Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


Методика на обучението по ИИТ

Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии

Основните цели в обучението по информатика са формулирани в няколко държавни документа. Те произтичат и се променят в зависимост от изискванията на съвременното информационно обществено развитие. Зависят от общо-образователните цели в обучението и основните принципи, заложени в концепцията за развитие на средното образование в България и са пряко свързани с:
* осигуряване на образование "за всички и за всеки по отделно";
* подготовка на подрастващите за успешна професионална реализация в духа на новите технологии;
* формиране на умения за непрекъснато обновяване и самостоятелно усвояване на знанията.
1. Общи цели на обучението по информатика и ИТ

В указанията за организиране на обучението по информатика и ИТ са формулирани основните цели на обучение:
1. Въведение в информатиката- запознаване на учениците с основни понятия, очертаване ролята на тази предметна област в съвременното общество.
2. Въведение в теорията, начините за описването и реализация на алгоритмите, формиране на алгоритмичен стил на мислене.
3. Запознаване на учениците с предназначението, функционалните възможности и правила за експлоатация на компютъра и периферните му устройства с оглед пълноценното им използване в система.
4. Формиране на умения и навици за практическа работа с компютър.
5. Запознаване на учениците с възможностите и ограниченията на съвременните компютри за общуване с човека.
6. Формиране на компетентно и отговорно отношение към новите технологии за обработка на информация."

Една от основните цели на обучението по ИТ е "Да даде базова подготовка и умения на учениците за използване на компютърни системи и готови програмни продукти в различни направления на административната, обслужващата и производствена сфера на стопанския и обществен живот."
Целите на обучението по информатика са:
* запознаване с основни понятия в информатиката, с принципното устройство и действие на компютрите, с възможностите и ограниченията на тяхното използване, с основни области на приложение, развиване на умения за практическа работа с компютър;
* запознаване с понятието алгоритъм, начините на описание на алгоритми, основни алгоритмични конструкции и структури от данни, решаване на несложни задачи чрез средствата на алгоритмизацията;
* запознаване с езици за програмиране и изучаване на конкретен език.
Ако възможностите на компютърната техника позволяват към целите се добавят:
* изучаване на операционна система;
* изучаване и работа с приложни програми (най- често текстообработващи).

Изключително динамичното информационно развитие на обществото води до бързо "остаряване на знанията", получени в училище. Ето защо е необходима промяна в образователния подход- преминаване от "обучение в началото на живота" към осигуряване на възможности за "обучение през целия живот". Необходима е промяна в модела на обучение от модел, центриран върху преподавателя към модел, центриран върху обучаемия. Тези нови изисквания към образователната система определят и формулирането на нови общообразователни цели- формиране на умения за самостоятелно учене още в средното училище, които са предпоставка за бъдещо "обучение през целия живот".

Имайки предвид лавинообразното разширяване и изменение на информационните технологии, на използваните пакети приложни програми, учениците в курса по информатика и ИТ трябва да усвоят не конкретна софтуерна среда, а принципните подходи за работа с приложния софтуер.
В курсовете по Информатика и ИТ у учениците трябва да се формират умения за самостоятелно учене, чрез софтуерна документация и пренос на усвоените знания и умения за решаване на различни практически задачи от ежедневието, чрез средствата и методите на информатиката и ИТ.

Тези умения са предпоставка за успешно адаптиране в живота, професионална реализация след завършване на средното образование, и по нататъшно обучение и самостоятелно учене. Тази идея е пряко свързана с основната цел на обучението по информатика и ИТ, която се състои в ".осигуряване на условия учениците да развият своята информационна култура и способности за учене през целия живот в динамично променящото се информационно общество."
2. Специфични цели и задачи

Специфичните цели и задачи за различните учебни програми използвани в обучението по информатика и ИТ са формулирани в учебната документация. С въвеждането на новите учебни програми през 1999 г. и Държавните образователни изисквания през 2000 г. тези целите на обучението по информатика и ИТ претърпяха известни промени, съобразени с концепциите за развитие на средното образование, двустепенната структура на обучение по информатика и ИТ и изискванията на съвременното информационно общество. Специфичните цели са отразени в Таблица 1.

Таблица 1
Дисциплина,
клас, равнище
Цели
Информатика,
9 клас, Първо равнище
1. Въведeние в информатиката - учениците да познават основните понятия и ролята на тази предметна област в съвременното общество.
2. Учениците да владеят начини за описание и реализацията на алгоритми, както и основни информационни структури и алгоритмични конструкции.
3. Учениците да знаят предназначението, функционалните възможности и правилата за експлоатация на компютърна система, както и възможностите за използването им в ежедневната практика.
4. Учениците да знаят същността и функциите на операционните системи (ОС).
5. Учениците да извършват основни операции за управление на файловата система в конкретна ОС.
6. Формиране на личностни качества - логическо и алгоритмично мислене, ясно и точно изразяване, дисциплиниране на мисълта и действието, отзивчивост и толерантност, активно отношение и способност за самообучение.
Информатика,
9 клас, Второ равнищеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.