Методи за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците на учениците в началните класове


Категория на документа: Педагогика


Русенски Университет "Ангел Кънчев"

РЕФЕРАТ
По дидактика
На тема : Методи за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците на учениците в началните класове

Изготвен от:Сияна Петрова Проверил:
Фак.N:136214 /доц.д-р.П.Петров/
Специалност: НУПЧЕ

Русе 2013

* Съдържание

1. Увод
2. Доцимологията-нова научна област
3. Форми и методи за изпитване и оценяване
3.1 Устно изпитване и оценяване
3.2 Писмено изпитване и оценяване
3.3 Есето-форма за изпитване и оценяване
3.4 Тестове за изпитване и оценяване
3.5 Практическо изпитване и оценяване
3.6 Графично изпитване и оценяване
4. Видове оценки
4.1 Оценъчни бележки
4.2 Бални системи

1. Увод

Оценяването в училище през последните десетилетия е разширило своя обхват и оценъчен инструментариум. Когато по-рано са се изследвали проблемите на оценяването и проверяването на ученическите постижения, едва ли не всичко се е свеждало само до знанията, уменията и навиците на учениците. В последно време предмет на оценяване стават не само знанията, уменията, навиците и свойствата на учениците, но и учебното съдържание, дейността на учителите, финансовият еквивалент на учителския труд. Разширяването на оценъчната проблематика е много важно и изследванията в тези области са много полезни, но не есички засягат еднакво учителя като деец-професионалист и специалист.

2. Доцимологията-нова научна област

През последните деситилетия ролята на контрола, на изпитването и оценяването на знанията е нараснала извънредно много не само в училище, но и в различните сфери на производството и културния живот. Затова много психолози и педагози насочват вниманието си към различните аспекти на изпитването и разкриват интересни явления и закономерности. В резултат на много изследвания се оформя нова, относително самостоятелна научна област, наречена "доцимология", която се занимава специално с изпитите, изпитването, конкурсите и оценяването не само в училище.

Терминът "доцимология" има гръцки произход. "Докиме" означава изпитание; "докимозо" - изпитвам; "докимастикос" - способен да изпитва, и оттук; "доцимология"- наука, която изяснява системата и формите на изпитите и изпитването, начините за оценяване на знанията, проявите на субективизма на екзаминатора при оценяването, а също и възможностите, които могат да осигурят по-голяма обективност на оценката.

Днес нарастващото значение на обективното оценяване на знанията, способностите и уменията на учениците е общопризнато.

Несъмнено занапред доцимологията ще заема все по-важно място в системата на педагогическите науки и науките за човека изобщо.

3. Форми и методи за изпитване и оценяване
3.1 Устно изпитване и оценяване

Устното изпитване и оценяване е най-древната и най-масово използваната форма както в миналото, така и днес независимо от промените, котио са настъпили в обучението. То се променя както съдържателно, така и технологично, но продължава да е важен компонент на диагностичната дейност в училище.

Най-съществените предимства на този вид изпитване и оценяване се свеждат до наличието на жив контакт с изпитвания, до възможността да се изучават индивидуалните особености на ученика, да се опознават особеностите на мисленето и изложението, на качествата на устната реч, до възможността да се развива способността да се говори публично.

Най-съществените ограничения се свеждат до голяма загуба на време, ниската активност на целия клас, стимулирането преди всичко на паметта, затрудненията на някои ученици, разнокачествените въпроси, задавани на различни ученици, повишеното нервно напрежение и субективистични нюанси на междуличностното възприятие, които могат да повлияят върху обективността на оценката.

Особено съществен при устното изпитване и оценяване е проблемът за характера на насочеността на въпросите, задавани на ученика от учителя, за да се постигне коректно и обективно диагностициране на учебните постижения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците на учениците в началните класове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.