Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене


Категория на документа: Педагогика


Шуменски университет " Епископ Константин Преславски"

КУРСОВА РАБОТА

По
Методика на обучението по природо- и родинознание в НУ

Тема: Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене

Изготвил: Станимира И. Николаева
Спец. ПУНУП- ІV курс ЗО
Фак.№316

Проверил: доц. д-р. И. Мирчева

Шумен 2008

1. Същност и предимства на "свободната работа".

Във връзка със самостоятелната работа на учениците в педагогическата култура се използва понятието "свободна работа". Това понятие е свързано със свободния избор на задачи за самостоятелна работа от страна на учениците. Понятието "свободна работа" се утвърждава след 1950г. Въвежда се поради необходимостта да се даде име на тези учебни часове, в които господства свободния учебен избор на децата. Чрез различни ситуации биват мотивирани да насочат вниманието си към даден обект и да действат активно за решаването на набелязаната задача. В тези случаи се мобилизират детските знания и опит, учениците се ориентират към модели или образци, които ще се усъвършенстват в зададената ситуация. Ситуациите, свързани с природата могат да бъдат разнообразни.

Ситуациите за проучване на феномени (Meier 1995a: c. 39-40) могат да бъдат свързани с наблюдение на птиците през междучасието в училищния двор, които изяждат падналите трохи от закуските на учениците. По време на урок, дете разказва какво е наблюдавало и това става повод за обсъждане на темата за поведението и приспособяването на птиците. Учителят предлага през следващата седмица учениците от класа да наблюдават заедно животните. Възниква идеята за водене на дневник на птиците. Птиците могат да бъдат наблюдавани в училищния двор, но това може да се осъществи и в рамките на свободната работа, когато учениците могат да наблюдават самостоятелно тези животни в заобикалящата ги природа. Учителят се стреми по различни поводи да се върне към темата, като по този начин цели да се обогатяват резултатите от собственото проучване на учениците.

При обобщаването на знанията за животните може да се обърне внимание на темата за животните, живеещи около нас. Учениците споделят своите впечатления. Наблюденията насочват вниманието на малките ученици към темата за приспособяването на животните. Във връзка с това възниква идеята за създаването на дневник на тема "Животните около нас". На учениците се предлагат разнообразни задачи за работа, като тези задачи могат да се изпълняват индивидуално, с партньор или по групи. Периодично се докладват данните от наблюденията. В последният етап, учениците работят съвместно, като съгласуват резултатите от своята дейност и комбинират събраните материали.

В резултат на изпълнението на поставените задачи се допълват знанията на децата за природата. Развиват се детското внимание и наблюдателност.

При ситуации за разширяване и систематизиране на познанията, проявеният интерес и желанието на учениците да разширят познанията си за животинските видове, се използва като се предлага възможност да се издирят любопитни факти за различните представители на фауната. Да бъде оформена картотека на животните по света. Учениците могат да избират какви материали да подберат и използват, как да оформят информацията, как да я разположат на картона.

Следващата ситуация е за изясняване на поставен проблем. Когато по време на уроците по природознание се засяга темата за опазване на околната среда, се изтъква необходимостта от грижи за запазване на чистотата в природата. Във връзка с темата може да се осъществи идеята да се подготви "Дневник за опазване на природата". Дневникът може да се състои от много на брой картони, съдържащи правила и интересна информация, подредени в определен ред. Във връзка с реализирането на тази идея на учениците могат да се поставят следните задачи:
- всеки ученик (група) да води свой собствен дневник, в който да записва идеи и правила за опазване на чистотата на природата;
- да се издири информацияза източници, които замърсяват природата;
- да се издирят фотоси на резервати, национални паркове у нас или в други страни;
- да се подготвят картоните, в които се описва подбраната информация, залепват се снимки, формулират се правила.

В резултат на изпълнението на тази задача се разширяват знанията на учениците за опазването на околната среда.

Учениците могат да създадат "музей на природата", който да съдържа сбирка от природни материали. Музеят на природата може да се обогатява непрекъснато с нови материали. Изпълнението на тази задача позволява да се допълнят знанията на учениците за природната среда. У децата се формират умения да розпознават природни обекти в тяхната естествена среда; да хербаризират растения; да оформят сбирки от природни материали;да групират събраната информация по теми, като отсеят най-важното; да оформят табла, да подберат подходящи материали за тях.

Използването на свободната работа при запознаване на учениците от началното училище с природната среда, създавасладните възможности:
- учениците да разширят и задълбочат познанията си за природната среда;
- да придобият редица организационни умения- да планират и организират работата в група, да разпределят задачите помежду си, да контролират изпълнението им;
- да придобиат редица социални умения- да работят съвместно, с различни партньори, да обсъждат резултатите от дейността, да изслушват и уважават чуждото мнение;
- голяма част от учениците да придобият умения за бързо ориентиране в нови учебни ситуации;
- многообразието от педагогически ситуации, позволява учебната дейност да бъде адаптирана към учебното темпо;
- създават се предпоставки за стимулиране на детските способности и креативност;
- използването на разнообразни дейности повишава учебната мотивация, стимулира познавателната активност и развива интересите на учениците;
- учителят получава по-пълна информация за начина на поведение, за знанията и уменията, за затрудненията на учениците в различни учебни ситуации, което му позволява да коригира своята работа, като я адаптира към изискванията които поставя класа.

" Свободната работа" предоставя на децата възможност да вземат решения, да работят заедно, да съгласуват дейноста си, да поемат съвместна отговорност, да вникнат в правилата за общуване. Тя създава игрови пространства за действие, които правят възможна връзката между живота и училището, улесняват контакта на учуниците с околната среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.