Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика* групова;

* индивидуална.
Условия и методи за самостоятелна работа
1. Условия за самостоятелна работа
За реализацията на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ е необходимо:

1. Самостоятелната работа да се осъзнава от учениците, да се знаят нейното предназначение и смисъл. При поставянето на задачи за самостоятелна работа да се изяснят пред учениците целта, която трябва да се постигне след решаването на поставени задачи.

2. Съобразяване със степента на формиране на умствените и практическите умения и навици на учениците, с техните умения да работят самостоятелно.

3. Реализиране на принципите за достъпност и системност.

4. Използване на инструктаж в устна, писмена или нагледна форма преди започването на самостоятелната работа.

5. Самостоятелна работа трябва да бъде последвана от анализ на учителя.
2. Методи за самостоятелна работа
Методите за самостоятелна работа са част от методите за организация на учебно познавателната дейност. Към отделните методи за самостоятелна работа спадат:

* методи за работа с учебника;

* методи за самостоятелна работа с прибори и лабораторни приспособления;

* метод за самостоятелно решение на задачи;

* метод на самостоятелни наблюдения;

* метод на самостоятелна разработка на проекти.
В образователен план посочените методи осигуряват самостоятелното овладяване на знания и умения, тяхното затвърдяване и усвояване. Особено ценни са за усвояване на практически умения и навици.
Тъй като информатиката и ИТ са практически ориентирани, то са отделени значителен брой часове за лабораторни упражнения. Този факт предполага и определяне на съществено място на методите за самостоятелна работа в обучението по информатика и ИТ.
2.1 Методи за работа с учебника
За развитие умение за ползване на учебника и учебната документация на програмното осигуряване е важна системната работа с учебника и учебната документация. Необходимо е учениците да се научат внимателно да четат материала, да задават въпроси, да отделят най-важните моменти в параграфа, да работят със схемите в учебника. Да изпълняват примерните указания за работа с конкретната система. Наблюдавайки самостоятелна работа с учебника, учителят трябва да открие типичните затруднения, да направи допълнителни разяснения в края на урока или в следващия урок.
След разглеждането на текста, отработването на указанията на компютъра и отговорите на контролните въпроси е необходимо да се направи обобщение на материала с помощта на учениците.
Самостоятелното решаване на задачите, с цел затвърдяване на знанията и уменията по информатика е често използван метод. Повечето часове свързани с алгоритми, или разглеждане на съответното програмно осигуряване може да завършва със самостоятелното решаване на задача. Това е особено характерно за уроците за затвърдяване на уменията и навиците на учениците.
2.2 Метод на самостоятелно наблюдение
Може да се използва при запознаването с характеристиките на системите за програмно осигуряване.
Например за изтъкване възможностите на компютърната текстообработка може да се предложи на учениците за разглеждане на 2-оформления на текст: с пишеща машина и с текстообработваща система. Учениците могат да попълнят в таблица наличието на дадените възможности за пишеща машина и текстообработваща система. След което да се направят необходимите изводи и заключения. Съвременните средства за обучение (компютърни системи) дават възможност с помощта на съответното софтуерно осигуряване да се разработят демонстративни форми на предвидените за изучаване знания.
Учениците самостоятелно наблюдават извършваните от компютъра действия, след което повтарят и изпълняват предписаните им инструкции.
В обучението по информатика може да се използват и т. нар.обучаващи системи. Всеки софтуерен пакет разполага с обучаващи Tutorial или Learning-системи, системи който дават възможност за самостоятелно усвояване на определени знания и умения. Естествено и тук в определени моменти ще се появи ръководната роля на учителя.
Разработването на проекти е задължителен метод за самостоятелна работа в обучението по информатика. Проектите дават възможност на учениците освен да затвърдят знанията и уменията си,и да проявят творчество при различаване на поставената им задача,да покажат умението си за самостоятелно разработване на проблеми. Проекта служи и за поставяне на оценка за знанията и уменията на ученика.
Поставянето на кратки домашни работи може да се осъществи при темите за запознаване с пакет информатика,предмет на информатика,история на информатика,алгоритми.
При изучаване на операционни системи, текстов редактор, електронни таблици е трудно да се зададе домашна работа за решаване на някаква практична задача, тъй като това изисква наличие на компютърна техника. При операционните системи може да се зададе домашна работа за описване на някой команди в къщи, а в час да се изиска самостоятелно изпълнение на тези команди и колективна поправка.
За електронните таблици може да се постави задача за проектиране на таблицата, като предварително учениците оформят структурата на таблицата и използваните формули в нея.
2.3 Избор на методи за самостоятелна работа в процеса на обучение по информатика и ИТ
Методите за самостоятелна работа трябва да се прилагат тогава когато могат да допринесат максимално за решаване на образователните задачи.
Самостоятелната работа да се прилага:

* за развитие на самостоятелната учебна дейност, за формиране на трудови навици;

* когато материала е достъпен за самостоятелно изучаване;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.