Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика* когато учениците са подготвени;

* когато има необходими дидактически материали и достатъчно време,за да се организира в урок.
Какво време е необходимо за самостоятелната работа в урока и извън него? На този въпрос е трудно да се даде отговор особено за самостоятелната работа в урока. Това зависи от съдържанието на учебния материал, и възможностите на учениците.
Ефективността на самостоятелната работа зависи от нейната организация, от умелото обмисляне за съчетаване на методите за самостоятелна работа с други методи на обучение. Например след като се определи възможността за използване на самостоятелна работа, трябва да се избере съчетание с един или друг логически метод, да се определи индуктивно или дедуктивно ще се изучава материала.
Избор на методите зависи от това репродуктивен или проблемно търсещ характер ще има самостоятелната работа.Това най-напред зависи от стила на изложението на учебния материал в учебника. Самостоятелната работа може да се започне с прочитане на въпросите зададени след урока в учебника, на който учениците трябва да отговорят след като прочетат съответния параграф или с условията на задачите, дадени за решаване в учебника.
В друг случай самостоятелната работа може да бъде представена от проблемна беседа и съвместно с учениците да се повдигат редица въпроси, подлежащи на разрешаване в хода на самостоятелното четене на текста.
При използване на различни методи за самостоятелна работа учителят внимателно трябва да избере броя на самостоятелните упражнения и задания, тъй като дадените в учебника понякога превишават средното ниво на учениците.
Необходимо е да се има предвид не количествено самостоятелното упражнение а качественото им реализиране.
Каква система от помощни действия може да използва учителя по информатика при провеждане на самостоятелна работа?

1. Указание за типа на задачата, правилата на които се опира дадено упражнение.

2. Указание за алгоритъма на решението.

3. Привеждане на аналогична задача, решена по-рано.

4. Обяснение за хода на изпълнение на подобно задание.

5. Предложение за изпълнение на помощно задание, което може да доведе до решаване на основната задача.

6. Насочване към търсене на решения чрез асоциация и аналогия.

7. Задаване на причинно следствените връзки, необходими за изпълнение на заданието.

8. Даване на резултатите от изпълнението на самостоятелната работа предварително.

9. Разделяне на задачата на подзадачи.

10. Предупреждение за най-типични грешки. Заданията могат така да се разработят, че да осъществят диференцирана помощ на учениците при овладяването на знанията и уменията. Да позволят учениците, в зависимост от възможностите им, да усвоят на различно ниво учебния материал.

11. Тест за самопроверка на усвоения материал
Диференциращата роля на самостоятелната работа може успешно да се използва в обучението по информатика, особено при изучаването на конкретно програмно осигуряване (текстообработваща система, електронни таблици, бази от данни). За целта е необходимо разработването на учебния материал на отделни учебни пакети, модули. Като всеки учебен пакет се състои от отделни теми, съдържащи описание на възможностите на системата (копиране за съхраняване на информация, обработка на файлове, редактиране, форматиране). Това са един вид ръководства за самостоятелно запознаване на учениците с конкретно програмно осигуряване. След изучаването на командите, се задават последователност от действия, който ученика самостоятелно трябва да извърши. След всяка тема са поставени задачи за изпълнение,изискващи използване на стари знания и въведените в темата знания, умения и навици. Използването на такъв вид учебни помагала ще даде възможност на по-бързо усвояващите ученици да се запознаят с повече материал, а по-слабите ученици ще могат да усвоят по-добре минимума от учебния материал, предвиден за усвояване. При използване на този вид учебни пособия учителя ще има ролята на консултант, и диференцирано ще може да отстранява допуснати грешки и да насочва учениците към овладяване на по-голям обем от знания и умения.

