Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас


Категория на документа: Педагогика
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Благоевград
Факултет по педагогика

Учебен изследователски проект на тема:
Иновационна програма по етнография за свободно избираема подготовка в четвърти клас
(Иновационна идея)

По дисциплината: "Педагогически иновации в детската градина и началното училище"

Изготвил:......... Проверил:........
Настенка Безина-Кирилова Доц. д-р К. Марулевска
студент по ПНУП - магистър
фак.№ 11200342029

С ъ д ъ р ж а н и е:

І. Теоретично представяне на иновационната програма по етнография за свободно избираема подготовка в началното училище

ІІ. Прилагане на анкета с ученици от начален етап на обучение, интервю с родители

ІІІ. Графично и таблично представяне на резултатите от емпиричното изследване

ІV. Изводи,обобщения и заключение от направената анкета и интервю

V. Използвана литература

І. Теоретично представяне на иновационната програма по етнография за свободно избираема подготовка

У нас понятията "гражданско образование" и "гражданско съзнание" станаха особено популярни след стартирането на образователната реформа през 1999 г. Един от приоритетите на тази реформа е създаването на условия за осъществяване на гражданското образование на българските деца. То се разглежда като основа за личностното им развитие и подготовка за социална реализация. Гражданското образование означава промяна в ценностите, нагласите и поведението на големи групи хора в нашето общество. Това изисква нов подход при възпитателната работа в българското училище, която да бъде обогатена съдържателно в духа на ценностите на демократичното общество.

Един от основните елементи на реформата е диференцирането на учебните предмети в осем културно-образователни области, чиято цел е постигането на взаимна връзка между отделните предмети.

Конструираните от образователното министерство Държавни образователни изисквания (ДОИ) за гражданско образование очертават в най-общ план стандартите, т.е. знанията и уменията, които учениците трябва да са придобили при завършване на съответния етап от училищното обучение. Възприетият подход за интегриране на знанията, уменията и отношенията, които са основа на гражданската култура и които учениците трябва да усвоят в резултат от обучението по предметите от задължителната подготовка при завършване на общообразователна степен или ниво, не води до създаване на условия за системна, цялостна подготовка по гражданско образование в българското училище.Освен това липсват и разработени учебни програми за отделните класове, които да се използват при преподаването на задължително избираеми и свободно избираеми учебни предмети, свързани непосредствено с различни аспекти на формирането на гражданското съзнание и поведение на съвременните ученици.

Иновационната програма по етнография за свободно избираема подготовка в началното училище е провокирана от осъществяване на по-

високо качествено образование в малките населени места (под "малки населени места" се има в предвид селата, а също така и малките градове, в които има само едно основно училище).

В този смисъл смятам, че програмата по етнография за 4. клас, ще бъде удачна за такова училище в малкото планинско градче Рила - ОУ "Ав. Попстоянов", ще попълни една празнина в учебните програми за свободно избираема подготовка.

Програмата е разработена върху обичайно-обредната система на българина и е структурирана около най-големите християнски празници - Коледа и Великден. С нея се осъществяват междупредметни връзки в културно-образователните области по различни учебни дисциплини: български език и литература, околен свят, домашен бит и техника, изобразително изкуство, музика. В програмата се съчетават различни методи на работа и се изграждат различни компетентности: изследователска и събирателска работа - предмети и народни песни, легенди, местни диалектни форми и традиционни изрази (езикова компетентност); изработване на обредни предмети (изобразителна и приложна компетентност); подготовка на драматизации (литературна компетентност); писане на съчинения (комуникативна компетентност), събираческа и етнографска работа (за събиране на суров фолклор, легенди за населеното място, етимология на географските имена в различните диалекти, проучване на баячки и врачки, проследяване на местната/родова история (изготвяне на родословни дървета) и др.) и е благодатна форма за включване на родители, представяне на мюзикъл/спектакъл по приказка, обичаи от местния фолклор.

Цел и задачи на иновационната програма по етнография

Основната цел на настоящата програма по етнография е да направи пробив в извънучилищните и извънкласни практики като свободно избираема подготовка, като повиши образователната компетентност на децата.

Нещо повече, тази програма се стреми да представи един цялостен модел, реализиран в малко селище, който може да доведе до повишаване на мотивацията, преодоляване на отпадането от училище и формиране на стимулираща учебна среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.