Класификация на децата със слухови нарушения


Категория на документа: Педагогика


= 5в. =

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЕЦАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ

Глухотата се наблюдава във всички съвременни общества, обаче сведенията за нея датират още от първите цивилизации на Египет и Месопотамия. Глухотата вродена или придобита, не е ограничена в определени расови групи и може да бъде открита с голяма честота в човешката популация.

Научно обяснение за глухотата се формира във връзка с възникването на университетското образование.Първите университети се появяват през 12век в Италия, Франция и Англия, а през 13в.се откриват в Прага и Краков.В тези университети се формират медицински факултети, които започват да изучават причините за глухотата и нейното влияние върху развитието а устната реч.

През XVI в. Джеронамо Кардамо, професор в Болонският университет, проявявал интерес към физиологията на сетивните органи. Той теоретически обосновава причинната зависимост на глухотата от болестния процес, а на немотата от глухотата.Разкриват се предпоставки за овладяване на умения за четене и писане,при използване на съхранените анализатори и за културното развитие на глухонемите.Кардамо разработва и първата класификация на глухотата, като определя три степени:
1. Глухи от рождение и неми вследствие от глухотата
2. Рано оглушали деца до времето, когато не са овладяли устната реч (до 2 год.възраст )

3. Късно оглушали деца загубили слуха си, но развили устната реч.

Истинските практически стъпки в обучение на глухите обаче започват в Испания. Първият учител на глухи е монаха Педро Пансе де Леон, който основал училище в манастира на Валядолид, където е провеждал индивидуално обучение с глухи деца от испанската аристокрация. Глухотата била често срещана сред испанската аристокрация, включително и в кралското семейство.

Класификацията на децата с увреждания се свързва с необходимостта всяко дете в зависимост от своите особености, възможности и потребности да получи компетентна корекционна помощ, правилно възпитание и развитие.

Всяка класификация се основава на определени критерии, които могат да бъдат педагогически, клинически и психологически.На тази основа съществуват многобройни класификации, но са общоприети две - класическа или т.нар. традиционна и съвременна.

В количествен план в десетата ревизия на международната класификация на болестите (МКБ-10) са диференцирани следните степени на слухова недостатъчност:
* леко слухово увреждане - 26-40 dB
* умерено слухово увреждане - 41-55 dB
* умерено тежко - 56-70 dB
* тежко - 71-90 dB
* дълбоко - над 90 dB
* тотална загуба на слуха

І. Класическа -Тя е изградена върху основата на три главни критерия , характеризиращи същността,структурата и перспективите за развитие на децата с различни категории нарушения.

1.Първичен (основен) недостатък

2.Вторични отклонения

3.Адаптивни възможности

До голяма степен тези критерии имат комплексен характер, защото позволяват да се разкрият по сполучлив начин, както психо-физическите особености на децата с увреждания, така и възможностите им за обучение, възпитание и развитие.

При децата със слухови нарушения първичният недостатък е органично поражение на слуховия анализатор. И тук причините могат да са с наследствен, вроден или придобит характер. Най често слуховите нарушения са резултат от прекарани възпалителни заболявания на средното или вътрешното ухо. Органичните изменения могат да са свързани с увреждане на слуховите костици, евстахиевата тръба, кортиевия орган,и др. Тези увреждания водят до значителни отклонения в развитието на слуха и речта на тези подрастващи.

Вторичните отклонения при децата със слухови нарушения се свързват с липсата на слухови възприятия, с неправилното овладяване на устната реч, с трудности при слуховото ориентиране и т.н. Всичко това е последица, от значително увреждане на слуховия орган, поради което тези деца нямат възможност по естествен път да усвоят речта и езика.

Адаптивните възможности на тези деца са добри. 90% от тях са с интелект в норма. Глухото дете е физически по-добре приспособено към външното познание на света и може по-активно да участва в живота от сляпото или умствено изостанало дете.То е запазило почти всички възможности за физически реакции.Благодарение на запазеният зрителен анализатор се контролират собствените движения и се извършват различни видове практичска дейност.В човешкото съзнание светът е представен като зрителен феномен, докато звуците в природата играят значително по-малка роля.Поради тази обемност на зрителната информация глухото дете не губи нито един съществен елемент от действителността.От физиологическа гледна точка това е така.Ухото и окото са рецептори с важно биологично предназначение - възприемат и анализират външните елементи на средата, с което са свързани целесъобразните реакции на организма за приспособяване към средата.От социална гледна точка въпросът е значително по-сложен.Ухото е и основен орган, който осигорява възприемането и формирането на речта.Глухотата и немотата изключват детето от обществото, откъсват го от нормалните социални връзки, ограничават неговия жизнен опит.Затова глухотата се възприема като соцален дефект.Корекцията на глухотата и нейната вторична изява се осъществява по посока на създаване на средства за адекватно социално общуване или по- конкретно - на формиране и развитие на словестната реч. Основна задача в процеса на обучение и възпитание е да се създадат оптимални условия за компенсация. В зависимост от характера на възникналите нарушения се предвижда овладяването на различни по трудност знания, умения и навици. Това има значение при овладяване на определена професия или специалност.

ІІ. Съвременната класификация
През последните години децата с увреждания са обект на всестранни и комплексни изследвания.Особено внимание се отделя на равнището на общото им психическото развитие. Под общо психическо развитие се разбира формирането на познавателните процеси възприятие, представа, памет, реч, мислене и формиране на личността на увреденото дете. Върху тази основа се разработва съврменната класификация.Тя е изградена на базата на два критерия:

1.Време на възникване на нарушението

2.Степен на недостатъка
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класификация на децата със слухови нарушения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.