Методи на възпитанието – същност, функции, класификация и характеристика


Категория на документа: Педагогика


 Русенски университет "Ангел Кънчев"

Р Е Ф Е Р А Т
Тема: Методи на възпитанието - Същност, функции, класификация и характеристика

Изготвил:

Дата: 01.11.2012г. Приел:

Съдържание:
1. Същност на методите на възпитание.
2. Функции на методите на възпитание.
3. Класификация на методите на възпитание.
4. Характеристика на методите на възпитание.

1.Същност на методите на възпитание

Метод идва от гръцкото "методос", което означава - път на изследване, познание. Методът е форма на практическо или теоретическо усвояване на явления от действителността.
Методите са начините за работата на учителя и учениците, с помощта, на който се формира светогледа на учениците. В дейностен план мeтодът е начин или система от средства за постигане на някаква цел.
Методите на възпитание са в центъра на вниманието за търсене на пътища за повишаване качеството на възпитанието, без което е невъзможно протичането на възпитателното взаимодействие.
Сред авторите педагози съществуват значителни различия при определянето на същността на методите на възпитание.
Според В.А.Каспина "методът на възпитание е начин на... целенасочено възпитание", а И.С.Мариенкосчита, че "под методи на възпитание следва да се разбират начини на посредствени и непосредствени влияния върху личността".
Л.И.Рувински има подобни възгледи - "методът на възпитание може да се определи като начин на целенасочено възпитателно въздействие върху възпитаемия", а според Г.И.Шчукина - "методите на възпитание са начини, с помощта на които се извършват целенасочени педагогически въздействия върху съзнанието и поведението на възпитаниците".
Преобладава разбирането за методите на възпитание като начин на въздействие на възпитателите върху възпитаниците - методите са начини на въздействия, начини на взаимосвързана дейност на възпитатели и възпитаници, система от средства и начини за формиране на съзнание и поведение, съвкупност от начини и прийоми на въздействие. Може да се твърди с основание, че методът на възпитание е път на целенасочено многостранно взаимодействие на възпитаника с факторите за възпитателно влияние.

2. Функции на методите на възпитание

Поред Б.Лихачов... "би могло да се отделят следните основни функции на методите на възпитание:
1. Функция на организация и развитие на възпитателния колектив и неговата дейност;
2. Функция на управление на поведението; на формиране и развитие на детската личност;
3. Функция на непосредствена корекция на съзнанието и поведението на детето".

В.Сластенин разграничава три функции: функция на въздействие на съзнанието; функция на организация на дейността и формиране на опита на обществено поведение; функция на регулиране, коригиране и стимулиране на поведението на възпитаниците.
Основни функции на методите за възпитание са приети следните функции:
- формираща - осигурява формирането на съзнанието и поведението на възпитаника;
- управленческа - управлява развитието на личността;
- коригиращо-регулираща - осигурява възможност да се коригират отделни страни във формирането на съзнанието и поведението на личността;
- стимулираща - стимулира се положителното в проявлението на съзнанието и поведението на личността;
- тормозеща - осигурява тормозене /подтискане/ на отрицателните за обществото прояви на личността;
- организираща - осигурява организацията на възпитателния процес;
- познавателна - осигурява се получаването на познание за състоянието на възпитателния облик на личността;
- диагностична - установява се състоянието на възпитаност на личността в даден момент.

3.Класификация на методите на възпитание
Разграничават се два вида класификации - естествена и изкуствена. Естествената е тази класификация, при която в качеството на основания се вземат съществени признаци, от които произтичат максимум производни т.е. класификацията служи за източник на знания за класифицираните обекти.
Съществуват различни класификации на методите на възпитание в педагогическата научна литература:
- Г.Шчукина групира методите на възпитание в три основни групи: -методи насочени към формиране на положителен опит на поведение на възпитаниците; -методи за въздействие на върху съзнанието на възпитаниците; -методи за поощрение и наказание.
- С.Чернев разграничава две основни групи методи на възпитанието: -методи за формиране на съзнание в учениците и стимулиране на тяхното поведение; -методи за коригиране на поведението.
- А.Пинкевич групира според продължителността на времето за педагогическо въздействие две групи на методите за възпитание: -методи за продължително педагогическо въздействие; -методи с кратковременен педагогически ефект.
- Б.Лихачов разграничава две групи методи на възпитание в зависимост от характера на въздействие /пряко или косвено/: -методи за непосредствено педагогическо въздействие върху съзнанието и поведението; -методи за опосредствано въздействие върху съзнанието и поведението на личността.
Много от авторите групират методите на възпитание около два центъра - въздействие върху съзнанието и въздействие върху поведението на личността. Най-често методите на възпитание се класифицират по следните признаци: времетраене на педагогическото въздействие; функции на методите; специфика на въздействията; логиката на възпитателния процес; видовете дейности във възпитанието; етапите на управление на възпитанието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на възпитанието – същност, функции, класификация и характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.