Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


3. Изразяват закономерностите на обучението.
4. Са система от основополагащи изисквания за определяне съдържанието, организацията и методите за обучение.
5. Определят насочеността на учебния процес и дейността на учителя в него.
6. Са основни положения, на които се опираме при преподаване основите на науките.
7. Са общи положения, прилагани в обучeнието.

Така посочените определения не са достатъчно добре изяснени и конкретизирани. Тук ще използваме теоретичните постановки дадени от Марин Андреев.
* Дидактическите принципи са основни изходни положения за функционалната технологична организация на обучението.
* Правилата на обучението произтичат от принципите и са частни положения от тях.
* Правилата конкретизират принципа, подчиняват му се и определят дейностите на ученика и учителя за реализиране на принципа.
Класификация
В различните публикации на автори са обособени разнообразни класификации на принципите на обучение. Създадени са различни системи от принципи. В тези системи все пак се обособяват следните принципи:
* принцип за нагледност;
* принцип за съзнателност;
* принцип за активност;
* за системност;
* за достъпност;
* трайно овладяване на знанията, уменията и навиците;
* индивидуален подход;
* научност;
* връзка на теорията с практиката и др.
Принцип за нагледност
I. Същност

Принципът за нагледност е свързан с "обогатяване и разширяване на сетивния опит на учениците, в уточняване на сетивните им представи и развитието на наблюдателността". Класическото описание на принципа е свързано с имената на Ян Комeнски, Й. Песталоци и др.

Онагледяването е представяне на теорeтично познание, на система от понятия, на концепции, на схващания във вид на сетивно доловими модели, чертежи, схеми, графични изображения и др.
II. Функции

Принципът за нагледност има следните основни функции:
* помага за разбиране на връзката между научните знания и житейската практика;
* облекчава процеса на усвояване на знанията;
* подобрява мотивацията на ученето;
* съдейства за развитие на мисленето у учениците.
III. Видове нагледност
Разграничават се четири вида нагледност:
* предметнообразна нагледност - естествените обекти, картини, портрети;
* словеснообразна нагледност - със средствата на езика се постига образност в характеристиката на обектите и явленията и процесите;
* условноизобразителна нагледност - схеми, чертежи, картини, таблици, графики, диаграми;
* динамична нагледност - представяне на процесите и явленията в движение и развитие.

Трябва да се отбележи, че онагледяването зависи от особеностите на отделните учебни предмети, от своеобразието на отделните теми, от наличието на подходящи дидактически средства и от конкретното равнище на познавателните възможности на учениците. Реализацията на принципа за нагледност пряко подпомага реализацията на останлите дидактически принципи.
IV. Реализация на принципа в обучението по Информатика и ИТ

Принципът за нагледност има своето специфично проявление и реализация в курсовете по информатика и ИТ и особено в темите, свързани с понятията информация, историческо развитие на информатиката, устройство на компютъра и периферните му устройства, приложения на компютъра в човешката дейност. Често използвана е предметно-образната нагледност.
Например при разглеждане структурата и функционирането на компютъра може да се използва компютърът за онагледяване на неговите хардуерни компоненти. В темата за приложението на компютъра могат да се използват различни документи, създадени с приложен софтуер- текстов документ, таблични данни и тяхното графично представяне със средствата на табличен процесор, конкретна презентация на учебен материал или реклама и т. н.
При изучаването на тези теми е подходящо и прилагането на динамичната нагледност, при условие, че са налице необходимите технически средства.
Например чрез подходящи видеофилми може да бъде представено историческото развитие на компютърните системи и съвременното значение на компютъра за развитието на човешкото общество, да се покажат видеоматериали, свързани с монтирането на отделни хардуерни компоненти към компютъра и т.н.
При изучаването на "Алгоритми" може да се използва словесно- образна нагледност и условноизобразителна нагледност. Използването на блок-схеми и словесното описание на алгоритмите допринасят за по-лесното им възприемане от учениците.

При изучаване на темите, свързани с компютърна текстообработка, за да се онагледят предимствата на компютърната текстообработка, могат да се използват два варианта на оформяне на текст - единият, писан на пишеща машина, а другият оформен с текстообработваща система, с поправки, с корекции и оформяния на текста, вмъкнати графични елементи и художествено оформен текст. При поставянето на задачи, свързани с обработка на текст, е добре на учениците да се даде изходния текст (необработен) под формата на текстов файл и лист, съдържащ предложения текст, но вече в неговия краен вариант. Така учениците предварително ще знаят какъв резултат трябва да постигнат след изпълнението на поставената им задача. Този подход може да се използва и при съставяне на задачи за писмена проверка на знанията на учениците.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.