Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


Предложения за решение на задачата
Дискусия за оптималността на предложените решения, причините за евентуалните грешки и т.н
10 мин.


Тази форма на описание на урока е по- схематична, с по- малко подробности, но за сметка на това е по нагледна и учителя бързо може да се ориентира докъде е стигнал с предварителния план дали е необходимо да даде допълнителни задачи и т.н.
Вариант 2. Използва се свободно описание на структурата на урока с отделни точки за структурните компоненти. При този вариант има възможност да се дадат повече подробности за дейностите на учителя и очакваните отговори на учениците.
Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ
1. Същност на самостоятелната работа
В обучението по информатика и информационни технологии относителният дял на самостоятелната работа на учениците както в рамките на урока, така и извън него е значителен. Това се дължи на факта, че в горния курс на средното училище "водеща е учебно- професионалната дейност, свързана както с реализацията на по- високо образование, така и с определяне на бъдещия професионален път на юношите." След завършването на средното си образование те ще трябва да могат самостоятелно да се самоусъвършенстват, да се приспособяват към бързо изменящите се технологии. Ето защо е необходимо още в средното училище усилията на учителите да се насочат към постепенно формиране на умения за самостоятелно учене.
В системата от дидактически категории самостоятелната работа има противоречив статут, като различните автори дават и разнообразна класификация на самостоятелната работа.
"Под самостоятелна работа на учениците в процеса на обучението трябва да се разбира такава тяхна дейност, която те съзнателно организират и изпълняват в съответствие с определена цел, като преодоляват срещнатите при постигането на целта трудности със собствени усилия, при което ръководството на учителя е непряко."
Самостоятелната работа се определя като "... такава работа, която се изпълнява без непосредственото участие на учителя, но по неговото поръчение в специално определено време; при това учениците съзнателно се стремят да постигнат поставената в задачата цел, влагат всички усилия и изразяват резултатите от своите умствени или физически действия в една или друга форма." Според Г. Валтер, който разглежда самостоятелната работа като средство тя е "средство за възпитаване на учениците към самостоятелна дейност, средство за развитие на самостоятелността на мисленето и действията им. С помощта на активната самостоятелна работа учениците трябва да придобият нови знания, да затвърдят, проверят и приложат вече усвоените; вървейки по пътя на самостоятелната дейност те трябва да формират у себе си необходимите умения да работят с главата и ръцете си."
М. Андреев прави следното обобщение за самостоятелната работа "Учениците я извършват без пряката помощ на учителя, като се опират на усвоените знания, умения и навици, но с определена цел, конкретизирана от учителя".
В основата на самостоятелната работа Пидкасисти поставя конкретния проблем или задача, които носят в себе си откриване или прилагане на нови знания чрез известни начини.
Павлов и Кузманова разглеждат самостоятелната работа като форма на обучение, притежаваща "елемент на репродуктивна и творческа дейност върху основата на учебното съдържание. ....предоставя най добри условия за диференциране на учениците, тъй като тя е индикатор за :

* интелектуалното осмисляне на понятията;

* наличие на умения за пренос на понятията;

* темп на протичане на умствената дейност."

При разглеждане на въпроса за самостоятелната работа, трябва да се разграничава самостоятелността на ученика като негова характеристика на интелектуалната дейност от самостоятелната работа като средство за формиране на тази характеристика.

Въпреки противоречивия статут на самостоятелната работа в системата на дидактическите категории, тя е значителен факт, без който обучението по информатика и информационни технологии е немислимо.

Учениците я извършват без пряка помощ на учителя,като се опират на усвоени знания,умения и навици.Тя има определена дидактическа цел формулирана от учителя. "Има своя организация, извършва се с помощта на различни методи и прийоми, в рамките на урока или извън него и е подчинена на основните задачи, който се разрешават в едни или други видове уроци."
2. Класификации на самостоятелната работа
Авторите дават различни класификации на самостоятелната работа, основаващи се на:

* степента на съзнателност и самостоятелността, която проявяват учениците;

* познавателната дейност на учениците;

* дидактическото и предназначение;

* дидактическите признаци, характеризиращи различни страни на една и съща самостоятелна работа.
2.1 Класификация по степен на самостоятелност
Според Пидкасисти [67] самостоятелната работа може да се класифицира по степен на самостоятелност. Той формулира 4 типа самостоятелна работа.
2.1.1 Самостоятелната работа въз основа на готови образци
Предполага подробна инструкция на учителя.Равнището на самостоятелност е с най-ниска дидактическа стойност. Към този тип самостоятелна работа се отнасят задачите, свързани с наблюдения, редица лабораторни занятия, изпълнението на различни упражнения, дейности свързани със систематизирането на учебния материал.
Този вид самостоятелна работа осигурява опорните знания в областта на предмета. Дават възможност да се направи преход към самостоятелна работа с по-високи стойности.
Този вид самостоятелна работа има конкретно приложение в областта информатика и ИТ при работа с операционни системи, текстообработка, електронни таблици, езици за програмиране.
Например : повторение на последователност от команди в дадена операционна система, зададени от учителя, последователност от действия за подготовка печат на документ в софтуерно приложение.
2.1.2 Самостоятелната работа, изискваща реконструиране на вътрешната структура на учебния материал
Изисква се от учениците да притежават умение за конкретизиране на абстрактно усвоените знания, моментите на възпроизвеждането се допълват с елементи на творчество. От учениците се изисква да изяснят конкретни дидактически ситуации.
Равнището на самостоятелната работа е преобразуващо възпроизвеждане. Характеризира се с описание на явления и процеси, анализират се възможни решения, обосновава се изборът на решението. Реконструира се усвоения материал, разграничават се съществените от несъществените признаци на явленията и процесите, степента на трудност е по-висока.
2.1.3 Вариативна самостоятелна работа
Спецификата на този вид самостоятелна работа се проявява в това, че задачите в нея предполагат търсене или от логически, или от експериментален или практически характер.
Към този вид самостоятелна работа се отнасят разработване на доклади, анализ на явления чрез използване на различни източници. Ако предстои да се вземат решения учениците избират сами, средствата и методите, чрез които ще си служат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.