Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


tree
format


Тази таблица може да бъде използвана в няколко варианта.

1. Учителят предварително е написал действието на командите, а от учениците се изисква да запишат общия вид на командата.

2. В таблицата са написани командите с техния общ вид от учениците се изисква да посочат предназначението на командите.

3. Клетките в таблицата са празни. След дискусия с учениците се попълват командите и тяхното предназначение
За предоставяне и класификация на обекти, за изясняване на връзки между понятия, за илюстриране на последователност от команди в менютата на даден приложен софтуер могат да се използват схеми и диаграми.
Пример:

За описанието на последователност от команди на менютата във всяко софтуерно приложение е подходящо използването на схема на командите. Чрез схемата:
Table----> Delete -----> Rows
се описва последователността от команди на менютата за изтриване на ред в таблица, създадена в MS WORD
Пример:

При изучаването на модула "Бази от данни" от съществено значение е учениците да придобият ясна представа за структурирането на данните в дадена база от данни и връзките между отделните таблици в базата. За целта е подходящо чрез условноизобразителна нагледност да се представят релационната схема на конкретната база от данни и връзката между отделните таблици в нея. Може да се разпечати предварително в увеличен формат релационната схема на данните или пък учителят да направи демонстрация с компютър и голям екран- телевизор или видеопрожектор, на релационната схема на базата от данни, която ще се използва за решаването на определена задача.
Пример:

Компютър освен като предмет за изучаване, може да се използва и като средство за онагледяване. Въвеждането на понятие, команда или алгоритъм, свързани пряко с работата с компютъра се онагледява чрез директно изпълнение на компютъра. При изучаване архитектурата на персоналния компютър като се използва предметнообразната нагледност е желателно да се покажат на учениците основните хардуерни компоненти като: памет, централен процесор, дискови устройства, конектори, захранващ блок, дънна платка и др. По този начин учениците ще придобият визуална представа за съответните устройства.
Пример:
При изучаване на модула компютърни мрежи и комуникации може да се покаже какъв тип е избраната архитектура на свързване на компютърната мрежа в училище. Какъв е вида на вида на мрежовите контролери и на преносната среда, по която става връзката между отделните персонални компютри. В случай, че в компютърния кабинет отделните РС не са свързани в мрежа, за онагледяване на този учебен материал може да се използва и условноизобразителната нагледност под формата на схеми и чертежи.
Принципът за нагледност може да се прилага във всеки час по информатика и ИТ. Съчетанието на различните видове нагледност успешно може да се реализира чрез използване на компютърни мултимедийни презентации или онлайн учебни материали.

Принцип за съзнателност
I. Същност

Съществуват различни виждания за принципа за съзнателност. Според Ганелин това е "..принцип, с помощта на който се осигурява задълбочено познаване на фактите, определенията, законите, дълбоко осмисляне на изводите и обобщенията с умението правилно да се изразява собствена мисъл, превръщане на знанията в убеждения и умение самостоятелно да се използват знанията на практиката".

Други автори твърдят, че съзнателността се изразява в това ученикът да разбира всичко което изучава, владее езика използван от учителя, свързва новите знания със старите. Може да се каже , че "... ученикът разбира учебният материал, когато може да го възпроизведе със свои думи, с променени означения и чертежи, ..., знае условията за прилагане нададено знание, може да прилага усвоените в сходни условия" [31] В обучението по информатика и ИТ се счита, че ученикът разбира дадена задача и нейното решение , ако е в състояние да отговори на въпроси като: "Какви са входните и изходните данни?", Какви типове данни трябва да се използват?", "Какъв софтуер трябва да се избере за решаването на дадена та задача?", "Какви операции трябва да се извършат и защо?", "Може ли да се реши по друг начин?", "Кой начин е по рационален?", "Какъв би бил резултатът от изпълнението на дадена команда, оператор или вградена функция, при определени стойности на операндите или аргументите?" и др.
Съзнателността се разглежда като отношение към учебната работа и разбиране на учебното съдържание.

II. Задачи на учителя, свързани с реализирането на съзнателността
1. Учителят трябва да учи учениците да отделят и обобщават съществените свойства на понятията.
Примери:

Поставяне на подходящи въпроси с цел затвърдяване на знанията и обобщаване на съществените признаци на понятията:

При изучаване на модула "Операционни системи" за подчертаване на функциите на операционните системи може да се акцентира върху основните вътрешни и външни команди и върху различията между тях .
2.Да се съпоставят явленията по степен на общност и различие .

Често сравняването на явленията се осъществява с помощта на таблици и схеми, чрез които се реализира принципа за нагледност. На практика принципът за съзнателност е тясно свързан с принципа за нагледност.

Примери:

Съпоставяне и обобщаване на текстовите редактори и текстообработващи системи, извеждане на общи характеристики и различия. При изучаването на два различни текстови редактора под управление на MS DOS и MS Windows могат да се обобщят съответните еднакви операции- въвеждане на текст, редактиране, съхраняване, копиране, изтриване, отпечатване.

Сравняване на методите за описание на алгоритмите и възможностите за използване на разнообразни решения на задачите. Сравнения при използване на общи команди в текстообработваща система, електронни таблици, бази от данни (съхраняване, отваряне, редактиране на файлове).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.