителни емоционални преживявания, породени от самата учебна дейност.
Пример:

Изучаването на възможностите за работа с операционни системи, а от там и с управлението на компютъра, създаването на собствена рекламна страница с помощта на текстообработваща система, поддържане на данните за класа чрез електронни таблици или бази от данни, получаване на графични изображения на въведените данни в електронни таблици и др.

Учителят може да представи на предварително разработени програми, презентации, текстови документи, данни обработвани със система за управление на бази от данни, графично представяне на таблична информация и др., които имат за цел да мотивират учениците за постигането на определен краен резултат. Същевременно учителят може да насочи интересуващите се ученици към използването на допълнителна литература.
Пример:

Могат да се представят презентации, които са близки до излъчваните по кабелните телевизии рекламни клипове. Учениците се въодушевяват от идеята сами да направят нещо подобно и дори започват самостоятелно да откриват възможностите за анимация на отделните обекти и слайдове в презентациите.
Пример:

За да се покажат широките възможности на ЕТ може да се визуализира "Кривата на живота", определена от датата на раждането на човек. В таблицата показана на Фигура 1 ученикът може да въведе година, месец и дата на раждане и да види графичното изображение на неговия "жизнен цикъл". От казаното дотук ясно се вижда връзката на принципа за активност с принципите за нагледност и съзнателност.
3. Тясната връзка между получените умения и знания в часовете по информатика и ИТ и практиката .
Пример:

За изясняване на обекти и процеси от информатиката и ИТ могат да се използват примери аналогии от реалния живот. Йерархичната файлова структура в MS DOS може да се изясни чрез използване на училищната структура, управлението и структурата на дадена фирма, подреждането на книги в библиотечен каталог и др.

Тази връзка намира своето отражение при подбора на задачите и темите за курсови проекти. Задачите, чрез които се въвеждат нови понятия от информатиката и ИТ са задачи взети от практиката и ежедневието на учениците. На учениците се поставят задачи за изработване на курсови проекти, свързани с области от ежедневието им с различни средства- текстообработващи системи, електронни таблици, бази от данни, системи за презентации, среди за програмиране.
4. Положителните взаимоотношения между учителя и учениците.
Учителят трябва да ръководи познавателната дейност на учениците. Това се изразява особено силно в:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.