Индивидуална образователна програма на дете или ученик със специални образователни потребности


Категория на документа: Педагогика




......................................................................................................

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:

/име и фамилия/

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

УЧЕБНА 2013 / 2014 г.

І. Идентифициране и основна информация:

1.
(трите имена на детето/ученика)

2. Дата на раждане: г.; Място на раждане: ; Възраст: г.

3. ЕГН: група/клас:

4. Медицински документи, издадени от съответния лекар - специалист, (приложение):

5. Данни за родителите/настойниците/попечителите или за директора на специализираната институция за деца

• Трите имена на майката:

Адрес:

Месторабота:

Телефони за връзка:

• Трите имена на бащата: Неизвестен

Адрес:

Месторабота:

Телефони за връзка:

• Име, презиме и фамилия на настойника /попечителя/ директора на специализираната институция за деца:

Начало на етапа: Начало на учебната година: 15.09.2013г.

Край на етапа: Краят на учебната година: 15.06.2014г.

ІІ. Резултати от оценяването на настоящото равнище на детето/ученика от екипа:



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Индивидуална образователна програма на дете или ученик със специални образователни потребности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.