Логопедична терапия


Категория на документа: ПедагогикаЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ.
Цели и основни принципи на логопедичната терапия. Методи, прилагани в логопедичната терапия. Екипен принцип на взаимодействие в процеса на реализиране на логопедичната терапия. Комплексност и етапност на логопедичната терапия. Видове логопедична терапия.

Логопедичната терапия е специфична научно-приложна област, която под влияние на педагогическите науки у нас е била означавана като корекционно-възпитателна работа. Нейната реализация изисква компетентност, всестранна информираност за функционирането на речта в норма и патология, умения за точна преценка и адекватен подбор на терапевтични средства, както и личностни качества като аналитичност и комбинативност, толерантност и съпричастност към проблемите на човека с нарушена реч.
При диагностика се регистрират и проучват симптомите на патология. От тяхната конфигурация се образуват синдромите. Терапията се основава на симптомите, в зависимост от които логопедът подбира съответните видове логопедична терапия плюс допълваща. Остава те да бъдат комбинирани в научно обоснована система за въздействие върху речта.

Взаимовръзка между патология и терапия
1. Говорна патология

1. Говорна терапия
1.1. Дихателна и фонационна патология
1.1. Дихателно-фонационна терапия
1.2. Артикулационна патология
1.2. Артикулационна терапия
1.3. Прозодична патология
1.3. Прозодична терапия
2. Езикова патология

2. Езикова терапия
2.1. Патология на говоримия език
2.1. Терапия на говоримия език
2.1.1. Придобита
2.1.1. Възстановителна
2.1.2. На развитието
2.1.2. Формираща
2.2. Патология на писмения език
2.2. Терапия на писмения език
3. Друга патология /невербална/

3. Допълваща терапия /невербална/
3.1.Праксисна/двигателна/ патология
3.1. Праксисна/двигателна/ терапия
3.1.1. На артикулационен праксис
3.1.1.Терапия на артикулационен праксис
3.1.2.На мануален праксис
3.1.2.Терапия на мануален праксис
3.2.Гнозисна/когнитивна/ патология
3.2. Гнозисна/когнитивна/ терапия
3.2.1.На фонемен гнозис
3.2.1. Терапия на фонемен гнозис
3.2.2.На гнозиса като цяло
3.2.2.Гнозисна/общокогнитивна/ терапия


Видове логопедична терапия
Отличителни белези на говорната терапия са подражателност, многократни повторения и самоконтрол. Езиковата терапия от своя страна има висока когнитивна ориентация, влияе се положително от целенасочено, комплексно стимулиране на когнитивните процеси, като подражанието, повторенията и самоконтролът се включват, но не играят решаваща роля. Към говорната терапия принадлежат два основни вида - гласова (дихателно-фонационна) и артикулационна. Третият вид, прозодичната, съчетава елементи от първите два, към които са добавени специфични техники. Езиковата терапия се подразделя на два вида - терапия за овладяване на устния и на писмения език. Преодоляването на говорните нарушения включва и масаж, релаксационни процедури, регулиране на дишането, праксисна и гнозисна терапия (за развитие на фонемния гнозис); преодоляването на езиковите нарушения включва гнозисна терапия в по-разгърнат вид, в който тя се доближава до когнитивната (за развитие на фонологичното съзнание и на когнитивните процеси). Така че условно Речевата терапия бива седем вида:
Основните -
* Дихателно-фонационна
* Артикулационна
* ПрозодичнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логопедична терапия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.