Методи в дидактиката


Категория на документа: ПедагогикаТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ
І-ВА ГРУПА МЕТОДИ - ИЗЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ УЧИТЕЛЯ
• Разказ
• Лекция
• Изложение с опонент
• Обяснение
Основанията да бъдат сложени в тази група е централната роля на учителя.

ІІ-РА ГРУПА МЕТОДИ - СТРАТЕГИЯ НА ВЪПРОСИТЕ (СОКРАТОВА БЕСЕДА)
Основната идея е чрез въпросите, които един човек задава ( това не винаги е учителя) да се помогне другия сам да достигне до дадено твърдение.
Видове въпроси:
• конвергентни - следват логиката и последователността;
• дивергентни - творчески, креативни.
Предимства:
• И двата обекта участват активно в процеса на обучение;
• Помагат за развитието на личността;
• Развива се чувството за толерантност.
Недостатъци:
• Изисква повече време;
• Съществува опасност да не се стигне до усвояване на знанието, ако не се направят нужните изводи

ІІІ-ТА ГРУПА МЕТОДИ - БЕСЕДА (ОБСЪЖДАНЕ) И ДИСКУСИЯ
- Беседа - метод на обучение, при който учителят разговаря с учениците, с цел усвояване на новия материал или затвърждаване, обобщаване, систематизиране. Може да се използва само ако учителят е убеден, че учениците разполагат с известен запас от знания.
- Дискусия - метод, при който е необходима предварителна подготовка на учениците за размяна на мнения, постановки и виждания по дадена тема.

ІІІ-ТА ГРУПА МЕТОДИ - БЕСЕДА (ОБСЪЖДАНЕ) И ДИСКУСИЯ
• Разновидности на дискусията:
- Филипс 66- изисква отново разделяне на класа на няколко равностойни групи с отговорник, който ръководи обсъждането и се намесва при определени случаи. След приключване на обсъждането се докладват пред класа изводите, до които е достигнала групата. Учителят обобщава и посочва най-верните и точните.
- Панелна дискусия - Работи се в подгрупи. Разчленява се проблема (Напр. Втората световна война). Всяка група получава отделна част (напр. причина за войната; участници/страни във войната; основни етапи край на войната- резултати и последици). Накрая всяка група представя своята част , обобщават се нещата от учителя или един от учениците.

• Предимства:
- Стимулират активното мислене;усвояват се ЗУН, но и способи за дейност;
- Учи се начина, по който може да се учи;
- Има възпитателни ефекти ( толерантност, уважение на различното мнение, групова отговорност).
• Недостатъци:
- Отнема много време;
- Понякога има трудности да се реализира дискусия по някои специфични видове материал.

ІV-ТА ГРУПА МЕТОДИ - РАЦИОНАЛНА РАБОТА С КНИГА
• Дава се възможност за самостоятелна познавателна дейност на ученика и активна самостоятелна умствена работа;
• Създават се рационални способи за работа с книгата като: смислова групировка на текстове; смислови опорни пунктове в материала; съставяне на план; логическа схема на материала, разглеждане на предметите и явленията от различни гледни точки.
• Видове рационални способи за работа с книгата: четене, план, тезиси, конспект.
• Недостатъци: подтиква към точно запомняне на текста без да се разбира смисъла; получават се знанията наготово и не се развива стремеж към търсене на истината по самостоятелен път учителят управлява дейността индиректно.

V-ТА ГРУПА МЕТОДИ - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА /ИД/
• Експеримент;
• Наблюдение;
• Проучване на документи (по история),

ІІІ.Индиректни стратегии на обучениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи в дидактиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.