Статутът на лабораторната работа в системата от дидактически категории
Все повече се засилва значението на лабораторната практическа работа. Този факт е резултат от нарастващите тенденции за свързване на теорията с практиката. Лабораторната работа изпълнява разнообразни дидактически функции: развива наблюдателността, формира определени умения и навици, създава информационна култура на труда. Тя може да служи и за въвеждане на нови зна ния и за затвърдяване на знанията и уменията. В зависимост от характера на дидактическите задачи, от подсигуряването на съответните дидактически материали и хардуерна осигуреност на училището, тя може да се провежда индивидуално, групово или фронтално. Според М. Андреев [13] в лабораторната работа като метод се обособяват три етапа:

* подготвителен етап- формулира се целта, предлага се план на опити те и запознаване на учениците с дидактическите материали;

* провеждане- учителя наблюдава учениците, дава указания, поправя грешките;

* анализ - може да се извърши по различен начин в зависимост от характера на заданието.
От друга страна има съществени основания да се счита, че лабораторната работа не е самостоятелен метод. При нейното реализиране се използват и други методи като наблюдение, обяснение, беседа, анализ на задачите и др.. Тя е неразривно свързана и с методите за самостоятелна работа, която заема значително място в самата лабораторна дейност. Следователно лабораторната работа може да се разглежда като самостоятелно лабораторно занятие, т.е. като форма на обучение. При класифицирането на формите на обучение лабораторната работа се от нася към неурочните форми [13]. Съдържанието на лабораторните занятия по принцип може да бъде запознаване с факти и свойства на процеси и явления, отк риването на определени закономерности. Задължителен елемент е инструктажа, който може да бъде представен устно от учителя или писмено приложен към набора от дидактически средства. По време на занятието учителя наблюдава дейността на всеки ученик, дава указания, контролира и оценява работата на учениците.
Специфични особености на лабораторната работа в обучението по информатика и ИТ
Във всяка учебна дисциплина лабораторните занятия оказват влияние върху развитието на учениците, съдействат за развитие на творческата самостоятелност в учебния процес.
Голяма част от темите, предвидени в съдържанието на училищния курс по информатика и ИТ се изучават в лабораторни условия Обект на изучаване са компютрите и тяхното програмно осигуряване като средство за обработка на различни видове информация. Практиката показва , че пълноценното разглеждане и усвояване на учебния материал може да се осъществи само в лабораторни условия, с непосредствено усвояване и затвърдяване на знанията и уменията, чрез директно използване на компютъра и възможностите на програмното осигуряване.
При изучаването на конкретен език за програмиране лабораторната работа може да се разглежда като форма на обучение. Самостоятелно могат да бъдат обособени лабораторни занятия, които имат своя структура и организация. Обикновено такъв вид лабораторно занятие е предшествано от урок за нови знания и урок за затвърдяване на знанията, в които се въвеждат нови конструкции и оператори, решават се определени задачи, като се описва алгоритъма на съответния език за програмиране. На самото лабораторно занятие, решените предварително задачи се изпълняват самостоятелно на компютъра. Прави се анализ и оптимизация на решението, отстраняват се допуснатите грешки. По време на лабораторната работа е възможно учениците да допускат системно едни и същи грешки, свързани с въвеждането на програмата или на входните данни. В този случай е наложително учителят да преустанови работата на всички ученици и да съсредоточи вниманието им върху допуснатите грешки и да изясни възможностите за тяхното отстраняване.
По време на такова лабораторно занятие може да се постави оценка на уменията за настройка и тестване на дадена програма, за работа в съответната среда за програмиране. Тук има възможност да се постави нова задача, която е видоизменена и усложнена. Така учениците в условията на лабораторно занятие ще приложат творчески усвоените знания, умения и навици.
Освен чрез решаване на задачи в предварително определени часове, лабораторната работа може да бъде подготвена чрез поставяне на домашна работа, в която се изисква описание на алгоритмите на изучавания език за програмиране. При самото провеждане на лабораторната работа, анализът на решенията на задачите от домашната работа би могъл да се направи преди изпълнението й на компютъра или след него. В първия случай се уеднаквява решението, което се реализира на компютъра, а във втория се дава възможност след изпълнение на практическото задание да се обоснове целесъобразността на едно или друго решение. Избора на подхода за провеждане на лабораторното занятие зависи от учителя и възможностите на учениците. Самостоятелно лабораторно занятие може да се проведе и при изучаването на основните вътрешни и външни команди в М S DOS. В случая към този вид лабораторна работа е препоръчително да се прибягва само когато техниката е недостатъчна и няма възможност за въвеждане и затвърдяване на знанията в условията на лабораторна дейност.
Изхождайки от спецификата на учебното съдържание по информатика и дейностите, които учениците трябва да извършат в процеса на неговото усвояване, лабораторната работа би трябвало да се разглежда като среда в която се осъществяват различните учебни дейности, използват се разнообразни дидактически методи и урочни форми на обучение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.