Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


При такава познавателна дейност ученикът винаги достига до някаква нова информация. Създават се предпоставки за пренасяне на знанията, върху широк кръг явления и факти. В обучението по информатика и ИТ вариативната самостоятелна работа се използва най вече в модулите "Интегриране на дейности" и при разработка на проекти.
2.1.4 Творческа самостоятелна работа
Пълно освобождаване от образците и шаблоните. Наблюдава се избирателна актуализация на знанието и се прониква в свойства закономерности,който характеризират конкретна ситуация.
Може да се формулира проблем, да се състави план за решаването му. Постига се най-висока степен на самостоятелност.
Четирите типа самостоятелна работа са в тясна връзка и приемственост. Колкото по-нисш е видът самостоятелна работа толкова по-често трябва да се използва.
2.2 Класификация според познавателната дейност
В [62, стр.95] Павлов и Кузманова, съобразявайки се с познавателната дейност на учениците и с дидактическите цели на използване на компютърната техника използват следната класификация на самостоятелната работа:

* репродуктивна;

* познавателно- практическа;

* творческа;

* познавателно- изследователска.
2.3 Класификация според дидактическото им предназначение (Скаткин)

* самостоятелна работа за получаване на нови знания;

* самостоятелна работа за прилагане на нови знания;

* самостоятелна работа за повторение на знанията;

* самостоятелна работа за проверка и оценка на знанието.
2.4 Класификация според дидактическите признаци (Назарова)
2.4.1 Според дидактическа цел

* самостоятелна работа за подготовка на учениците да възприемат нов материал;

* самостоятелна работа за усвояване на нов материал;

* самостоятелна работа за затвърдяване,разширяване и усъвършенстване на усвоените знания;

* самостоятелна работа за формиране,затвърдяване и усъвършенстване на уменията и навиците.
2.4.2 Според материала,над който работят учениците

* предмети и явления от действителността;

* книги,илюстрации,картини;

* дидактически материали с различно предназначение.
2.4.3 Според характера на дейността

* по зададен образец;

* по правило или система от правила;

* конструктивна работа,изискваща творчески подход.
2.4.4 Според начина на организация

* фронтална;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.