Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


Например изцяло в лабораторни условия трябва да се проведе изучаването на операционна система с графичен интерфейс. Независимо каква е урочната форма - комбиниран урок, урок за усвояване на нови знания, умения и навици или урок за затвърдяване на знанията, уменията и навиците, основна предпоставка и среда за провеждането им е лабораторната работа. Самата лабораторна работа включва изпълняването на различни типове упражнения, съответстващи на поставената дидактическа задача: за формиране на знания умения и навици, за затвърдяване, за откриване на нови подходи при използването на , за репродуктивно или творческо приложение на усвоеното
Лабораторната работа по информатика и ИТ може да включва и демонстрационни методи и наблюдение, и метода на моделирането и метода за самостоятелна работа с книгата и др.. Когато учителя избере като основен метод в лабораторната дейност самостоятелната работа с учебната документация е необходимо осъществяване на значителна предварително подготовка, включваща:

* адаптиране на учебния материал към възможностите на учениците;

* разработване на подробни указания за предстоящите действия, чрез които се осъществява усвояването на новите знания;

* включване на разнообразни упражнения за затвърдяване на въведените знания и умения;

* включване на задачи за самопроверка и самооценка на усвоените знания и умения.
Независимо че се използва самостоятелната работа като метод, учителя е длъжен да наблюдава и контролира процеса на усвояване на знанията, уменията и навиците. Да установява допуснатите грешки и своевременно чрез беседа или анализ и обобщение да ги отстранява. В лабораторна среда може да се използва и демонстрация от страна на учителя на действия, които учениците трябва да извършат.
Организирането на уроците в лабораторна среда изисква определени качества у учителя като: разпределено внимание, умение за бързо следене на дейността на учениците, своевременно превключване от едно действие към друго. Освен това е необходима и много добра предварителна организация и планиране на урока.
Лабораторната работа като среда е желателно да се използва при изучаването на която и да е система от програмното осигуряване - MS DOS, MS Windows, eлектронни таблици, текстообоработваща система, бази от данни и др. Усвояването и затвърдяването на знанията и уменията се извършва в лабораторна среда независимо от урочната форма на обучение, като се прави подходящо съчетаване на многообразие от методи на обучение. Използването на лабораторната работа в обучението по Информатика допринася за по лесното усвояване на знанията и уменията, за прилагането им в различни реални практически ситуации, за формиране на умения за самостоятелен подбор на необходимата информация, избор на средства за решаване на една или друга задача, за вземане на решения в различни практически ситуации. Лабораторната работа е задължително условие за реализирането на образователните, възпитателните и развиващите задачи на учебните предмети "Информатика" и "Информационни технологии".

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.