Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


1. Въведeние в информатиката - учениците да познават основните понятия и ролята на тази предметна област в съвременното общество.
2. Учениците да:

o владеят начини за описание и реализацията на алгоритми, основни информационни структури и алгоритмични конструкции;

o работят успешно в съвременна среда за програмиране;

o владеят представянето на типовете данни, структурите за управление и конструкциите в процедурен език за програмиране;

o знаят предназначението, функционалните възможности и правилата за експлоатация на компютърна система, както и възможностите за използването им в ежедневната практика;

o извършват основните операции за управление на файловата система в конкретна ОС.
3. Формиране на личностни качества - логическо и алгоритмично мислене, ясно и точно изразяване, дисциплиниране на мисълта и действието, отзивчивост и толерантност, активно отношение и способност за самостоятелно учене.
Информационни технологии,
9 клас , Първо равнище
1. Да осмислят предназначението и приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с информационни дейности.
2. Да преодолеят евентуалните психологически бариери и да придобият увереност при работата си с компютри и информационни технологии.
3. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
4. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват в операционната среда, както и с помощта на текстообработващите системи, графични редактори и табличен процесор.
Информационни технологии,
10 клас, Първо равнище
1. Да познават приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство и свързаните с тези дейности правни и естетически норми.
2. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
3. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват с помощта на програми за работа с бази от данни и презентация.
4. Да разработят самостоятелен или групов проект, решаващ проблем чрез изучаваните ИТ.
Формулиране на конкретните цели в урока

Една от най- често използваните класификации за описание на целите на обучение е таксономията на Блум. Основните категории в тази таксономия и ключовите дейности, които се използват за описанието им са представени в Таблица 2.
Таблица 2

Категория
Дейности на учениците
1. Знание- съхраняване и възпроизвеждане на факти, имена и дефиниции, формулировки.
Изброяват, Дефинират, Посочват
2. Разбиране- Интерпретация и трансформация на информацията с цел нейното структуриране и систематизиране
Сравняват, Разграничават, Групират и Класифицират, Обясняват, Илюстрират
3. Приложение- Пренос на усвоените знания при решаването на нова проблемна ситуация
Прилагат, Демонстрират, Определят
4. Анализ- Декомпозиране на цялото на отделни части за да се разкрият скритите връзки, зависимости и тенденции, умозаключения и прогнози
Проверяват хипотези, Прогнозират, Анализират, Откриват грешки
5. Синтез- Творческо приложение на знанията, водещо до създаване на субективно нов продукт
Планират, Провеждат, Решават задачи, Формулират изводи
6. Оценка- Формулиране на оценъчни съждения на основата на предварително зададени критерии за оценка и тяхната аргументация

Правят избор, Предпочитат, Коментират, Оценяват


Същност на понятието дидактически принцип
В педагогическата литература различни автори са дали различно тълкуване на принципите на обучение. Като обобщение на съществуващите различни становища може да се каже, че: дидактическите принципи:
1. Определят дейността на учителя и познавателната дейност на ученика.
2. Отразяват вътрешните съществени страни на дейността на учителя и ученика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.