Групови форми на въздействие в психотерапията


Категория на документа: ПедагогикаМакар, тези техники да действат основно върху активния участник, те имат влияние и върху наблюдаващите членове на грутата, които се идентифицират с него. Освен това на "горещия стол" може да бъде поставен всеки участник в зависимост от ситуацията в групата, например при конфликт.

Работа с чувствата. Целта е участниците изявят и анализират собствените си и тези на другите чувства, за да формират гещалта и да го завършат. Изхожда се от положението, че потискането на чувствата е загуба на енергия, което пречи на естествеия стремеж към равновесие. Също така се счита, че открито изразяване на чувствата спомага за разкриването на различите страни на личността и тяхното по-лесно интегриране. Макар, че всички техники са свързани с чувствата, в груповата гещалт-терапия се използват и специални. Такава e играенето на роли. Техниката в известен смисъл е обратна на осъзнаването. Ако там осъзнаването води към действие, тук се предполага, че действието води до осъзнаване. Според гещалт теорията, всяка роля, която човек приема изразява аспект на собственото му Аз, който преди е бил отхвърлян или незабелязан. За реализирането на техниката е необходимо участието на терапевта или на друг член на групата, които подпомагат самия мезансцен.

Изразяването и анализа на чувствата може да се реализира и чрез наблюдение на невербалиото поведение на активния участник. Пърлз е считал, че човек не може напълно да прикрие чувствата си, които издава накрая и чрез езика на тялото. За целта се наблюдават характерни жестове и движения и се търси връзката им с чувства, които участникът не признава. След като се идентифицират, се кара да ги повтори и дори усили като изразеност. При това участникът може да влезе в словесен диалог с тая част от тялото си, която извършва движението (например с юмрука си).

Анализ на съновидения и фантазии. Според Пърлз сънищата са тези части от личността, които са отделени от нея. Те нямат универсално символическо значение като при психоанализата, затова тяхното съдържание не се интерпретира и анализира, просто се пренесят в реалната ситуация на групата "тук и сега''. За целта участникът се кара да разказва съновидението си в сегашно време и да го преживява. Всеки детайл, картина или лице в съня се приема за фрагмент от Аза му. Ръководителят кара разказващия да премества акцента на внимание към този или онзи елемент на съня и всеки път да отбелязва чувствата, които изпитва. Ако има затруднения със спомнянето, може да се кара да фантазира.

Поемане на отговорност. Според гещалт теорията неврозата е свързана с неспособността на човек да поема отговорност за собствените си действия, при което прибягва до защити, като конфлуенция или проекция. Терапията заменя изкривените форми на възприемане на себе си и другите., чрез промяна в начините на общуване в групата и главно на речевото изразяване. За целта водещият групата следи да се говори от първо лице единствено число, като се казва Аз вместо Ние. Да се говори конкретно, а не обобщено и по принцип. Например "Не трябва" да се замени с "Не искам'', а също така замяната на съюза "но" със съюза "и''. Освен това в групата се създават условия за открито изразяване на мнения и не се толерират съветите и подкрепите, които стимулират безпомощност и безотговорност. Сам ръководителят не реагира на оплаквания и манипулации, като по този начин фрустрира тези участници и показва непродуктивността на подобно поведение.

Работа със съпротивите. В гещалт-терапията съпротивата се разбира не толкова като парадоксално нежелание за промяна на клиента и пречка на процеса, а по-скоро като изява на начините по които клиенrьт пречи сам на свободното си функциониране. В този смисъл човек се съпротивлява на това, което не може да направи или да преживее. Поради това съпротивите не са толкова обект на преодоляване, а средство за разширяване на самоосъзнаването. В групата се проявяват като нежелание да се изпълняват упражнения или като изолация с цел избягване на неприятни емоции или намаляване на сензорните възприятия. Целта на работата със съпротивата е трансформирането и в осъзнаване на собственото Аз. Използват се всички техники, целенасочено към изявените поведения, като най-ефективни са свързаните с противопоставянето на отделни страни на самата личност.

Създаден като индивидуален, методът на гещалт-терапията се налага чрез своята групова модификация. Тя дава повече възможности за изява на неговият терапевтичен потенциал, чрез влияние на групата и свободата за използване на различни похвати в рамките на рационално, емоционално и телесно въздействие. Макар и не много, наличните данни говорят за постигане на добри резултати по отношение на личностния ръст и тенденциите за самоактуализация, а също увеличаване на емпатията, самостоятелността и способността за контакт. Не без значение е и намаляването на зависимостта на ефекта от харизматичното влияние на терапевта, което в груповата форма се допълва или замества от влиянието на груповите механизми. Групата освен това групата позволява да се правят и различни интеграции с други методи, като например с тези на транзакционният анализ и приходрамата.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Хаджийски, М., Основи на психотерапията, В.Т., "Фабер", 2007

Електронни източници (февруари 2014 г.)

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Групови форми на въздействие в психотерапията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.