Логопедична терапия


Категория на документа: Педагогика


6. Йерархичен анализ на говорните ситуации - за подобряване качествата на речта.
7. Метод на десинзибилизацията - за намаляване тревожността, чрез провокиране на безпокойство.
8. Автоматизирани редове от думи - в началото на терапията на говорна апраксия, заекване и друге плавностни нарушения.
9. Забавена слухова обратна връзка - за преодоляване нарушенията на гласа и прозодиката/заекване.
10. Запис на говорна продукция - за осъществяване на слухова обратно връзка, осмисляне и корекция, мотивиращо и стимулиращо значение.
11. "Маскиране" - апаратурна техника за произвеждане на заглушаващи собствения глас шумове.
СПЕЦАЛНИ МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ЕЗИКОВАТА ТЕРАПИЯ
Тези методи са предназначени за въздействие както над устния, така и над писмения език, за неговото развитие и обогатяване - назоваване на думи по устно или писмено зададено описание, образуване на вериги от думи, съставяне на словосъчетания, генериране на серия думи по определен признак, съставяне на изречения - устно или писмено, съставяне на текст по опорни думи и др. С тях се влияе положително над всички компоненти на езика и над трите му равнища - дума, изречение, свързана реч/текст. Там където е възможно методите се съпътстват с онагледяване.

В продължение на целия логопедичен процес логопедът използва основно една терапевтична техника - корекция (поправяне). Той не само демонстрира образци на лингвистична комуникация, но и непрекъснато контролира ответната продукция и изисква определено нейно качество. Разгърнатата структура на логопедичната терапия води до възможността да се въздейства комплексно над говора и езика, като се преминава от далечното към близкото звено, отговорно за появата на съответния симптом на разстроена комуникация, в съответствие с принципите на терапията. Структурата насочва към рационални пътища за постигане на резултати и същевременно позволява много варианти за творческа интерпретация. Позволено е всичко, което не противоречи на принципите на терапията и дава положителни резултати.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логопедична терапия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.