Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас


Категория на документа: Педагогика


Към една от основните цели на образованието в България - формиране на съзнание за национална идентичност, е ориентирана и представената тук авторска програма по етнография.

Държавните образователни изисквания по различните предмети, които имат връзка с образователните задачи на програмата, предполагат:

1. Формиране и развиване на умения у четвъртокласниците за възприемане и съставяне на описателни текстове (комуникативна компетентност).

2. Формиране и развиване на уменията на четвъртокласниците за възприемане и възпроизвеждане на фолклорно-словесен (художествен) текст: народна песен (литературна компетентност).

3. Овладяване на знания за лексиката на българския книжовен и разговорен език в плана на лексиката (речта на децата) чрез запознаване с остарели диалектни и етнографски термини (езикова компетентност).

4. Усвояване на битовата и празничната култура на българите. Тази цел съответства на изискванията по образователния предмет околен свят ученикът да разпознава и определя във времето официални и битови празници на България, както и да разпознава празниците и обичаите на различни етнически общности.

5. Развиване на умения за изработка на художествени предмети, свързани с празничната обредност (компетентност от изобразителното изкуство и домашен бит и техника).

6. Развиване на умения за възпроизвеждане по слух на записаните народни песни от Рилския край (компетентност от музика).

7. Формиране на съзнание за национална принадлежност като основна цел, заложена във всички останали посочени дейности.

Националната идентичност е социално-психичен, културно-образователен и възпитателен феномен. Тя има следните компоненти:
o отечество, роден край, бащин дом;
o национален език;
o национална култура и образование;
o историческо минало;
o празници, обреди и ритуали;
o религиозна принадлежност;
o народопсихология и др.

Глобализацията и европеизацията предизвикаха в българското училище тревожни идентични смущения поради неоснователното пренебрегване на извънкласната и извънучилищната дейност и липсата на разработени програми за СИП. Смятам, че предложената програма по етнография за 4. клас попълва една празнина в учебните програми за СИП. Тя е система, която възпитава в детското съзнание естетически вкус, нравствени добродетели и култура на поведение. Тя е средство за преодоляване на духовната пустота, агресията и дистанцирането на младите хора от ценностната система на българите. Тя е опит за въвеждане на етнографията като учебен предмет в начален етап на обучение. Целта на програмата е да се върнем към корените на старите български традиции.

Анкетна карта

Име на ученика: ....................................................................................................
Клас:...........................
Училище:....................................................................

1.Знаеш ли нещо за своя роден град?(Исторически събития, легенди, приказки и др.)
А) Да Б) Не В) Не знам

2. Наблюдавал/а ли си местни ритуали, свързани с празниците Коледа и Великден?

А) Да Б) Не В) Не знам

3. Любопитно ли ти е да научиш факти, свързани с традициите в града?

А) Да Б) Не В) Не знам
4. Би ли участвал/а в подготовката на фолклорен празник или драматизиране на приказка?

А) Да Б) Не В) Не знам
5. Познаваш ли хора, които могат да ти помогнат с информация за местните обичаи, говори и традиции?

А) Да Б) Не В) Не знамСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.