Групи деца - обект на специалната педагогика


Категория на документа: ПедагогикаОбектът на специалната педагогика се разглежда в тесен и широк смисъл.
Обектът в тесен смисъл са децата и подрастващите с нарушения или увреждания.
Обектът в широк смисъл са всички възрастови групи т.е деца, подрастващи и възрастни.
При обекта в тесен смисъл се осъществява цялостно развитие и изграждане на личността на децата и подрастващите с увреждания. Специалното обучение е неразривна част от цялостното обучение, възпитание и отношение към социума.
При обекта в широк смисъл се реализира предимно терапия и социална рехабилитация към самото нарушение , защото при тях има вече завършен процес на сформиране на Аз образа на социалната компетентност.

Предметът и обектът на специалната педагогика са взаимно свързани. Предметът е ориентиран към социалните функции на специалната педагогика , а обектът е ориентиран към социалния субект т.е аномалното лице.

5. Групи деца - обект на специалната педагогика

Обектът на специалната педагогика са различните категории аномални деца и подрастващи , които се намират под специално организираните учебно-възпитателни въздействия. У аномалните деца се наблюдават значителни отклонения от общите закономерности в развитието поради което трябва да се обучават в специални учебно-възпитателни заведения. Съвременната класификация на аномалните деца се изгражда върху основата на два критерия. Тези критерии са :степен на недостатъка и възрастта на детето при възникване на недостатъка.

Основните категории аномални деца и подрастващи са следните :
- деца с умствена изостаналост - нарушенията при тях са свързани с тотални поражения на мозъчната кора ;
- деца със слухови нарушения- нарушенията при тях са обусловени от определени увреждания на слуховия анализатор ;
- деца със зрителни нарушения- нарушенията при тях са предизвикани от определени увреждания на зрителния анализатор ;
- деца с езиково-говорни нарушения- нарушенията при тях са обусловени от поражения на речедвигателния анализатор ;
- деца с невро-соматични нарушения- това са хроничните или телесните увреждания, тук се включват и различните парализи,парезии и детската церебрална парализа ;
- деца с множество увреждания - това са деца с повече от едно увреждане ,но винаги едното от тях е водещо, тук спадат и сляпоглухите деца ;
- деца с емоционално - поведенчески нарушения- тези нарушения са свързани предимно с вродени заболявания ,които обикновено се проявяват до 3 годишна възраст ;
Към тези групи деца спадат и децата с обучителни затруднения и надарените деца.

6. Специфични особености на групите деца

Специфичните особености са различни за всяка една отделна група деца.

- специфични особености на деца с умствена изостаналост

При лица с умствена изостаналост има ограничен капацитет на адаптивно поведение в различните възрастови групи. През периода на ранното детство,детството и юношеството това поведение се отчита по посока на : сензорно-моторни умения, комуникативни умения, социални умения за взаимовръзки и съвместни дейности и умения за самообслужване.

Съществуват степени на умствената изостаналост. Те биват : лека, умерена, тежка и дълбока умствена изостаналост.
Децата с лека умствена изостаналост усвояват речта със закъснение, но въпреки това достигат нивото на ежедневната реч. Повечето от тях са способни да се самообслужват. Основните затруднения при тях се наблюдават в училище, като по-голямата част имат проблеми с четенето и писането. Голяма част от тези деца развиват по-скоро практическа работа, отколкото работа, свързана с умствено натоварване.
Децата с умерена умствена изостаналост имат забавено развитие, разбиране и продуциране на реч . Постиженията им в тази област за ограничени. Способността за самообслужване и постижения в училище също са ограничени. Но една част от тях усвояват основни умения в училище като : смятане, четене и писане.
Децата с тежка умствена изостаналост имат по-ниски нива на успеваемост. Те страдат от изразени двигателни нарушения или други свързани със състоянието на дефицити.
Децата с дълбока умствена изостаналост имат силно ограничена способност за разбиране и изпълняване на прости задачи. Повечето деца от тази категория са неподвижни и се изпускат при нужда. При тях липсва способност за самообслужване.

- специфични особености на деца със слухови нарушения

Различават се две групи деца със слухови нарушения. Те биват : глухи,които от своя страна се делят на ранно-оглушали и късно-оглушали и слабочуващи, които от своя страна се делят на слабочуващи с дълбоко недоразвитие и слабочуващи с овладяна реч с незначителни недостатъци.

За децата със слухови нарушения е много по-трудно да обогатяват речника си, да усвояват граматиката и другите аспекти на вербалната комуникация. Те имат неспособност за възприемане на силата на звуковете. Зрителните възприятия при тях се осъществяват по-бавно. Може да се наблюдава промяна в движенията и походката и снижаване на паметта. Речта при тях е специфична. Деца със слухови нарушения по-трудно различават формата на предметите . При тях се наблюдава и стесняване на обема на информацията, която се възприема чрез зрението.
За по-добро разбиране на информацията децата със слухови нарушения, използват най-често мимиките и жестовете и разчитане по движението на устните.

- специфични особености на деца със зрителни нарушения

Според появата на уврежданията лицата със зрителни затруднения се делят на две основни групи. Те са :
- деца с вродени зрителни увреждания ;
- деца с придобити зрителни увреждания ;
Според дълбочината на зрителните увреждания лицата със зрителни затруднения се делят на четири основни групи. Те са :
- тотално слепи т.е нямат никакви светлинни възприятия ;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Групи деца - обект на специалната педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.