Компютърно обучение на хора с увредено зрение


Категория на документа: Педагогика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
__________________________
Факултет "Математика и информатика"

КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО
"РАБОТА В ЕКИП ПО ПРОЕКТИ"
на тема
Компютърно обучение на хора с увредено зрение

Проектно предложение по
"Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания"

Разработили
Милен Петков 13288 и Цони Цонев 13290

Специалност: "Компютърни науки"
ІV курс

Съдържание

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 2
Основна цел 2
Компонент 1 "Обучение" 2
Основни области на интервенция: 2
Бенефициенти: 3
Лица, обект на Програмата: 3
Времетраене на програмата 4
Дейности за реализация на програмата 4
Бюджет на програмата допустим за проекта 4
Проект: Компютърно обучение на хора с увредено зрение 5
Кратко описание на проекта 5
Обосновка за необходимостта на проекта 5

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Основна цел
Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.
Непосредствени цели на Програмата
* Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", обект на Програмата.
* Повишаване пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения чрез осигуряване на обучение на лицата, обект на Програмата.
* Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на лицата от целевите групи по Програмата, с цел промяна на обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи.
* Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, обект на Програмата.
* Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на Програмата.
* Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората, обект на Програмата.

Програмата се реализира в два компонента:
* Компонент 1 "Обучение"
* Компонент 2 "Заетост" - приоритетно в този компонент се включват безработни лица, успешно преминали обучение по Компонент 1.

Компонент 1 "Обучение"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компютърно обучение на хора с увредено зрение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.