Интерактивни методи на обучение


Категория на документа: ПедагогикаТракийски университет - гр. Стара Загора
Педагогически факултет
СДК по английски език

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплината :"Методика на активното обучение
-интерактивни методи и техники"
на тема : "Интерактивни методи на обучение"

Изготвил: Иванка Колева Иванова Проверил: проф.д-р Цонка Каснакова
/ курс 734/

Стара Загора
2012 год.

За интерактивността в обучението Конфуций би казал:
Това , което слушам, го забравям напълно.
Това, което слушам и наблюдавам ,го помня донякъде.
Това , което слушам , наблюдавам и относно , което мога да задавам въпроси и да обсъждам с някого ,започвам да го разбирам.
Това, което слушам,наблюдавам,дискутирам и правя ,ми позволява да придобивам знания и умения.
Това , на което уча другите ,ме прави майстор.
І.Същност на интерактивността:
Терминът "интерактивен"в превод от английски език означава взаимодействие .У нас се срещат термините интерактивно обучение,интерактивни стратегии,интерактивни методи и интерактивни техники.
В педагогиката интерактивните методи се определят ,като интеракция-взаимодействие и взаимовлияние между хора в процеса на общуването (Л.Десев).
Това взаимодействие подсилва интереса и прави обучението по-желано и по-близко за ученика.( Fink ,2004).
Използването на интерактивните методи в класната стая ,водят до реализирането на целите на обучението,като:
-ангажиране ( позволяват всеки да се изяви и да бъде оценен);
-развитие на интерес и ентусиазъм (позволяват да се разнообрази учебната дейност);
-развитие на умение за съвместна дейност (ефективна комуникация );
-развитие на положителни отношения между учениците и преподавателя;
Приложението на интерактивните методи и стратегии в обучението задължително се свързва със създаването на определена педагогическа ситуация, която предполага осъществяване и взаимодействие.
В този процес на взаимодействие централно място заема ситуационализирането на учебното съдържание,като често на практическа основа се изгражда компетентност по дадения проблем .
Др.понятие в интеративните стратегии е понятието група (екип).
Участниците в групата получават знания ,като сами изпробват нещата
(Арансън , 1984).

ІІ.Видове интерактивни методи на обучение :

И.Иванов(2005) разглежда методите в обучението ,като традиционни и интерактивни.В началното училище най-широко приложение намират 12 от интерактивните методи на обучение.
1.Обсъждане в група/Обсъждане с партньор
Обсъждането в група цели чрез осъществяване на познавателно взаимодействие помежду си учениците да споделят, възприемат и осмислят дадена информация ,като изказват собствено мнение или изслушват другите членове на групата да анализират проблема и да предложат съвместно решение.
2.Мозъчна атака ( брейнсторминг )
Тя се основава на взаимодействието между учители и ученици или между самите ученици чрез съзнателна и целенасочена мобилизация на умствените сили за достигане до нова идея,като акцента е творческата нагласа на участниците в обучението спрямо разглеждана тема.
3.Дискусия
Това е метод на класна или групова форма на взаимодействие между учениците( и учителя ) за разискване,прение,обсъждане на спорни теми, въпроси , проблеми за достигане на решаването им и истината за тях.
4.Ситуационен метод( ситуиране)
С този метод ,посредством трансформация на теорията в близки до обучаваните конкретни обстоятелства ,се стимулира приложението на придобитите знания при практическо решаване на проблеми и развитието им в умения и компетенции .
5.Карта на ума
"Картата на ума" предполага съвместно подреждане, структуриране и визуализиране на информацията в процеса на възприемането,осмислянето и обобщаването и.Създаването на творческа среда насърчава учениците.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интерактивни методи на обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.