Методи за устна комуникация


Категория на документа: Педагогика


Методъд синетика е разработен от Дж. Гордън и наименованието му идва от гръцки произход : то буквално означава събиране вкупом, смесване на нееднородни неща, което поражда нови отношения и връзки. Първи етап е поставен на запознаването с характеристикитена пролема, а вторият вклчва стимулирането на участниците да търсят непознатото решение. Основните му моменти са : поставяне на проблема, обесняването му от ръководителя/учителя/, всеки участник представя проблема от всоя гледна точка.

Метод инвентика е създаден от Центъра по приложна евристика в Лион от А. Кауфман, М. Фюстие и А.Драве. Предзначението му е да стимулира откривателството в областта на техниката с помощта на междудисциплинния подход.

Метод "чек лист"- същността му се състои в използването на отделни листове със задачи, които се посвещават на отделни етапи, необходими за разрешаването на даден проблем, на начините на контрол или оценяване на дадени решения.

Съвременните тенденции за усъвършенстване на обучението отреждат значително по-голямо място на самостоятелната познавателна дейност на ученика в сравнение с миналото. За нуждите на обучението е по-подходящо да се говори за ряционални способи за увебна работа. При такава формулировка на проблема неизбежно се включват и общите методи на мисленето, и способите за работа с книгата, и способите за активна умствена дейност. Четенето на книга и учебник е основен и рационален път за учене, който се отличава с голямо индивидуално своеобразие и различна ефективност. Учебникът подпомага ученика да възприема, систематизира и затвърждава новите знанич, и го приучава да си формира умения и навици за интелектуална работа. Не може да се направи строго разграничаване между способите за активна умствена работа и тези за работа с книгата. Четенето на книга е вид труд, който също трябва да се извършва рационално и без излишно губене на време. Важен път за рационализиране на четенето е постигането на поголяма бързина. Трябва да се полагат специални грижи заповишаване на производителността на умствения труд чрез засилване на бързината на четене. Предварителното запознаване, чрез прелистването й, за да се добие обща представа за характера на текста. Чрез бележки, подчертавания, номериране, отбелязване на знаци с различно значение и отношение към текста, разделянето му с черти и линии. При втори прочит тези бележки, черти и знаци бързо възстановяват в паметта същността на текста и отношението към него. Този начин на работа с книга може да се използва само ако е собствена. С библиотечна собственост, този начин на работа е забранен. С книга може да се работи и без да се подчертава, а като се водят бележки вържу прочетеното. Дословни цитати,свободно парафразиране на мислите на автора, възникнали собствени мисли по повод на прочетеното. План на прочетеното също е рационален способ,както и тезиси и конспекти. "Планът е схематично записана съвкупност от кратко формулирани мисли-заглавия". Той съкращава записаното, отразява последователността на изложението и обобщава, възтановява в паметта съдържанието на изтичника,съсредоточава вниманието върху текста. Тезисът е доказано положение или твърдение, а конспекта е кратко и убедително изложение на същественото в текста.

Методите за непосредствено изследване на действителността, използвани в процеса на обучението, поставят учещият в позиция, която го приближава до учения-изследовател. Наблюдения. Учениците имат твърде

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи за устна комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.