Комуникативни нарушения


Категория на документа: Педагогика


Югозападен университет "Неофит Рилски"
Философски факултет
Катедра : Логопедия

Реферат

По дисциплината : КН - 2 част (езикови нарушения)
Тема : Езиково развитие и езикови нарушения

Изготвил : Атанас Панчев Проверил:
Студент 3 курс.спец Логопедия Ст.ас.Е.Горанова
Фак.номер : 0645127

Благоевград - 2008г.
Езикът е система,която представлява конвенционална система от знаци с която човек общува.Системата е трайна и е на разположение на индивида по всяко време на общуването.Тази система се нарича език (language).Ако се изполва тази система при определена ситуация, става въпрос за акт на говорене.Овладяването на езика означава формирането на т.нар. езикова компетентност - умения да се комбинират звукове и думи, да се обединяват думите в изречения и да се разбират изреченията, да се правят множество техни варианти с отделен смисъл.Езикът е нещо, с което се обозначава, а това което обозначаваме, е означаемо.Означаемото и означаващото образуват съчетание, знак или езиков знак.Езиковият знак има две страни :
1.Представи за нещата
2.Звукови представи
Езиково - говоната функция изминава сложен път на формиране и разви тие, на усъвършенстване от началните етапи на онтогенезиса до пълното и оформяне като знакова система.Езиковото развитие се изучава от много специалисти и има различни подходи, които се използват.Основните подходи са :
-Поведенчески - Усвояването на езика зависи от промените на средата, които се основават на имитиране.При този подход изключително голяма роля играе семейството.
-Психолингвистичен - Възниква по средата на 20век.Негов създател е Чомски, който допуска, че детето се ражда с готов лингвистичен механи зъм, който се активира под въздействието на звуково възприемане.
-Семантично-Когнитивен подход - Идеята на този подход е, че детската реч демонстрира водещо изразяване на мисълта, а не на синтаксиса.
-Прагматичен - Децата овладяват езика, за да могат да общуват с околните и да влияят върху тях.

В завършен вид езиково - говорната функ ция е динамичен стереотип, сложна уравновесена система от връзки и прояви на висшата психическа дейност на човека.Тя се формира в резултат от взаимодействието на личността със социалната и природната среда.Езикът като знакова система не се формира изведнъж.В своето целокупно развитие той се характеризи ра със своеобразна динамика, която е основание на редица автори да потърсят закономерностите на това развитие и да определят главните, характерните етапи.Формирането на езика и развитието на говора е диалектически противоречив процес.Източник за развитие е проти воречие то между постоянно увеличаващите се нужди за използване на езика като средство за общуване и недостатъчните езикови средства, за да се осъществи то през всеки етап от развитието на личността.Решаването на противоречието е възможно само ако се привлече на помощ качествено но во езиково средство.Ето защо основен критерии за периодизация на езико во - говорното развитие е качественото изменение на езика при всеки нов етап.Ето защо първият качествен скок в езиковото развитие през ранното детство е преминаване от ситуативното паралингвистично разбиране на говора към използване на думи за назоваване на предмети и явления, т.е. овладяване значението и предаване на значения.Езиковото средство за пре даване на значенията е думата.Употребата на първата дума за означаване представлява качествен скок в езиковото развитие.Разбирането на смисъла на устното изказване и способността да се изказва мисъл, т.е. да се предава съобщение, бележи нов качествен етап в езиковото развитие.Качествените изменения на езика са основание за периодизация на говорното развитие. Оттук може да интерпретираме периодите като "доречеви" и "речеви", но в наванието се съдържа незначителна информация за същността на езика през всеки от тях.В "доречевия" период се създават материалните предпо ставки за развитието на езика.Развиват се говорните органи, главния мозък се оформя и приближава към своята зрялост.Главната характеристика на този период е подготовка на детето - физическа, физиологическа и психо логическа - за овладяване на езика като знакова система.Следователно бихме могли да разделим периода на езиково - говорното развитие по следния начин :
1.Подготвителен период
Той започва след раждането с развитие на разбирането на езика.Гукането и лепетът са физиологични компоненти на този период.Съответно от 0- 3 месец, като от 4 - 6 месец владее гласните звукове а, о, у ; съгласните звукове : м, б, п, д, т, ; произнася първите срички ; устнените, устнено-зъбните и задноезичните съгласни.Сричката е база за преход към овладява не на първите думи и предпоставка за преход към следващия период.
Овладяването на звуковете е подчинена на следната последователност : (В.И.Белетюков)
Етап
Фонеми
1. 1-2год.
Ъ А О У И Е
П Б М Т' Д' Н' К Г Х Ф В Й
2. 1-2год.
П' Б' М' С' Ц'Т' Д Дз' З' Н К' Г' Х' Ф' В' Л'
3 3-4год.
С Ц Дз З Л
4. До 5год.
Ш Ч Дж Ж Р Р'

2.Период на овладяване на думата
Периодът на овладяване на думата започва към края на първата годи на.През този период продължава подготовката, извършваща се през подгот вителния период - овладяване на звуковете.Устнено-зъбните съгласни се включват във фонетическата система на езика и започва овладяването на предоезичните съгласни.Овладяват се по-сложни сричкови структури.Раз ширява се морфологическият състав.Експресивната реч започва да играе доминираща роля.Овладяването на думата като качествен етап завършва с усвояване на всички сричкови структури.
3.Период на овладяване на изречението
Този период започва скоро след появяване на първите думи.До края на втората година детето овладява простото изречение.Може да съставя изре чения от 2 - 3 думи.Може да повтори името на предмета за който се гово ри.Започват опити за употреба на прости разширени и сложни изречения.
а) Период за овладяване на основните граматически структури на езика;
Граматизацията е качествената страна на процеса на овладяване на изрече нието.Фонетическият състав е попълнен с малки изключения.Лексиката е твърде богата.Детето овладява активно граматическите категории и синтак тическото изразяване на граматическите значения.
б) Подпериод на завършване процеса на овладяване разговорно-битовата реч, формиране на вътрешната реч и овладяване на сложните граматически форми на езика.
Формирането на вътрешната реч, овладяването на сложните граматически форми и разговорно-битовият стил са основа за по-нататъшното усъвър шенстване на езика и говора.Всяка страна на езика се развива относително самостоятелно в рамките на единния процес на овладяване на езика и гово ра.Овладяването на фонетическата субструктура в норма започва към сре дата на първата година и завършва към края на петата.Интензивно увелича ване на лексиката в количествено отношение се наблюдава през втората, третата и четвъртата година.
4.Период на по-нататъшно усъвършенстване на езика.
Граматическата субструктура се овладява предимно през периода от втора та до четвъртата година.По нататък се овладяват особеностите на грамати ческата структура на езика.Значителна е ролята на обучението по грамати ка и самостоятелното усъвършенстване на езика.

След петата година неправилното произношение на звуквете е патологич но явление.Класификацията "патологично" не трябва да се приема в абсо лютния смисъл.Има случай, когато които се причисляват към патологично то по-рано от посочените срокове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникативни нарушения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.